Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mosquito Borne Diseases Prepared by Dr. T. DilipKumar Assist: Director (Entomology) Directorate of Health Services.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mosquito Borne Diseases Prepared by Dr. T. DilipKumar Assist: Director (Entomology) Directorate of Health Services."— Presentation transcript:

1 Mosquito Borne Diseases Prepared by Dr. T. DilipKumar Assist: Director (Entomology) Directorate of Health Services

2 sImXpIpw sImXp-Ip-P-\-y-tcm-K-§fpw temI-¯m-I-am\w 3400 C\w sImXp-Ip-IÄ D­v. $ CXn GI-tZiw 300 C\w sImXp-Ip-IÄ a\p-j-y-\n-tebv¡pw arK-§- fn-tebv¡pw tcmKw ]c-¯m³ Ign-hp-Å-h-bm-Wv. $ km[mcWbmbn a\p-j-y-cn tcmKw ]I-cm³ Ign-hpÅ sImXp-Ip- IÄ Xmsg-¸-d-bp¶ hÀ¤-¯nÂs¸-Sp-¶h-bm-Wv. þ Iyp-eIvkv þ At\m-s^-ekv þ am³tkm-Wnb þ CuUnkv

3 sImXp-Ip-Ifpw Ah ]c-¯p¶ {][m\ tcmK-§fpw Iyp-eIvkv þ a´v, P¸m³P-z-cw, aäp sshdkv tcmK-§Ä At\m-s^-ekv þ ae-¼\n am³tkm-Wnb þ a´v CuUnkvþ sU¦n-¸-\n, Nn¡p³Kp-\n-b, aª- ¸-\n, a´v, aäp sshdkv tcmK-§Ä

4 sImXp-Insâ Poh-N-cn{Xw –sImXp-In\v ap«, Iq¯m-Sn, ]yq-¸, ]qÀ®-h- fÀ¨-sb-¯nb sImXpIv F¶o \mep Pohn-X-L- «-§-fp-­v. –CXn BZ-ys¯ aq¶p L«-§fpw (aq-«, Iq¯m- Sn, ]yq-¸) F¶nh shůn-em-Wv. –sImXpIv km[m-c-W-bmbn shÅ-¯n ap«- bn-Sp-¶p. –ap«-bnÂ\n¶pw c­p-Zn-h-k-¯n-\Iw Iq¯mSn ]pd-¯p-h-cp-¶p. –Iq¯mSn Ipd-¨p-Zn-h-k-§Ä¡Iw ]yq-¸- bmbpw AXn-\p-tijw ]qÀ®-h-fÀ¨-sb- ¯nb sImXp-Imbpw amdp-¶p. –km[m-cW Imem-h-Ø-bn Cu N{Iw ]qÀ¯n-bm-Ip-¶-Xn\v 7 apX 10 Znhkw hsc Bh-i-y-am-Wv.

5 At\m-s^-ekv sImXpIp-IÄ At\m-s^-ekv sImXp-Ip-IÄ Hä- sbm-ä-bmbn ap«-bn-Sp-¶p. At\m-s^-ekv sImXp-Ip-Insâ Iq¯m-Sn Ptem-]-cn-X-e-¯n kam´cambn s]m§n-¡n-S-¡p-¶p. Larva Adult

6 Iyq-eIvkv sImXp-Ip-IÄ Iyq-eIvkv sImXp-Ip-IÄ N§m-Sw-t]m-se-bm-Wv ap«-bn-Sp-¶-Xv. Iyq- eIvkv sImXp-Insâ Iq¯m-Sn Ptem-]-cn-X-e-¯n Xe IogmbmWv InS¡p¶Xv

7 CuUnkv sImXpIv \\-hpÅ {]X-e-§- fn ap«-bn-Sp¶p CuUnkv sImXp-Ip-IÄ CuUnkv sImXp-Insâ ap«IÄ

8 am³tkm-Wnb sImXp-Ip-IÄ am³tkm-Wnb hÀ¤-¯n- epÅ sImXp-Ip-IÄ B{^n- ¡³]m-bÂ, Ipf-hmg XpS- §nb Pe-k-ky-§-fpsS Ce- bpsS ASn-h-i¯v ap«-bn- Sp-¶p. CXnsâ Iq¯mSnIÄ Pekky§fpsS thcn ]änt¨À¶p hfcp¶p.

9 am³tkm-Wnb sImXp-Ip-IfpsS ap«bpw, Iq¯m-Snbpw Iq¯m-Snap«

10 sImXp-Insâ ico-c-L-S\ sImXp-Insâ ico-cw, Xe, Dc-kv, DZcw F¶o aq¶p-`m-K-§-fmbn Xncn-¡mw. $Xe-bpsS Ccp-h-i-¯p-ambn Hmtcm henb I®p-­v. $Xe-bnÂ\n¶pw ap³]n-te¡v XÅn-\n- ev¡p¶ ‘sIm-¼v’ (s{]m-t_m-kn-kv) D­ v. CXp-]-tbm-Kn¨v sImXpIv càw IpSn-¡p-¶p. $sIm¼n-\n-cp-h-i¯pw Hcp tPmSn ‘]m¸p-IÄ’ D­ v. Hcp tPmSn ‘Bân\’ IqSn Xe-bn ImWp-¶p. Xe DcÊv DZc w

11 sImXp-Insâ hn{iacoXn At\m-s^-ekv sImXpIp-IÄ hn{ian¡pt¼mÄ icocw (Xe, Dckv, DZcw) {]Xe¯n \n¶v Ncnªncn¡pw. (Hcp tIm¬ cq]¯nÂ). Iyq-eIvkv, CuUnkv apXemb sImXp-Ip-IÄ hn{ian ¡pt¼mÄ AXnsâ icocw {]Xe¯n \v kam´cambncn¡pw. At\m-s^-ekv CuUnkv Iyq-eIvkv

12 sImXp-Ins\ Xncn-¨-dn-bm³ sImXpIn\v aäp {]mWnIfn \n¶v hyXØambn Xebn \n¶v ap¶nte¡v XÅn\n¡p¶ Hcp sIm¼v AYhm s{]m-t_m-kn-kv D­ v. sImXp-In BWpw s]®pw D­v B¬sIm-Xp-Ip-IÄ càw IpSn-¡m- dn-Ã. Ch ]g-¨mtdm tXt\m atäm IpSn-¨p Pohn-¡p-¶p. ChbpsS Bân\IÄ Xqh t]mencn¡pw. s]¬sIm-Xp-Ip-IÄ càw IpSn¨p Pohn-¡p-¶p. AXp-sIm­v s]¬sIm- Xp-Ip-I-fmWv tcmKw ]c-¯p-¶- Xv. ChbpsS Bân\bn \ofw Ipdª tcma§fmWv ImWp¶Xv. At\m-s^-ekv Iyq-eIvkv s]®vBWvv s]®v

13 hnhn[ Xcw sImXpIpIsf F§s\ Xncn¨dnbmw? At\m-s^-ekv sImXpIn\v NndIn km[mcWbmbn ]pÅnIÄ D­mbncn¡pw. Iyq-eIvkv sImXp-Insâ NndIn ]pÅnIÄ ImWmdnÃ. CuUnkv sImXp-In\v Idp¸v \ndamWv. F¶m icocamkIew shfp¯ \nd¯nepÅ ]pÅnIÄ ImWs¸Spw. AXn\m CXns\ ISphm sImXpIv F¶pw ]dbp¶p. Ch km[mcW ]I kab¯Wv ISn¡p¶Xv.

14 CXnsâ XebpsS ]pdIphi¯v DZc¯n\papIfn shfp¯ \nd¯nepÅ c­v AcnhmÄNnlv\§Ä D­ v. sU¦p, Nn¡³Kp\nb F¶o tcmK§Ä ]c¯p¶p. CuUnkv CuPn]vän (B{^n¡³ ssSKÀ)

15 CXnsâ XebpsS ]pdIphi¯v DZc¯n\papIfn shfp¯ hc ImWs¸Sp¶p. sU¦p, Nn¡³Kp\nb F¶o tcmK§Ä ]c¯p¶p. CuUnkv BÂt_m]nÎkv (Gjy³ ssSKÀ)

16 sImXpIv ]c-¯p¶ tcmK-§Ä ae-¼\n a\p-j-y-cn At\m-s^-ekv sImXp-ImWv ae-¼-\n-tcmKw ]c-¯p-¶-Xv. ae-¼-\n-tcm-K-apÅ Hcmsf ISn-¡p-t¼mÄ tcmKm-Wp-¡Ä sImXp-Insâ ico-c-¯n IS-¡p-¶p. ]¯p-ap-X ]Xn-\m-ep-Zn-h-k-¯n-\Iw Ch sImXp-Insâ Dan-\oÀ{KÙn-bn-se-¯p-¶p. C¯-c-¯n-epÅ Hcp sImXpIv asäm-cmsf ISn-¡p-t¼mÄ AbmÄ¡v tcmKw ]nSn-s]-Sp-¶p.

17 a´v tIc-f-¯n Iyp-e-Ivkv, am³tkm-Wnb F¶o sImXp-Ip-IÄ a´p-tcmKw ]c-¯p- ¶p. a´p-tcm-K-hn-c-bpsS Ipªp-§-fmb "ssat{Im-ss^-te-dnb' cm{Xn-Im-e¯v a\pjycpsS D]-cn-Xe cà-{]-hm-l- ¯nse¯n-t¨-cp-¶p. Cu kabw sImXpIp ISn-¡p-t¼mÄ "ssat{Im-ss^-te-dnb' AXnsâ ico-c- ¯n IS-¡p-¶p. 10 apX 14 Znh-k-¯n-\Iw Cu Ipªp- hnc hfÀ¶v Xe-bnepw sImXp-Insâ hZ- \-`m-K-§-fnepw F¯n-t¨-cp-¶p. C¯-c-¯n-epÅ sImXpIv asäm-cmsf ISn- ¡p-t¼mÄ tcmKw ]I-cp-¶p.

18 sU¦n¸\n, Nn¡p³Kp-\nb Cu tcmK-§Ä CuUnkv sImXp- Ip-IÄ ]c-¯p-¶p. sshd-kp-I-fmWv tcmK-ap-­m- ¡p-¶-Xv. sU¦n-¸\n amc-I-amImw CuUnkv sImXp-Ip-IÄ, Nnc-«, SbÀ, Sm¦v, ac-s¸m-¯v, {^nUvPnsâ ]pd-Inse t{S, sSd- kv, sNSn-¨«n XpS§n FÃm-¯cw sNdnb Pe-ti-J-c-§-fnepw ap«- bn«p hf-cp-¶p.

19 P¸m³P-zcw sshd-kp-I-fmWv tcmK-ap-­ m-¡p-¶-Xv. Iyp-eIvkv sImXp-ImWv {][m-\-ambpw Cu tcmKw ]c-¯p-¶-Xv. P¸m³P-zcw amc-I-am-Wv. tcmK-{]-Xn-tcm-[-¯n- \mbn hmIvkn³ D­v. P¸m³P-zcw ]c-¯p¶ sImXp- Ip-IÄ ]mS-ti-J-c¯pw Ipf-§- fnepw shÅw sI«n-\n-ev¡p¶ Ipgn-I-fnepw ap«-bn«p hf- cp-¶p. ]¶n, ]£n-IÄ XpS-§nb arK-§- fn Cu tcmKw D­m-¡p¶ sshd- kp-IÄ [mcm-f-ambn ImWp- ¶p.

20 sImXpIp \io-I-c-W-amÀ¤-§Ä 1. ssPhn-I-amÀ¤- §Ä Iq¯m-Sn-Isf Xn¶p-\-in- ¸n-¡p¶ "K¸n', Kw_q-knb XpS-§nb aÕ-y-§sf InW- dp-I-fnepw Ipf-§-fnepw \nt£-]n-¡p-I. Iq¯m-Sn-Isf \in-¸n-¡p- hm³ _m-kn-Ãkv Xpdn- ³Pnb³kn-kv t]mepÅ Nne _mÎo-cn-b-Isf D]-tbm- Kn-¡mw.

21 2.]mcn-Øn-Xn-I-amÀ¤- §Ä Bh-i-y-an-Ãm¯ Pe-ti-J-c-§Ä a®n«p \nI-¯p-I, Nmep-Iodn shÅw hän-¡p-I. sk]vän-Sm-¦nse "shâvss]-¸nÂ' sImXp-Ip-he sI«p-I. Dd§pt¼mÄ sImXp-Ip-he D]- tbm-Kn-¡p-I. ac-s¸m-¯v, apfw-Ipän F¶nh a®n«p \nd-bv¡p-I. Bh-i-y-an-Ãm¯ sNSn-IÄ \o¡w sN¿p-I.

22 3.cmk-\n-b-{´Ww Iq¯m-Sn-s¡-Xnsc sSao- t^m-kv, Hmbn apX- em-bh Xfn-¡Â hoSn-\p-Ån `n¯n-I- fn IoS-\m-in\n Xfn-¡p-I. hoSn\p ]pd¯v IoS-\m-in\n D]-tbm-Kn¨v ]pI-bv¡pI (t^m-Knw-Kv)

23 THANK YOU


Download ppt "Mosquito Borne Diseases Prepared by Dr. T. DilipKumar Assist: Director (Entomology) Directorate of Health Services."

Similar presentations


Ads by Google