Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ivSw : qUqW vwlw Kuh nwvl dw nwiek pRsquq krqw : fw.jspwl isMG klws : bI.ey.pihlw swl (ielYkitv)

Similar presentations


Presentation on theme: "ivSw : qUqW vwlw Kuh nwvl dw nwiek pRsquq krqw : fw.jspwl isMG klws : bI.ey.pihlw swl (ielYkitv)"— Presentation transcript:

1

2 ivSw : qUqW vwlw Kuh nwvl dw nwiek pRsquq krqw : fw.jspwl isMG klws : bI.ey.pihlw swl (ielYkitv)

3 qUqW vwlw Kuh nwvl sohn isMG sIql dw iliKAw hoieAw hY[ ies nwvl dw pRmu`K nwiek krm isMG bwbw AkwlI hY[ bwbw AkwlI ie`k au`cw-su`cw Aqy ienswnI guxW nwl BrBur ienswn hY[ bwbw AkwlI iek s`cw dyS Bgq hY[aus ny dyS dI AwzwdI leI c`lIAW iBMn- iBMn lihrW ivc vD cVH ky ih`sw ilAw[

4 aus ny AwzwdI dy sMGrS smyN AnykW qrWH dy julm shy,zylW k`tIAW [ bwbw AkwlI nwvl ivc iek Aijhy pwqr dy qOr qy ivcrdw hY ijs dIAW g`lW sux ky Awm bMdy ivc dyS leI mr imtx dw hOslw jwg pYNdw hY[ bwbw AkwlI iek sUJvwn ienswn hY[aus nUM aus vyly sMswr ivc vwpr rhIAW swrIAW rwjnIqk GtnwvW dw ielm hY[ aus nUM AMgryzW duAwrw clweI jw rhI pwVo qy rwj kro dI nIqI,dyS ivc AwzwdI leI c`l rhIAW hor lihrW Aqy sMswr jMg dI pUrI jwxkwrI hY[

5 bwbw AkwlI nUM pUrI rwjnIqk soJI hY[ auh jwxdw hY ik AwzwdI dw sMGrS ikvyN krnw hY[ bwbw AkwlI iek AwSwvwdI bMdw hY[aus nUM ies g`l dw pUrw Brosw sI ik ihMdUsqwn iek idn jrUr Awzwd hovygw[ bwbw AkwlI iek BrosyXog AwdmI sI[ ipMf dy lok aus aupr Brosw krdw sn[iesy leI aus dw Awdr mwx swry ielwky ivc huMdw hY[ koeI vI aus dI g`l nhIN moVdw[

6 bwbw AkwlI iek s`cw qy iemwndwr AwdmI hY[auh kdI vI JUT nhIN boldw [iesy leI JUT bolx vwilAW qoN auh s^q n&qr krdw hY qy s`c bolx vwilAW dI ie`zq[ Bwbw AkwlI AwpxI pqnI Kym kOr nMU ipAwr krn vwlw hY[jd jyl jwx qoN bwAd aus dI pqnI dI mOq ho jWdI hY qW aus dI kurbwnI nUM nw Buldw hoieAw auh idn rwq aus nUM Xwd krdw hY[auh AwpxI pqnI dIAW XwdW sMBwl ky r`Kdw hY[

7 DMnvwd


Download ppt "ivSw : qUqW vwlw Kuh nwvl dw nwiek pRsquq krqw : fw.jspwl isMG klws : bI.ey.pihlw swl (ielYkitv)"

Similar presentations


Ads by Google