Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Simbang gabi simula ng Pasko

Similar presentations


Presentation on theme: "Simbang gabi simula ng Pasko"— Presentation transcript:

1

2 Simbang gabi simula ng Pasko
Sa puso ng lahing Pilipino Syam na gabi kaming gumigising Sa tugtog ng kampanang walang tigil Maaga kami kinabukasan Lalakad kaming langkay-langkay Babatiin ang ninong at ninan Ng maligayang Pasko po at hahalik ng kamay

3 Lahat kami masayang-masaya Busog ang tiyan, puno ang bulsa Hindi namin malimut-limutan
Ang masarap na puto’t suman Matutulog kami ng mahimbing Iniisip ang bagong taon natin At ang tatlong haring darating sa Pilipinas ay Pasko pa rin

4 Maaga kami kinabukasan
Lalakad kaming langkay-langkay Babatiin ang ninong at ninan Ng maligayang Pasko po at hahalik ng kamay

5

6 KORO: Gumising. Gumising
KORO: Gumising! Gumising! Mga nahihimbing, tala'y nagniningning Pasko na! Gumising! Kampana't kuliling, kumalembang, kling-kling Ang Niño'y darating, sa belen pa galing (Koro)

7 Kahit puso'y himbing, masda't masasaling Niñong naglalambing, sa Inang kay ningning
(Koro) Puso'y masasaling, luha ang pupuwing Mag-inang kay lambing, puso mo ang hiling

8 KORO: Gumising. Gumising
KORO: Gumising! Gumising! Mga nahihimbing, tala'y nagniningning Pasko na! Pasko na! Pasko na!…….. Gumising!

9

10 Glory to God in the Highest and peace to God’s people on earth!
Lord God heavenly King, Almighty God and Father We worship You, We give you thanks We praise You for Your glory.

11 Glory to God in the Highest and peace to God’s people on earth!
Lord Jesus Christ only son of the Father Lord God lamb of God You take away the sins of the world Have mercy on us, Have mercy on us You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, Receive our prayer.

12 Glory to God in the Highest and peace to God’s people on earth!
For you alone are the Holy One You alone are the Lord You alone are the most—High Jesus Christ With the Holy Spirit in the Glory of God the Father Amen.

13 Glory to God in the Highest and peace to God’s people on earth!

14

15 Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.
Salmong Tugunan Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

16

17 Wikain Mo, Poon, nakikinig ako
Aleluya, Aleluya, Wikain Mo, Poon, nakikinig ako Sa Iyong mga Salita Aleluya, Aleluya! (ulitin)

18

19 P - Sumainyo ang Panginoon. B - At sumaiyo rin.
Gospel P - Sumainyo ang Panginoon. B - At sumaiyo rin. P - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. B - Papuri sa iyo, Panginoon.

20

21 — Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Gospel — Ang Mabuting Balita ng Panginoon. B - Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

22

23 Pagpapahayag ng Pananampalataya
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.

24 Pagpapahayag ng Pananampalataya
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.

25 Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
Pagpapahayag ng Pananampalataya Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen.

26

27 Panginoon ng buhay, dinggin mo kami.
Panalangin ng Bayan Panginoon ng buhay, dinggin mo kami.

28

29 Paglamig ng hanging hatid ng Pasko Nananariwa sa 'king gunita Ang mga nagdaan nating Pasko Ang Noche Buena't Simbang gabi KORO: Narito na ang Pasko At nangungulila'ng puso ko Hanap-hanap, pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa Ng mag-anak na nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko

30 Sa pag-awit muli ng himig-Pasko Nagliliyab sa paghahangad Makapiling kayo sa gabi ng Pasko Sa alaala'y magkasama tayo KORO: Narito na ang Pasko At nangungulila'ng puso ko Hanap-hanap, pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa Ng mag-anak na nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko

31 KORO: Narito na ang Pasko At nangungulila'ng puso ko Hanap-hanap, pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa Ng mag-anak na nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko

32

33 Venite, venite in Bethlehem: Venite adoremus, Dominum.
Adeste Fideles, laeti triumphantes, Venite, venite in Bethlehem: Natum videte regem angelorum: Venite, adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus, Dominum. Adeste Fideles

34 O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him,
O come all ye faithful, joyful and triumphant! O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels! O come let us adore Him! O come let us adore Him, Christ the Lord! Adeste Fideles

35 Sing, all ye citizens of heaven above: “Glory to God!
Sing choirs of angels, sing in exultation! Sing, all ye citizens of heaven above: “Glory to God! Glory in the highest.” O come let us adore Him. O come let us adore Him, Christ the Lord. Adeste Fideles

36

37 Malamig ang simoy ng hangin Kay saya ng bawa't damdamin Ang tibok ng puso sa dibdib Para bang hulog ng langit. Himig ng Pasko'y laganap Mayroong sigla ang lahat Wala ang kalungkutan Lugod sa kasayahan Himig ng Hangin

38 Himig ng Pasko'y umiiral Sa loob at labas ng tahanan Masaya ang mga tanawin May awit ang simoy ng hangin. Himig ng Pasko'y laganap Mayroong sigla ang lahat Wala ang kalungkutan Lugod sa kasayahan Himig ng Hangin

39 Himig ng Pasko'y umiiral Sa loob at labas ng tahanan Masaya ang mga tanawin May awit ang simoy ng hangin. Himig ng Hangin

40 B - Tanggapin nawa ng Panginoon
Paghahain ng Alay P - Manalangin kayo... B - Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

41 Prepasyo (Karaniwan IV)
P - Sumainyo ang Panginoon. B - At sumaiyo rin. P - Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. B - Itinaas na namin sa Panginoon. P - Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. B - Marapat na siya ay pasalamatan.

42

43 Santo! Santo! Santo! Panginoong Diyos! Napupuno ang langit at lupa
ng kadakilaan Mo! Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!

44

45 Sa krus Mo at pagkabuhay, Kami’y tinubus Mong tunay.
Poong Hesus naming mahal, Iligtas Mo kaming tanan! Ngayon at magpakailanman!

46

47 A-men, A-men, A--men!

48

49 Ama Namin sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, At patawarin Mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

50

51 Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan, at Kapurihan,
Ngayon at magpakailanman, A---men.

52

53 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kasalanan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan!

54

55 Balang araw ang liwanag, Matatanaw ng bulag; Ang kagandahan ng umaga, Pagmamasdan sa twina

56 Balang araw mumutawi, Sa bibig ng mga pipi; Pasasalamat at papuri, Awit ng luwalhati

57 Aleluya, aleluya Narito na’ng Manunubos, Luwalhatiin ang Diyos.
Refrain: Aleluya, aleluya Narito na’ng Manunubos, Luwalhatiin ang Diyos.

58 Magsasayaw sa kagalakan, Iindak sa katuwaan.
Balang araw tatakbo, Ang pilay at ang lumpo; Magsasayaw sa kagalakan, Iindak sa katuwaan. …Luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin Ang Diyos.

59

60 Ako’y nagtataka sa paskong kay lamig. Doon pa nadama init ng pag-ibig.
Sa Sanggol at Ina, puso’y huwag isara. At sa bawa’t isa puso mo’y buksan na. Koro: Pasko na! Pasko na! Tayo’y mag —– kaisa Magsama sa saya ng Sanggol at Ina. .

61 Ako’y nagtataka sa sabsabang payak.
Doon pa nadama dangal ng Haring Anak. Sa Sanggol at Ina puso’y huwag isara. At sa bawa’t isa puso mo’y buksan na. Koro: Pasko na! Pasko na! Tayo’y mag —– kaisa Magsama sa saya ng Sanggol at Ina. .

62

63

64 Isang dalaga’y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin Siyang Emmanuel (2x)
Behold a Virgin shall be with child And shall bring forth a son --- And they shall call His name Emmanuel (2x) Emmanuel

65 Magalak isinilang ang Poon Sa sabsaban Siya’y nakahimlay Nagpahayag ang mga anghel Luwalhati sa Diyos. Emmanuel

66 Isang dalaga’y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin Siyang Emmanuel (2x)
Magalak isinilang ang Poon Sa sabsaban Siya’y nakahimlay Nagpahayag ang mga anghel Luwalhati sa Diyos Emmanuel

67 Ending: Kahuluga’y nasa atin ang Diyos
Behold a Virgin shall be with child And shall bring forth a son --- And they shall call His name Emmanuel (2x) Magalak isinilang ang Poon Sa sabsaban Siya’y nakahimlay Nagpahayag ang mga anghel Luwalhati sa Diyos Ending: Kahuluga’y nasa atin ang Diyos Emmanuel

68

69 Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. And on that day a branch shall spring From Jesse’s tree, A sign of hope that life is born To those who wait. Come Lord Jesus By Dan Schutte

70 Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. And on that day a hope shall rise For all who seek. A light will shine for those who walk Amid the gloom. Come Lord Jesus By Dan Schutte

71 Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. And on that day the lame shall dance And leap for joy. The deaf shall hear, the blind shall see The face of God. Come Lord Jesus By Dan Schutte

72 Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. Prepare the way, make straight a path For God who saves, For then the wondrous deeds of God Shall be revealed. Come Lord Jesus By Dan Schutte

73 Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. We are the clay that God will mould With tender care. The potter’s hand will shape our lives With heaven’s grace. Come Lord Jesus By Dan Schutte

74 Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. No eye has seen what God prepares For those who wait. No ear has heard what God reveals To those who love. Come Lord Jesus By Dan Schutte

75 Come and visit Your people.
Come Lord Jesus. Come and visit Your people. We await Your coming. Come, O Lord. Come Lord Jesus By Dan Schutte

76

77 Beyond the moon and stars, as deep as night,
So great our hunger, Lord, to see your light. The sparrow finds her home beneath your wing. So may we come to rest where angels sing.

78 Our eyes have longed to see To live with in your courts
Your loving face, To live with in your courts For all our days.

79 Beyond the moon and stars, as deep as night,
So great our hunger, Lord, to see your light. The sparrow finds her home beneath your wing. So may we come to rest where angels sing.

80 Your roads have led us, Lord, We place our hopes and dreams
‘cross desert sand. We place our hopes and dreams Within your hands.

81 Beyond the moon and stars, as deep as night,
So great our hunger, Lord, to see your light. The sparrow finds her home beneath your wing. So may we come to rest where angels sing.

82 You chose to dwell with us
Upon our darkness, Lord, A light has shown. You chose to dwell with us In flesh and bone.

83 Beyond the moon and stars, as deep as night,
So great our hunger, Lord, to see your light. The sparrow finds her home beneath your wing. So may we come to rest where angels sing.

84 With shining star at night, You brought us here to see
And cloud by day, You brought us here to see Your love’s display.

85 Beyond the moon and stars, as deep as night,
So great our hunger, Lord, to see your light. The sparrow finds her home beneath your wing. So may we come to rest where angels sing.

86 When life’s great journey ends, Then may our eyes behold
And day is done, Then may our eyes behold Your Holy One.

87 Beyond the moon and stars, as deep as night,
So great our hunger, Lord, to see your light. The sparrow finds her home beneath your wing. So may we come to rest where angels sing.

88 Our Lady of Perpetual Help
Wednesday Novena to Our Lady of Perpetual Help Schedules 7:00 PM at St. Martin de Porres – every first Wednesdays 7:00 PM at St. Columbans – other Wednesdays 6:30 PM at St. Joseph, Mt Victoria – all Wednesdays 7:00 PM at Barangay St. Teresa, Karori – every 4th Wednesday 7:30 PM at Barangay Santo Rosario, Upper Hutt – every 2nd Wednesday

89 Simbang Gabi December 15 – 23, 2010 7:00 PM St. Joseph, Mt. Victoria

90

91

92 Deck the halls with boughs of holly, Fa la la la la, la la la la
Deck the halls with boughs of holly,  Fa la la la la, la la la la.  Tis the season to be jolly,  Fa la la la la, la la la la.  Don we now our gay apparel,  Fa la la, la la la, la la la.  Troll the ancient Yule tide carol,  Fa la la la la, la la la la. 

93 See the blazing Yule before us, Fa la la la la, la la la la
See the blazing Yule before us,  Fa la la la la, la la la la.  Strike the harp and join the chorus.  Fa la la la la, la la la la.  Follow me in merry measure,  Fa la la la la, la la la la.  While I tell of Yule tide treasure,  Fa la la la la, la la la la. 

94 Fast away the old year passes, Fa la la la la, la la la la
Fast away the old year passes,  Fa la la la la, la la la la.  Hail the new, ye lads and lasses,  Fa la la la la, la la la la.  Sing we joyous, all together,  Fa la la la la, la la la la.  Heedless of the wind and weather,  Fa la la la la, la la la la. 

95

96 God rest ye merry, gentlemen Let nothing you dismay Remember, Christ, our Saviour Was born on Christmas day To save us all from Satan's power When we were gone astray O tidings of comfort and joy, Comfort and joy O tidings of comfort and joy. 

97 In Bethlehem, in Israel, This blessed Babe was born And laid within a manger Upon this blessed morn The which His Mother Mary Did nothing take in scorn O tidings of comfort and joy, Comfort and joy O tidings of comfort and joy. 

98 From God our Heavenly Father A blessed Angel came; And unto certain Shepherds Brought tidings of the same: How that in Bethlehem was born The Son of God by Name. O tidings of comfort and joy, Comfort and joy O tidings of comfort and joy . 

99 "Fear not then," said the Angel, "Let nothing you affright, This day is born a Saviour Of a pure Virgin bright, To free all those who trust in Him From Satan's power and might." O tidings of comfort and joy, Comfort and joy O tidings of comfort and joy . 

100

101 The first Noel, the angels did say,
Was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep, On a cold winter’s night that was so deep. Noel, Noel, Noel, Noel Born is the King of Israel.

102 They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far. And to the earth it gave great light, And so to follow the star wherever it went. Noel, Noel, Noel, Noel Born is the King of Israel.

103

104 Angels we have heard on high Sweetly singing o'er the plains, And the mountains in reply Echoing their joyous strains. Refrain Gloria, in excelsis Deo! Gloria, in excelsis Deo! 

105 And by the light of that same star
Three Wise Men came from country far; To seek for a King was their intent, And to follow the star wherever it went. Noel, Noel, Noel, Noel Born is the King of Israel.

106 This start drew nigh to the northwest,
Over Bethlehem it took its rest; And there it did both stop and stay, Right over the place where Jesus lay. Noel, Noel, Noel, Noel Born is the King of Israel.

107 Shepherds, why this jubilee. Why your joyous strains prolong
Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be Which inspire your heavenly song? Refrain Gloria, in excelsis Deo! Gloria, in excelsis Deo! 

108 Come to Bethlehem and see Christ Whose birth the angels sing; Come, adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Refrain Gloria, in excelsis Deo! Gloria, in excelsis Deo! 

109 See Him in a manger laid, Whom the choirs of angels praise; Mary, Joseph, lend your aid, While our hearts in love we raise. Refrain Gloria, in excelsis Deo! Gloria, in excelsis Deo! 

110

111 Ang Pasko ay sumapit Tayo ay mangagsi-awit Ng magagandang himig Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig Nang si Kristo ay isilang May tatlong haring nagsidalaw At ang bawat isa Ay nagsipaghandog ng tanging alay

112 Bagong taon ay magbagong-buhay Nang lumigaya ang ating bayan Tayo'y magsikap upang makamtan Natin ang kasaganaan

113 Tayo'y mangagsi-awit Habang ang mundo'y tahimik Ang araw ay sumapit Ng Sanggol na dulot ng langit Tayo ay magmahalan Ating sundin ang gintong aral At magbuhat ngayon Kahit hindi Pasko ay magbigayan

114 At bukas ay araw ng Pasko
Tayo na giliw Magsalo na tayo Mayro'n na tayong Tinapay at keso Di ba noche buena Sa gabing ito At bukas ay araw ng Pasko

115 Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon Virgin Mother and Child Holy Infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace

116 Silent night, holy night
Silent night, holy night! Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia! Christ, the Saviour is born Christ, the Saviour is born

117 Nagluto ang ate ng manok na tinola
Kay sigla ng gabi Ang lahat ay kay saya Nagluto ang ate ng manok na tinola Sa bahay ng kuya ay mayro'ng litsonan pa Ang bawat tahanan May handang iba't iba

118 At bukas ay araw ng Pasko
Tayo na giliw Magsalo na tayo Mayro'n na tayong Tinapay at keso Di ba noche buena Sa gabing ito At bukas ay araw ng Pasko

119 Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon Virgin Mother and Child Holy Infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace

120 Silent night, holy night
Silent night, holy night! Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia! Christ, the Saviour is born Christ, the Saviour is born

121 Hark the herald angels sing
"Glory to the newborn King! Peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled" Joyful, all ye nations rise Join the triumph of the skies With the angelic host proclaim: "Christ is born in Bethlehem" Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!"

122 Christ by highest heav'n adored
Christ the everlasting Lord! Late in time behold Him come Offspring of a Virgin's womb Veiled in flesh the Godhead see Hail the incarnate Deity Pleased as man with man to dwell Jesus, our Emmanuel Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!"

123 Ris'n with healing in His wings Mild He lays His glory by
Hail the heav'n-born Prince of Peace! Hail the Son of Righteousness! Light and life to all He brings Ris'n with healing in His wings Mild He lays His glory by Born that man no more may die Born to raise the sons of earth Born to give them second birth Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!"

124 Veni, veni Emanuel! Captivum solve Israel Qui gemit in exilio,
O Come O Come Emmanuel Veni, veni Emanuel! Captivum solve Israel Qui gemit in exilio, Privatus Dei Filio. Gaude, gaude, Emanuel Nascetur pro te, Israel.

125 And ransom captive Israel. That mourns in lonely exile here.
O Come O Come Emmanuel O come, O come, Emmanuel, And ransom captive Israel. That mourns in lonely exile here. Until the Son of God appear. Rejoice! Rejoice! O Israel. To thee shall come “Emmanuel”

126 O come, Thou Wisdom from on high and order all things far and high
O Come O Come Emmanuel O come, Thou Wisdom from on high and order all things far and high To us the path of knowledge show, and teach us in Her ways to go. Rejoice! Rejoice! O Israel. To thee shall come “Emmanuel”

127 O come, O come, Thou Lord of might,
O Come O Come Emmanuel O come, O come, Thou Lord of might, who to Thy tribes of Sinai’s height In ancient times did give the law in cloud and majesty and awe. Rejoice! Rejoice! O Israel. To thee shall come “Emmanuel”

128

129 Pasko na naman O kay tulin ng araw Paskong nagdaan Tila ba kung kailan lang Ngayon ay Pasko Dapat pasalamatan Ngayon ay Pasko Tayo ay mag-awitan

130 Pasko. Pasko. Pasko na namang muli. Pasko. Pasko. Pasko na namang muli
Pasko! Pasko! Pasko na namang muli! Pasko! Pasko! Pasko na namang muli! Ang pag-ibig naghahari!

131


Download ppt "Simbang gabi simula ng Pasko"

Similar presentations


Ads by Google