Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Enter question text... 1.Enter answer text.... Enter question text... 1.Enter answer text...

Similar presentations


Presentation on theme: "Enter question text... 1.Enter answer text.... Enter question text... 1.Enter answer text..."— Presentation transcript:

1 Enter question text... 1.Enter answer text...

2 Enter question text... 1.Enter answer text...

3 Enter question text... 1.Enter answer text...

4 1. -3 x -9 = A. 27 B.-27 C.-28 D. 28

5 2. 5 x -6 = A.-35 B. 35 C.-30 D. 30

6 3. 3 x -4 = A.-16 B. 16 C.-12 D. 12

7 4. 6 x -8 = A. 48 B. -48 C. 42 D. -42

8 5. - 4 x -8 = A.-36 B. 36 C.-32 D. 32

9 6. - 9 x 6 = A. 56 B. 54 C.-54 D.-56

10 7. -3 x -7 = A. 21 B.-21 C. 24 D.-24

11 8. -4 x 7 = A. -32 B. 32 C. -28 D. 28

12 9. -8 x -4 = A. 36 B.-36 C.-32 D. 32

13 10. - 7 x 6 = A.-48 B. 48 C. 42 D.-42

14 11. -6 x -6 = A. 32 B. 36 C.-36 D.-32

15 12. 7 x -4 = A. 24 B.-24 C.-28 D. 28

16 13. -7 x -7 A.-42 B. 42 C.-49 D. 49

17 14. -8 x 7 = A.-56 B. 56 C.-48 D. 48

18 15. -8 x -6 = A. 42 B. 48 C.-48 D.-42

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Download ppt "Enter question text... 1.Enter answer text.... Enter question text... 1.Enter answer text..."

Similar presentations


Ads by Google