Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Unit 4 Vocab (pp.52-54) Level C, Pds. 2 & 4. 1. annul Connotation: 2. blasé Connotation: Unit 4 Vocab (pp. 52-53)

Similar presentations


Presentation on theme: "Unit 4 Vocab (pp.52-54) Level C, Pds. 2 & 4. 1. annul Connotation: 2. blasé Connotation: Unit 4 Vocab (pp. 52-53)"— Presentation transcript:

1 Unit 4 Vocab (pp.52-54) Level C, Pds. 2 & 4

2 1. annul Connotation: 2. blasé Connotation: Unit 4 Vocab (pp )

3 4. deplore Connotation: 3. bolster Connotation:

4 6. muster Connotation: 5. frivolous Connotation:

5 8. obsess Connotation: 7. nonentity Connotation:

6 10. oust Connotation: 9. ornate Connotation:

7 12. porous Connotation: 11. peruse Connotation: Unit 4 Vocab (pp )

8 14. prone Connotation: 13. promontory Connotation:

9 16. recourse Connotation: 15. qualm Connotation:

10 17. residue Connotation: 18. solicitous Connotation:

11 20. sustain Connotation: 19. staid Connotation:


Download ppt "Unit 4 Vocab (pp.52-54) Level C, Pds. 2 & 4. 1. annul Connotation: 2. blasé Connotation: Unit 4 Vocab (pp. 52-53)"

Similar presentations


Ads by Google