Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa thoáng nghe em Mơ ngày bước chân chàng Từ từ xa đường vắng Đêm mùa thu chết Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.

Similar presentations


Presentation on theme: "Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa thoáng nghe em Mơ ngày bước chân chàng Từ từ xa đường vắng Đêm mùa thu chết Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa thoáng nghe em Mơ ngày bước chân chàng Từ từ xa đường vắng Đêm mùa thu chết Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng

5 em thương nhớ chàng

6 Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên Chim với gió Bay về chàng quên hết lời thề Áo đan hết rồi Cố quên dáng người Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa Kề má say xưa Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần

7

8

9 Á o đ a n h ế t r ồ i C ố q u ê n d á n g n g ư ờ i C h à n g n g à y n a o t ì m đ ế n c ò n n h ớ đ ê m x ư a K ề m á s a y x ư a N h ư n g n ă m t h á n g q u a d ầ n m ù a t h u c h ế t b a o l ầ n

10 Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng

11 Nhạc sĩ : Văn Cao Ca sĩ : Ngọc Hạ Photo:- Hoa hậu “ yếm thắm ", Huế 2006 =khăn vấn - Tranh = đầu trần Mlg_11/06


Download ppt "Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa thoáng nghe em Mơ ngày bước chân chàng Từ từ xa đường vắng Đêm mùa thu chết Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng."

Similar presentations


Ads by Google