Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SUMMARY REPORT ON WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE (BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI TẠI ISRAEL) 04/5/2009.

Similar presentations


Presentation on theme: "SUMMARY REPORT ON WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE (BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI TẠI ISRAEL) 04/5/2009."— Presentation transcript:

1 SUMMARY REPORT ON WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE (BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI TẠI ISRAEL) 04/5/2009 – 26/5/2009

2 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER General introduction (Giới thiệu chung) The Vietnamese group attedning the training course consists of 18 participants from: + Government: Provincial Departments, Provincial People’s Committee, Ministry of Agriculture’s Department of Water Resources. + Academia. + State owned and private enterpreneurs, stock companies involved in irrigation. Đoàn học viên Việt Nam gồm 18 anh chị em được cử sang israel học tập đợt này có đầy đủ các thành phần: Khối quản lý nhà nước: Chi cục, Sở, UBND tỉnh, cục quản lý nước, Khối các trường Đại Học, Khối các doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần thực hiện các nhiệm vụ tưới tiêu. Course’s objectives (Mục đích của đợt học tập): - To obtain the methods of water management and usage and the modern pressurized irrigation technolohies of Israel. + Nắm bắt các phương thức quản lý, sử dụng nguồn nước và kĩ thuật tưới tiết kiệm với công nghệ cao của nước bạn Israel. - To bring forward models and solutions to Vietnam in the application of water management in general, and agricultural irrigation in particular. + Đề xuất những mô hình, giải pháp ứng dụng ở Việt Nam về quản lý nước nói chung và tưới trong nông nghiệp nói riêng nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất với một phương pháp tưới phù hợp và hiện đại.

3 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Main Observations (các thu nhận từ nội dung khóa học) Water Management (Về quản lý nước) * We have witnessed the water scarcity and crisis in Israel. This is a challenge, but also an oppoturnity of creating a breakthrough in both national water system structure and water saving technologies. Chúng tôi đã mục kích được sự khan hiếm và khủng khoảng nước của các bạn. Tuy nhiên đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho các bạn có những đột phá về công nghệ tiết kiệm nước và hệ thống quản lý nước quốc gia. * With respect to the national water management, Israel has a Water Authority that sucessfully made informed policies and national master plan on the manaement, usage, extraction, treatment and reuse of water in the whole country. Về quản lý vĩ mô, Israel đã có một UB quản lý nước quốc gia. Uỷ ban này thực sự đã thành công trong việc hoạch định các chính sách, quy hoạch tổng thể về quản lý, khai thác, tái tạo và sử dụng nguồn nước cho tất cả các khu vực trong cả nước.

4 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Water Management * Impressive National Water Carrier includes underground pipelines, open canals, interim reservoirs and tunnels. Regional Water systems are incorporated into the National Water Carrier and Water can be shifted from one line to another according to conditions and needs Chúng tôi thất sự ấn tượng về hệ thống cấp nước xuyên quốc gia của các bạn. Hệ thống liên hoàn này bao gồm các hồ chứa, hệ thống kênh hở, hệ thống ống ngầm và đường hầm, … Các hệ thống cấp nước ở khu vực được kết nối với hệ thống quốc gia này và nước có thể được điều tiết giữa các hệ thống tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu.

5 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Water Management * Israel knows how to make the best use of different water resources: surface water, ground water, desalinated water, and even effluent. It is the first time we witnessed the desalination to produce fresh water from sea water. Israel đã biết tận dụng và khai thác triệt để được các nguồn nước bao gồm: nước mặt, nước ngầm, nước biển và cả nước thải. Lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến việc sản xuất ra nước ngọt từ nước biển. Palmachim Desalination plant Palmachim Desalination plant

6 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Modern Irrigation Technologies From Israeli agricultural achiements that is exhibited at Agritech 2009, we can definitely say that your farming technologies and methods is totally appropriate and up-to-date. Of which, the computerized irrigtion accompanied with fertigation play a critical role (Từ những thành tựu các bạn đã đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp mà chúng tôi đã được chứng kiến tại Agritech có thể khẳng định rằng các công nghệ và phương pháp canh tác trong nông nghiệp hoàn toàn hợp lý và hiện đại, trong đó công nghệ tưới tự động kèm theo phân bón đóng vai trò rất quan trọng).

7 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Modern Irrigation Technologies Israel offers a wide range of modern irigation system: sprinklers, micro-sprinklers, drippers with wide range of flow rates that meet the users’ demands and various crop characteristics. This reality results in a wide range of benefits such as efficient use of water, labour saving, high yield and pest control. ( Công nghệ tưới rất hiện đại và đa dạng phù hợp nhu cầu người sử dụng và đặc tính từng loại cây trồng. Thực tế này đem lại nhiều lợi ích: giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm nhân lực, vừa nâng cao năng suất cây trồng và kiểm soát địch hại)

8 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Waste water treatment We have seen various advanced treatment technologies with different treatment processes. Of which, the most impressed ones are 3 - level process of Shafdan plant and the usage of biogas to generate power of Jerusalem plant. Học viên đã được tiếp cận các công nghệ xử lý nước thải hiện đại với các công đoạn khác nhau, trong đó rất ấn tượng với công nghệ xử lý 3 công đoạn của nhà máy Shafdal và công nghệ tận dụng khí biogas tạo ra điện năng ở nhà máy xử lý nước thải. Clarifier at Shaftdan waste water treatment plant

9 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Waste water treatment For those people who are engaged in environment, especially the environmental engineering, the lectures and professional tours to the waste water treatment plants is very interesting and useful Đối với những cán bộ chuyên trách môi trường, đặc biệt là về kỹ thuật môi trường thì nội dung học và các chuyến tham quan đến các nhà máy xử lý nước thải rất thú vị và hữu ích.

10 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER What could be adapted and applicable to Vietnam? (Từ khóa học, có thể ứng dụng được những gì cho VN) Water management (về quản lý nước) Lessons learnt from Israeli experiences (các bài học rút ra) - Institutional changes from (các thay đổi về thể chế từ): + Water commission (UBQL nước)  Water Authority (CQ quyền lực về nước) + Transfer of management authorities from Ministers to professional Water Board. (Chuyển giao quyền lực quản lý từ các Bộ sang các UB chuyên nghiệp về nước) - Incorporating demand management measures has contributed to water consumption reduction (Việc đưa vào áp dụng các giải pháp quản lý nhu cầu đã giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ) - Enhancing private sector involvement has proven successful, however the state always needs to take responsibility for risks involved (Việc tăng cường sự tham gia của lĩnh vực tư nhân chứng tỏ thành công, tuy nhiên Nhà nước cần phải luôn gánh trách nhiệm về các rủi ro liên quan) - Water conservation is the most reliable and least expensive way to stretch the country’s water resources and the challenge is being met in all sectors (Việc bảo tồn nước là cách thức đáng tin cậy nhất và tiết kiệm nhất nhằm gia tăng trữ lượng các nguồn nước quốc gia để đáp ứng nhu cầu trong mọi lĩnh vực) - Reclamation is the best way to increase affordable water supply for agriculture (Sử dụng nước thải đã qua xử lý là cách thức tốt nhất nhằm gia tăng nguồn nước cấp giá rẻ cho nông nghiệp.

11 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER What could be adapted and applicable to Vietnam? Modern Irrigation Technologies (về các công nghệ tưới hiện đại) Lessons learnt from Israeli experiences: - The shift to pressurized irrigation systems was a significant breakthrough in term of irrigation efficiency. Of which, the drip irrigation has proved to be the most efficient. (Sự chuyển đổi từ PP tưới truyền thống sang tưới áp lực là một bước đột phá về hiệu quả tưới. Trong đó, tưới nhỏ giọt là cách tưới hiệu quả nhất. - How to choose the appropriate one for a given condition and what are the factors to be considered in the selection? ( Vấn đề quan trọng là ở chổ làm thế nào để chon lựa hệ thống tưới thích hợp trong các điều kiện khác nhau và nhân tố nào cần được cân nhắc khi chọn lựa. - Solutions for small scale farmers – gravity drip irrigation (Giải pháp lựa chọn cho các hộ nông dân nhỏ là PP tưới nhỏ giọt tự chảy) Gravity drip irigation

12 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER What could be adapted and applicable to Vietnam? Modern Irrigation Technologies According to the World Meteorology Commission, Vietnam will subject to water scarcity as from 2015. Despite the differences between two countries in terms of climate conditions, agricultural facilities, etc., the application of pressurized irrigation systems, especially the drip irrigation in net house and greenhouse for various crop is our first priority. Theo dự báo của UB khí tượng thế giới, kể từ năm 2015, VN sẽ bắt đầu thiếu nước. Do vậy, cho dù điều kiện khí hậu, cở sở hạ tầng và môi trường sản xuất nông nghiệp tuy có sự khác biệt khá lớn giữa hai đất nước thì việc ứng dụng công nghệ tưới hiện đại đặc biệt là tưới nhỏ giọt cho các mô hình sản xuất trong nhà kính, nhà lưới trong điều kiện khan hiếm nguồn nước là điều mà chúng tôi phải thật sự quan tâm và triển khai trước tiên.

13 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER What could be adapted and applicable to Vietnam? Waste Water Treatment Technologies At present, the waste water in Vietnam, regardless of its treatment or untreatment, is being released directly into water bodies. The lesson learnt from Israel on the usage of treated waste water in agriculture will definately helps Vietnam prevent pollution of various water resources and save much fresh water in the future. Hiện nay ở VN, nước thải dù đã qua xử lý hay chưa đều được đổ thẳng ra các thủy vực  Bài học từ Israel về tận dụng nước thải đã qua xử lý cho nông nghiệp sẽ giúp VN giảm thiểu ô nhiễm cho các nguồn nước và tiết kiệm nước ngọt trong tương lai.

14 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Recommendations + The training course will be more efficient if the application situation of modern irrigation technologies is further elaborated. In addition, the related teachnical documents should be provided to paticipants for their later references and application. Khóa học sẽ thật sự mang lại hiệu quả hơn nếu có thêm chi tiết về việc triển khai áp dụng kỹ thuật của các lĩnh vực công nghệ tưới cũng như cung cấp thêm các tài liệu kỹ thuật liên quan để học viên có điều kiện nghiên cứu, ứng dụng. + We would like to propose that a CD containing all prersentations from lecturers should be provided beforehand. The course timetable and program should also be provided prior to the arrival of participants. Đề nghị trung tâm nên sao chép cho mỗi học viên 1 đĩa CD về nội dung các bài giảng trước khi vào học. Lịch trình và chương trình học nên có ngay từ khi học viên chuẩn bị đi ở Việt Nam.

15 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Recommendations As the majority of participants are more or less involved in irrigation, we would like to have more lectures and tours on the modern irrigation systems and their manufacturers rather than the waste water treatment Do thành phần học viên chủ yếu từ đơn vị liên quan đến thủy lợi  giảm bớt các chuyến tham quan đến các nhà máy xử lý nước thải để tăng cường thăm quan các mô hình công nghệ tưới hiện đại, đặc biệt là đi thăm các nơi sản xuất thiết bị tưới. We would like to have continual supports from Israeli professionals and lecturers in terms of technologies as well as related technical activities to facilitate our application of what we learnt from Israel. Chúng tôi cũng rất mong sự hỗ trợ thường xuyên của các chuyên gia, các giảng viên từ Israel về mặt công nghệ cũng như các hoạt động kỹ thuật liên quan để giúp chúng tôi trong quá trình chuyển những kiến thức từ khóa học ở Israel sang ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam. We would also like the continual co-operation of the 2 countries for maintaining the regular training course, not only like this course, but also other high tech sectors of Israel Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành hữu quan giữa hai quốc gia duy trì thường xuyên hoạt động đào tạo này, và tổ chức nhiều đợt đào tạo cho nhiều ngành công nghệ kỹ thuật cao của Israel.

16 ISRAEL, May 2009 ISRAEL, May 2009 WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE CINADCO’S TRAINING CENTER Conclusion We highly appreciate the teaching staff, the whole CINACO staff and the Kibbutz Shefayim community for your enthusiam in lecturing, your warming welcome, your well organisation concerning our accomodations, foods and recreations. Chúng tôi đánh giá cao đội ngũ Giảng viên và toàn thể nhân viên thuộc Trung tâm CINADCO và Cộng đồng Kibbutz Shefayim về sự nhiệt tình trong giảng dạy, sự tiếp đón chu đáo, tổ chức tốt nơi ăn chốn ở, việc học tập cùng các hoạt động ngoại khóa khác. On behalf of Vietnamese group, I would like to express my deep gratitude to Israeli State, Ministry of Foreign Affairs, the helpful favours of Galit, Rachel and the whole CINADCO staff. You all have created wonderful conditions for us in our study and entertainment. Thay mặt lớp, tôi xin chân thành cảm ơn Nhà Nước Israel, Bộ ngoại giao, các thầy cô giáo ở trung tâm Cinado, cảm ơn sự giúp đỡ của bà Galit, Rachel và toàn thể cán bộ của trung tâm đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh em chúng tôi học tập và tham quan. Long live the co-operation and friendship between Israel and Vietnam! Chúc tình hữu nghị giữa 2 nước nước Israel-Việt Nam ngày càng bền vững và phát triển tốt đẹp.

17 UNFORGETABLE MEMORIES

18

19

20


Download ppt "SUMMARY REPORT ON WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY TRAINING COURSE (BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI TẠI ISRAEL) 04/5/2009."

Similar presentations


Ads by Google