Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Summary presentation of the findings of the mission carried out related to surface water monitoring (Short Mission Report) Prishtina, 03.04.2009, STE Christian.

Similar presentations


Presentation on theme: "Summary presentation of the findings of the mission carried out related to surface water monitoring (Short Mission Report) Prishtina, 03.04.2009, STE Christian."— Presentation transcript:

1 Summary presentation of the findings of the mission carried out related to surface water monitoring (Short Mission Report) Prishtina, 03.04.2009, STE Christian Ebel (Mission to Kosovo between 22.03 and 04.04.2008)

2 Terms of reference (TOR 1) Task o To assist the organisation of the 2009 and 2010 monitoring campaign to test the strategy proposed in October 2008 Result Meeting held with Kosovan colleagues and strategy approved and verified. Meeting held with Kosovan colleagues and strategy approved and verified.

3 Terms of reference (Tors 2 and 3) Task o To review the documents of the partners and prepare a report presenting the programe for monitoring the quantity and quality of the surface water in Drini Basin Results Existing documents and elaborations were reviewed. Existing documents and elaborations were reviewed. Monitoring tables of parameters and frequency were slightly revised. Monitoring tables of parameters and frequency were slightly revised. Map with observation points map was reviewed and verified. Map with observation points map was reviewed and verified.  Monitoring report in progress completed by end of next week.

4 Propozimet për përmirësimin e sistemit monitorues në Kosovë Disenjimi i rrjetit të monitorimit të ujërave sipërfaqësor DKU Kërkon përshkrimin adekuat të çdo trupi ose grupeve të trupave ujor dhe vlerësimin e tyre Kosovë Rrjeti duhet të disenjohet ashtu që të mundësohet marrja e përshkrimit të besueshëm dhe të sigurt të gjendjes së mjedisit të ujërave sipërfaqësor në Kosovë, duke theksuar presionet antropogjenike. Faza Interimistike (Hapi I ): Monitorimi në njësi të nënpellgjeve. Përputhshmëria me DKU (Hapi II): Nëse kufizohen trupat ujorë, më pas disenjohet programi. Mbani në mend: Sa më shumë trupa ujor të kufizohen, aq më shumë do t’i nënshtrohen monitorimit!

5 Vëzhgimet aktuale dhe të rekomanduara të rrjetit monitorues Numri i pikave vëzhguese hidrologjike Numri i pikave të vëzhgimit të cilësisë Emri i lumenjveekzistue se Të rekomanduara ekzistues e Të rekomanduara Lumi Drini i Bardhë 7-4+ 2 Lumi Istog1-2- Lumi Kujavca0+ 13+2 Lumi Klina1-2- Lumi i Pejës3-1 (Fshij 1?)3+1 Lumi Mirusha1+21 Lumi i Deçanit1-2+1 Lumi Ereniku2-2- Lumi Toplluga2-2+1 Lumi i Prizrenit2-22 Lumi Plava1-2Lëviz një stacion Lumi Restelica0+11- Gjithsej pika: 2124 (+3)2534 (+9)

6 Parametrat e cilësisë dhe shpeshtësia e vëzhgimit Emri i lumenjve Parametrat themelorë fiziko-kimik Makroin- vertebratPeshqit Pikat vëzhgu ese (Vëzhgimi/ vit) (Vëzhgimi/ vit) (Vëzhgimi/ 3-vjet) Lumi Drini i Bardhë6(2) dhe 1322 Lumi Istog2(2) dhe 1322 Lumi Kujavca5(2) dhe 1322 Lumi Klina2(2) dhe 1322 Lumi i Pejës4(2) dhe 1322 Lumi Mirusha31322 Lumi i Deçanit31322 Lumi Ereniku21322 Lumi Toplluga31322 Lumi i Prizrenit2(2) dhe 1322 Lumi Plava21322 Lumi Restelica11322 Numri i përgj. i mostrave: (182) 367(0) 62

7 vazhd. Parametrat e cilësisë dhe shpeshtësia e vëzhgimit Statusi BiologjikStatusi Kimik MakrofitetMetalet e rënda (sedimentet) Ndotësit tjer Lumi Drini i Bardhë Pikat vëzhgu ese (Vëzhgimi/ vit) (Vëzhgimi/ vit) (Vëzhgimi/ 3-vjet) Lumi Istog6metoda e dev.13met. e dev. Lumi Kujavca2metoda e dev.13met. e dev. Lumi Klina5metoda e dev.13met. e dev. Lumi i Pejës2metoda e dev.13met. e dev. Lumi Mirusha4metoda e dev.13met. e dev. Lumi i Deçanit3metoda e dev.13met. e dev. Lumi Ereniku3metoda e dev.13met. e dev. Lumi Toplluga2metoda e dev.13met. e dev. Lumi i Prizrenit3metoda e dev.13met. e dev. Lumi Plava2metoda e dev.13met. e dev. Lumi Restelica2metoda e dev.7met. e dev. Lumi Drini i Bardhë 1metoda e dev.7met. e dev. Numri i përgj. I mostrave: (64) 222

8 Dhënie prioriteti parametrave monitorues në ujërat sipërfaqësor të Republikës së Kosovës Sasia Statusi Kimik Statusi Ekologjik Shkarkimi, Niveli i ujit Materiet e rrezikshme Ndotësit tjerë Makro bentoset Makro fitet, fitobentoset,diatomet Peshqit H i dro - mor f olog jia P arametrat fiziko- kimik Legjenda: 1. Prioriteti, parametri aktualisht i monitoruar, pikat vëzhg. të agregateve dhe vëzhgimet 2. Prioriteti, çëshjte për vitin 2009, përpjekja të shpërndahet në dy vjetët e njëpasnjëshëm 3. Prioriteti, zhvillimi i metodave me ndihmën e universitetit 4. Prioriteti, zhvillimi i metodave posa të ketë staf, instrumente dhe ekspertizë Metalet e rënda (në sedimente)

9 Terms of Reference (TOR 4) Task o To undertake the necessary steps for encoding the Monitoring sites and locations for database transfer. Result Monitoring sites and locations coded, elaboration of a unique tables with monitoring sites and the corresponding code in format of an Excel table. To be verified by Paul Haener in his next mission. Monitoring sites and locations coded, elaboration of a unique tables with monitoring sites and the corresponding code in format of an Excel table. To be verified by Paul Haener in his next mission.

10 Terms of Reference (TOR 6) Task o To writeTOR for the equipment and infrastructure for the establishment of the network programme for water resources monitoring. Results Aspects concerning field measurements (Quality) Installation of automated (continous) surface water quality measuring stations is considered not apprappropriate under the given circumstances. Installation of automated (continous) surface water quality measuring stations is considered not apprappropriate under the given circumstances. Sampling should be carried out manually and according to the sampling programme. Sampling should be carried out manually and according to the sampling programme.

11 cont. Terms of Reference (TOR 6) Results Aspects concerning field measurements (Biological Quality Elements) The necessary equipment and consumables (e.g. bottles and conservation solutions) must be purchased or the service for the provision of the data contracted. The necessary equipment and consumables (e.g. bottles and conservation solutions) must be purchased or the service for the provision of the data contracted.

12 cont. Terms of Reference (TOR 6) Results Aspects concerning field measurements (Quantity) Concerning continous quantity monitoring the hydrology observation points the rating curves at the profiles must be produced with first priority. Concerning continous quantity monitoring the hydrology observation points the rating curves at the profiles must be produced with first priority. Simple vandalism measuring gauges should be installed and the daily readings carried out by specifically trained persons being who are regularly paid for doing this. Simple vandalism measuring gauges should be installed and the daily readings carried out by specifically trained persons being who are regularly paid for doing this. Automated registering devices should only be installed if safety against vandalism or theft is given and maintaince is given. Automated registering devices should only be installed if safety against vandalism or theft is given and maintaince is given.

13 Terms of Reference (TOR 8) Task o Provisionally estimated budget for the next five years and human resources needs. Results A minimum of four professionals with academic formation and 5 technician is necessary as additional staff for HMIK to address surface water monitoring issues and european and international obligations. A minimum of four professionals with academic formation and 5 technician is necessary as additional staff for HMIK to address surface water monitoring issues and european and international obligations.

14 Terms of Reference (TOR 9) Task o Proposal for organizational changes for implementing the monitoring strategy and designated institutions

15 Ministerial Level Ministry of Environment and Spatial Planning Tasks/role: Approval of the surface water monitoring programme Organise the funds and financial resources to for the activities Setting of priorities Operative Level Institute of Hydrology and Meteorology of Kosovo (HMIK) Tasks/role: Develops the monitoring programme Carries out and organises the field observation and necessary analysis Documentation of the results/Quality assurance/Data Storage Organizational aspects of monitoring by public institutions

16 Auxiliary partner of the Operative Level Third party consultants e.g. universities, experts, companies Presumably this will be necessary for the analysis of the Biological Quality Elements as Macroinvertebrates, Fishes and Macrophytes. Operative Level Institute of Hydrology and Meteorology of Kosovo (HMIK) Question: What happens if the necessary knowledge or own capacity is not available inmediately ? Hires external know how to carry out relevant work which could not be done ! Organizational aspects of monitoring by public institutions

17 Thanks for your attention Thank you very much !


Download ppt "Summary presentation of the findings of the mission carried out related to surface water monitoring (Short Mission Report) Prishtina, 03.04.2009, STE Christian."

Similar presentations


Ads by Google