Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Wheelock Caput XII Perfect Active all verbs. Perfect Indicative Active laudāv-ī īsti dux-it imus fu-istis ērunt.

Similar presentations


Presentation on theme: "Wheelock Caput XII Perfect Active all verbs. Perfect Indicative Active laudāv-ī īsti dux-it imus fu-istis ērunt."— Presentation transcript:

1 Wheelock Caput XII Perfect Active all verbs

2 Perfect Indicative Active laudāv-ī īsti dux-it imus fu-istis ērunt

3 Pluperfect Indicative Active Indicative (had) laudāv-eram erās dux-erat erāmus fu-erātis erant

4 Future Perfect Indicative Active laudāv-erō eris dux-erit ērimus fu-ēritis erint

5 Principal Parts amōamareamāviamātum cogitō errō servō superỏ tolerō vocō culpō cenō iuvō supero necō

6 Principal Parts amōamareamāviamātum mūtō appellō demostrō vitō expectō adiuvō nāvigō recītō liberō parō prōnūntiō

7 Principal Parts amōamareamāviamātum dēlectō labōrō narrō negō putō sperō invītō probō dēdicō praestō pugnō

8 Principal Parts amōamareamāviamātum dubitō rogō recūsō spectō imperō curō oblectō ōrō ambulō oppugnō explicō

9 Principal parts second conjugation Group A—evi verbs deleōdēlēredēlēvidēlētumdestroy impleōimplēreimplēviimplētumfill, satisfy, fulfill expleō compleō repleō

10 Group B --ui pāreō vipārērepāruīparitumobey/appear carēo vicarērecaruīcaritumlack cēnseōcēnsērecēnsuīcēnsumthink, estimate appraise exercēoexercēreexercuīexercitumtrain habeōhabērehabuīhabitumhave dēbeōdebēredēbuīdēbitumowe adhibēo cohibēo exhibēo inhibēo prohibēo praebēo adhibēreadhibuīadhibitumsummon restrain exhibit restrain hinder offer

11 More Group B -- ui pateō vipatērepatuī---lie open placeō viplacēreplacuīplease (+dative) teneō attineō detineō obtineō pertineō retineō tenēretenuītentus persist pertain

12 terreō abterreō deterreō exterreō perterreō terrēreterruīterritumfrighten timeōtimēretimuī---fear doceōdocēredocuīdoctumteach valeōvalērevaluīvalitūrusto be worth

13 No Pattern dōdarededīdatumgive stōstārestetīstatumstand videōvidērevīdīvīsumsee remaneōremanēreremansīremānsumremain agōagereēgiāctumlead, do mittōmitteremīsīmissumsend scriboscriberescrīpsīscrīptumwrite vīvoviverevīxīvīctumlive sentiōsentīresēnsīsēnsumfeel, perceive veniōvenīrevēnīventumcome

14 invēniōinvenīreinvēnīinventumfind faciōfacerefēcifactumdo, make fugiōfūgerefūgifugitumflee, avoid dicōdīceredīxīdictumsay vincōvīncerevīcivictumconquer


Download ppt "Wheelock Caput XII Perfect Active all verbs. Perfect Indicative Active laudāv-ī īsti dux-it imus fu-istis ērunt."

Similar presentations


Ads by Google