Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Magali Pauzié www.jerevisemonanglais.fr. Magali Pauzié www.jerevisemonanglais.fr 12 3 4 5 6 7 14 21 28 35 42 41 34 27 20 13 12 19 26 33 4039 32 25 18.

Similar presentations


Presentation on theme: "Magali Pauzié www.jerevisemonanglais.fr. Magali Pauzié www.jerevisemonanglais.fr 12 3 4 5 6 7 14 21 28 35 42 41 34 27 20 13 12 19 26 33 4039 32 25 18."— Presentation transcript:

1 Magali Pauzié

2 Magali Pauzié

3 Magali Pauzié fourteen 14

4 Magali Pauzié thirty-three 33

5 Magali Pauzié ninety-five 95

6 Magali Pauzié sixty-eight 68

7 Magali Pauzié fifty-one 51

8 Magali Pauzié thirteen 13

9 Magali Pauzié twenty-nine 29

10 Magali Pauzié seventy 70

11 Magali Pauzié thirty-eight 38

12 Magali Pauzié nine 9

13 Magali Pauzié eleven 11

14 Magali Pauzié twenty-three 23

15 Magali Pauzié forty-seven 47

16 Magali Pauzié twenty-five 25

17 Magali Pauzié sixty-four 64

18 Magali Pauzié three 3

19 Magali Pauzié seventy-three 73

20 Magali Pauzié fourteen 14

21 Magali Pauzié seventy-eight 78

22 Magali Pauzié nineteen 19

23 Magali Pauzié twenty-one 21

24 Magali Pauzié ninety-three 93

25 Magali Pauzié seventy-one 71

26 Magali Pauzié sixty-nine 69

27 Magali Pauzié six 6

28 Magali Pauzié forty-one 41

29 Magali Pauzié fifty-seven 57

30 Magali Pauzié eighty-four 84

31 Magali Pauzié thirty 30

32 Magali Pauzié forty-eight 48

33 Magali Pauzié forty 40

34 Magali Pauzié sixty-two 62

35 Magali Pauzié twenty-eight 28

36 Magali Pauzié thirty-one 31

37 Magali Pauzié twenty 20

38 Magali Pauzié ninety-six 96

39 Magali Pauzié eighty-four 84

40 Magali Pauzié sixty-five 65

41 Magali Pauzié seventy-three 73

42 Magali Pauzié twelve 12

43 Magali Pauzié seventeen 17

44 Magali Pauzié forty-two 42


Download ppt "Magali Pauzié www.jerevisemonanglais.fr. Magali Pauzié www.jerevisemonanglais.fr 12 3 4 5 6 7 14 21 28 35 42 41 34 27 20 13 12 19 26 33 4039 32 25 18."

Similar presentations


Ads by Google