Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

John Curtis & Jane Leach erOgeCa KC½y rbs;Rkum h‘un.

Similar presentations


Presentation on theme: "John Curtis & Jane Leach erOgeCa KC½y rbs;Rkum h‘un."— Presentation transcript:

1 John Curtis & Jane Leach erOgeCa KC½y rbs;Rkum h‘un

2 John Curtis & Jane Leach

3

4  karcab;epþImd MbUg>>> ExcMNUl ExcMNUl $ 65 $100 $ 325 $ 1,075 $ 2,952 $ 1,300 etImanb BaðaGVI ? 123456

5 karcab;epþImdMb Ug>>>  “eyIg)anGPivDÆn¾EdlBYkeKminc g;TTYl)anPaBeCakC½y  enAeBlBYkeyIgQb;eFVIkarsMrab; BYkeK BYkeKQb;eFVIsMrab;xøÜnrbs;BYk eK.”  sMerccitþkñúgkic©karCMnYjeGay) anm:t;ct;.  ry³eBl 2ExbnÞab; R)ak;elIkTwkcitþ mankarekIneLIg>>>>>>.

6 karcab;epþImdMbUg >>> …$ 4,375! va)anrIkcMerIn nigeRcInCag $1,000,000 ! va)anrIkcMerIn nigeRcInCag $1,000,000 kñúgmYyqñaM !

7 cMNUlEdlrk)anenAkñúg RbeTsRbcaMqñaM 1993$ 4,721342cc 1994$ 42,6311,875cc 1995$ 119,7432,576cc 1996$ 207,5164,430cc 1997$ 256,5705,366cc 1998$ 345,6135,899cc 1999$ 412,0465,796cc 2000$ 270,7016,178cc 2001$ 362,7556,254cc 2002$ 553,6717,627cc 2003$ 721,6949,574cc 2004$ 917,3059,931cc 2005$ 1,103,00010,010cc 2006$1,478,0699,241cc

8 R)ak;pllaP qñaM 2006 $ 744,102

9 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  PaBeCaKC½yrbs;GñkKW GaRs½yeTAelIpÞal;elIsmt ßiPaBeFVIkar eron sURt nigbeRgonGñk d¾éTkñúgkar ksagRbBn§½CMnYj nigelIkTwk citþeGaykUn Rkumrbs;Gñk eGayenAEt Cab;CamYyRbBn§½. kMueGayeKpøas;bþÚrkar taMgcitþrbs;eK.

10 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  sUmkMusþab;KMnitGviC¢man EdleKniyayGMBIGVIEdlGñk kMBugeFVI PaKeRcInénBYkeK KWminmanbTBiesaFn¾kñúg karEdlGñkeFVIenaHeT BYkeKBitCaminmantMélRKb;RK an; kñúgkarpþl;tMbUnµandl;GñkeT. sUmeCosvagTMnak; TMngCamYymnusSmanKMnitG viC¢man BYkeK nwg bMBulkarKitrbs;Gñk.

11 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  sUmesµaHRtg;CamYyembNþaj Rkumkargar plitpl Rkumh‘unhVreGevI KMeragGaCIvkmµbNþajTIpSa PaBesµaHRtg; TaMgGs;enHBitCamincMnayGVIdl;r bs;GñkeT b:uEnþBYkva nwg pþl;CUndl;GñknUvGVIEdlGñkminsw gEtdwg.

12 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  sUmTTYlyknUvTMnYkxusRtUvpÞal; xøÜnrbs;Gñk.cMnucén lT§iplrbs;Civitrbs;GñkeBl\LÚvenHK W)anmkBIlT§iplén karKitrbs;GñkkalBIGtItkal. sUmkMurg;caMeBlevlal¥ rhUtdl; GñkbeRgonl¥ rhUtdl;manGtifiCnbMrugTukl¥ \LÚvenHdl ;eBlsMrab;GñkTTYlyk nigRKb;Rkgeday pÞal;xøÜnrbs;GñkehIy. GñkRtUvEtniyayfa vaTaMgGs;KWGaRs½yelI ´mYyb:ueNÑaH.

13 eKalKMnitsMrab;Pa BeCaKC½y  kMNt;eKaledAsMrab;xø Ünrbs;Gñk EdlCaktþa CMruj nigdutkMedAdl; kartaMgcitþ nigcMNg; kareCOCak; rbs;Gñk eGayeq { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/4145662/slides/slide_13.jpg", "name": "eKalKMnitsMrab;Pa BeCaKC½y  kMNt;eKaledAsMrab;xø Ünrbs;Gñk EdlCaktþa CMruj nigdutkMedAdl; kartaMgcitþ nigcMNg; kareCOCak; rbs;Gñk eGayeq

14 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  sUmerobcMkñúgkarcMnay sMrab;PaBeCaKC½y eKaledArbs;Gñk sUmerobcMsMrab;ral ;kargarTaMgGs; sMrab;c,ab;RbeTs CnCati nigminb:HBal;eTAdl;Gñkd ¾éT.

15 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  GñkRtUvEtmanKMeragsMrab ;karTTYlPaBeCaKC½y rbs;Gñk nigGVIEdlGñkcg;)an. karrs;enAd¾l¥ nigcMNUlminEmnekIteLIgeda yPaBécdnüenaHeT.cMNayeBlkñúgkarKitGMBIG VI EdlGñk)an sMerc)an.

16 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  bnþkartaMgcitþkñúgkareronsU Rt. rbbCMnYjRtUvEt mankarpþas;bþÚr GñkRtUvEteronsURtBIGñkGñk d¾éT nigdkyk BIesaFn¾.sUmcUlrYmkic©RbC Mu kic©beRgon GanesovePA sþab; niyay nigeronBIGñkd¾éTTaMg Gs;enHKWBitCa CYyGñk nigRkumrbs;GñkeGayman karrIkcMerIn.sUmEsVgrkGñkbe Rgonl¥ minmanGtrik KYrCaTIeKarB nigGacpþl;tMbUnµandl;Gñk)an.

17 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  GPivDÆn¾Gkb,kiriyaeGay )anRtwmRtUv ´nwgeFVIva ´GaceFVIva ehIy´minbdiesdeT.

18 eKalKMnitsMrab;PaB eCaKC½y  sUmGt;Fµt;cMeBaHvin½yk argarrbs;Gñk nig TMnak;TMngCamYyRkum kargarrbs;Gñk. sUmGMNt;nigmankarGt;F µt;CamYyRkumkagar rbs;Gñk nigeFVIeGayBYkeKeGay mankar eCOTukcitþmkelIGñk.sUmcg;caMfaPaB eCaKC½yrbs;BYkeK KWsßitenAelIéd rbs;Gñk.


Download ppt "John Curtis & Jane Leach erOgeCa KC½y rbs;Rkum h‘un."

Similar presentations


Ads by Google