Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

بایومتریال چیست؟ ماده ای با منشا مصنوعی یا طبیعی که به منظور بهبود، درمان، التیام و یا جایگزینی بافت موجودات زنده به کار می‌رود. خصوصیات مهم بایو متریالها.

Similar presentations


Presentation on theme: "بایومتریال چیست؟ ماده ای با منشا مصنوعی یا طبیعی که به منظور بهبود، درمان، التیام و یا جایگزینی بافت موجودات زنده به کار می‌رود. خصوصیات مهم بایو متریالها."— Presentation transcript:

1

2

3 بایومتریال چیست؟ ماده ای با منشا مصنوعی یا طبیعی که به منظور بهبود، درمان، التیام و یا جایگزینی بافت موجودات زنده به کار می‌رود. خصوصیات مهم بایو متریالها ) فاکتورهای سازگاری زیستی ( - خنثی بودن ) از نظر شیمیایی ( - بدون اثر سوء بر بافت ‌های مجاور - طول عمر مناسب - عدم تأثیر مخرب بر فرآیندهای متابولیسم آزاد بدن

4 واکنش بدننوع ماده از بین رفتن بافتهای اطراف سمی تشکیل بافت الیافی با ضخامت متغیر بین بافت پایه و ماده از آنجایی که این بافت هیچ‌گونه پیوند فیزیکی - شیمیایی با اجزای مجاور ندارد، به راحتی حرکت کرده و سبب رها شدن ماده میگردد خنثی از لحاظ بیولوژیکی غیر فعال ایجاد پیوند در سطح مشترک بافت پایه بایو اکتیو از لحاظ بیولوژیکی فعال جایگزین شدن بافت های اطراف بجای ماده جذب شده قابل جذب ماده قابل انحلال مواد مورد استفاده در داخل بدن ) پروتز هایی که در بدن گذاشته میشوند (

5 بایومتریال های مورد استفاده در دندانپزشکی 1- مواد قابل استفاده جهت جایگزینی استخوانهای از دست رفته

6 Bone graft source - Autograft (autogenous) استفاده از استخوان های خود بیمار - Allograft استفاده از استخوان های انسان دیگر - Xenograft استفاده از استخوان حیوانات - Synthetic ا ستفاده از مواد ساخته شده و مصنوعی Type of bone Allograft - Fresh or fresh-frozen bone - Freeze-Dried Bone Allograft (FDBA) - Demineralized Freeze-Dried Bone Allograft (DFDBA)

7 Allograft گرفته شده از افراد فوت شده مزایا عدم گرفتن ماده پیوندی از خود فرد و عدم مشکل در ناحیه دهنده پیوند طول عمل کوتاه تر محل جراحی کوچکتر عوارض احتمال انتقال بیماری ها از طریق بافت پیوند زده احتمال موفقیت کمتر نسبت به اتوگرافت - حدود 70 درصد

8 Biological mechanism Osteoconduction Osteoinduction

9 B io B  SE ® α-pore

10  α-Tricalcium phosphate  Bio Resorbable  Synthetic Granule  Non Infection  Non Immunologic reaction  Re Sterilisable What is the B io B  SE ® α-pore ?

11 -First bioactive, resorbable bone substitute to be approved in the Germany -Licensed by the German Board of Public Health -Has been clinically tested for a very wide range of indications Over the last 20 years - Being a chemically synthesized substance precludes the risk of infection and immune reactions. B io B  SE ® α-pore

12 A special surface: leads to increased calcium elution during the initial phase of the healing process Stimulates resorption and bone regeneration at the defect site The microporosity is visible in this enlargement The Microporosity in detail; pores up to approx. 5 μm; sinter necks are discernible B io B  SE ® α-pore

13 Defect is completely filled with new bone No differences in the elasticity of the regenerated bone No complications during the healing process Calculable resorption time No decomposition of particles No risk of infection No risk of immune reactions No change in pH value Osteoconductive Bioactive Characteristics

14 -Excellent recipient tissue compatibility -Contains only chemical components normally found in human tissue or tissue fluids. -Incorporated by the body tissues or excreted (no exogenous substances remain in the body) -PH-value which lies within the physiological range of 7.4 Safety

15 -alpha form of BioB  SE® (sintered at high temperatures) - Ionization/hydrolysis prosses - Crystalline structure of α-TCP - Very stable (don't disintegrated into particles) - Don’t washed away or removed by the lymph system - Simple to use and without any risk Safety

16 Resorption time: 9 months to 2 years Dependent on, Size of the defect Metabolic processes at the implant site Ready to implantation: After 4 months (approximately) -------------------------------------------------------------------------- The resorption of the substance is continually compensated for with new autologous bone. Resorption

17 Surgery: Defects resulting from cyst removal Defects resulting from apicoectomy Defects resulting from the removal of impacted teeth Defects resulting from corrective osteotomies All other shapes of bone craters and facial bone defects Indications

18 Periodontology: Two and three wall bone defects (can be used with or without membranes) Implantology: Defects augmentation following extraction to create an implant base Elevation of sinus floor Gaps between extraction socket and implant in case of immediate implant placement Indications

19 BioB  SE® - Available in different grain sizes and is suitable for a wide variety of defects. -The grain size depends on the size and situation of defect. Generally speaking, the larger defect will be need to the larger grain size. Recommended Size

20 0.2 – 0.5 mm : Two or three walled periodontal bone defects in conjunction with membranes 0.5 – 1.4 mm : Augmentation of bone defects for implant therapy Filling alveolar defects Medium sized and small cysts Apicoectomy. 1.4 – 3.2 mm : Elevating the sinus floor Large cysts and alveolar cavities Recommended Size

21 1) Mix with autologous blood or isotonic salt solution* 2) Include antibiotics if it is necessary 3)Apply to the defect site BioB  SE® can be used as a basis for carrying osteoinductive substances. Important! * Resorption time can be longer when you use the isotonic salt solution. * You can use autologous without mixing with blood or salt solution. Application

22 You can re-sterile and use again Direction: 1)Close the bottle with the included plastic cap with sterile paper laid in 2)Sterile By autoclave (20 min at 121 degrees Celsius) The closure cap must only be used once. Re Sterilisation

23 KE 0021 1x1 ml 0.2 – 0.5 mm KE 0023 1x10 ml 0.2 – 0.5 mm KE 0025 1x1 ml 0.5 – 1.4 mm KE 0027 1x10 ml 0.5 – 1.4 mm KE 0028 1x1 ml 1.4 – 3.2 mm KE 0030 1x10 ml 1.4 – 3.2 mm Packaging Storage life 5 years in a sealed bag at room temperature

24 Thank you

25 اتولوگ Autogenousraft استفاده از استخوان های خود بیمار معمول ترین راه تهیه آن که بهترین نتایج را هم در تحریک جوش خوردن شکستگی دارد استفاده از استخوان های خود بیمار است. در این روش که به آن گرافت اتولوگ یا Autogenous bone graft میگویند از نواحی از بدن بیمار که در صورت برداشتن استخوان از آنها مشکل خاصی برای بیمار بوجود نمیاید استفاده میشود. معمول ترین این محل ها قسمتی از لگن به نام ایلیوم است.

26 Xenograft بندرت از استخوان حیوانات استفاده شده است که به آن Xenograft گفته میشود ( تفاوت عمده استخوان حیوانات و استخوان انسان در نوع پروتئین های آنها است و این استخوان ها را بعد از اینکه با روش هایی پروتئین های آن خارج شده اند مورد استفاده قرار میگیرد ).

27 Biological mechanism Osteoconduction Osteoinduction Osteopromotion Properties of various types of bone graft sources OsteoconductiveOsteoinductiveOsteogenic Alloplast +–– Xenograft+–– Allograft++/–– Autograft+++


Download ppt "بایومتریال چیست؟ ماده ای با منشا مصنوعی یا طبیعی که به منظور بهبود، درمان، التیام و یا جایگزینی بافت موجودات زنده به کار می‌رود. خصوصیات مهم بایو متریالها."

Similar presentations


Ads by Google