Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jul • Aug • Sept 2008 Adult Sabbath School Lessons

Similar presentations


Presentation on theme: "Jul • Aug • Sept 2008 Adult Sabbath School Lessons"— Presentation transcript:

1 Jul • Aug • Sept 2008 Adult Sabbath School Lessons
powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User … PLEASE USE AS IS.
This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, adjust font size, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Principal Contributor
Gary Krause Principal Contributor Ang Mga Misyonero ng Diyos

4 Contents God’s Great Missionaries
1. For Such a Time As This: The Apostle Paul “All Things to All Men”: Paul Preaches to the World 3. John the Baptist: Preparing the Way for Jesus 4. The Son of God Among Us 5. Matthew 10: Jesus and His Disciples 6. The Compassionate Savior 7. The Apostle John 8. From Folly to Faith: The Apostle Peter 9. A Pillar of Mission: The Apostle Peter 10. Woman of Mission 11. Mission in a Pagan Land: Daniel and Company 12. Gifted for Service: Philip 13. “Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah Kahuli-hulihang liksyon.

5 God’s Great Missionaries
Our Goal {5} It would be a mistake this quarter to study these biblical agents as interesting historical figures and leave it at that. Rather, we need to catch the inspiration of their lives and focus on our mission to this dying world. ANG ATING MITHIIN. Magiging isang malaking pagkakamali ngayong tremestre ang pag-aralan ang mga ahenteng ito sa Biblia bilang mga kawili-wiling tauhan sa kasaysayan, at bayaang hanggang doon lang. ¶ Sa halip nito, kailangang mahagip natin ang inspirasyon ng kanilang buhay at pagtuonan ang misyon natin dito sa naghihingalong daigdig.

6 Lesson 13, September 27 God’s Great Missionaries
Narito Ako! Suguin Mo Ako: Si Propeta Isaias

7 “Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah
Key Text ISAIAH 6:8 NKJV “Also I heard the voice of the Lord, saying: ‘Whom shall I send, and who will go for Us?’ Then I said, ‘Here am I! Send me’.” SUSING TALATA. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi Sinong susuguin Ko, at sinong hahayo para sa Atin? Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito ako! Suguin Mo ako.

8 But Isaiah’s mission extended further.
“Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah Initial Words {163} A central part of Isaiah’s mission was to reform the southern kingdom of Judah. But Isaiah’s mission extended further. He envisioned a day when Judah’s mission would be to represent God to the world. Not until Jesus’ ministry, and the apostles’ ministry, do we see this vision put into action, a vision that we are called to be part of. PANIMULANG SALITA. Isang pangunahing bahagi ng misyon ni Isaias ay ang repormahin ang katimogang kaharian ng Juda. ¶ Ngunit ang misyon ni Isaias ay lumalagpas pa. ¶ Nakita niya ang araw na ang misyon ng Juda ay ang katawanin ang Diyos sa buong sanlibutan. ¶ Hindi natin nakita na naisagawa ang pananaw na ito hanggang sa ministeryo ni Jesus, at ng mga apostol, isang pananaw na tinatawagan tayong makibahagi.

9 1. A New Perspective: Of God (Isaiah 6:1-4)
“Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah Quick Look 1. A New Perspective: Of God (Isaiah 6:1-4) 2. A New Perspective: Of Self (Isaiah 6:5-7) 3. A New Perspective: Of Mission (Isaiah 6:8, 9) 1. Isang Bagong Pananaw: Tungkol sa Diyos 2. Isang Bagong Pananaw: Tungkol sa Sarili 3. Isang Bagong Pananaw: Tungkol sa Misyon

10 ISAIAH 6:1-4 NKJV 1. A New Perspective: Of God
“Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah 1. A New Perspective: Of God ISAIAH 6:1-4 NKJV “In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Above it stood seraphim…. And one cried to another and said: ‘Holy, holy, holy is the LORD of hosts; the whole earth is full of His glory!’ ” 1. ISANG BAGONG PANANAW TUNGKOL SA DIYOS. Noong taong mamatay ang haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at naitaas, at pinuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. ¶ Sa itaas ng trono ay nakatayo ang mga serapin…. At ang isa’y sumigaw sa iba at sinabi:, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo; ang buong lupa ay puno ng Kaniyang kaluwalhatian.

11 1. A New Perspective: Of God
Uncertain Times {169} Isaiah’s encounter with God comes at a time of personal and national insecurity. “When perils encompass God’s people … God calls them to look up to Him, seated on His throne and directing in the affairs of heaven and earth, in order that they may take hope and courage.” The SDA Bible Comm 4:128 MGA PANAHONG WALANG KASIGURUHAN. Ang pagtatagpo ni Isaias sa Diyos ay dumating sa isang panahon ng personal at pambansang kawalan ng kapanatagan. ¶ Kapagka ang mga panganib ay pumapalibot sa bayan ng Diyos … Tinatawagan sila ng Diyos na tumingala sa Kanya, nakaupo sa Kanyang luklukan at pinangangasiwaan ang mga bagay sa langit at lupa, upang sila’y magtamo ng pag-asa at tapang.

12 1. A New Perspective: Of God
Seeing God {164} In his vision of God’s throne, Isaiah is treated to an amazing spectacle. He sees the train of God’s robe filling the temple and six-winged flying beings called seraphim. He hears them calling to each other in praise to God. Their voices must have been powerful, because they caused the doorposts to shake and the temple was filled with smoke. NAKIKITA ANG DIYOS. Sa kanyang pangitain ng trono ng Diyos, si Isaias ay binigyan ng isang kamangha-manghang panoorin. Nakikita niya ang laylayan ng damit ng Diyos na pinuno ang templo at mga nilalang na may anim na pakpak na tinatawag na serapin. Naririnig niya silang nagtatawagan nang may pagpuri sa Diyos. ¶ Tiyak na napakalakas ang kanilang mga boses, dahil napayanig nito ang hamba ng mga pintuan at ang templo ay napuno ng usok.

13 Why did the angels cry “holy” and not “love”?
1. A New Perspective: Of God Seeing God {169} The terrifying grandeur of Isaiah’s vision reveals a God with incomparable power and majesty. The imagery emphasizes God’s absolute transcendence, His holiness. Why did the angels cry “holy” and not “love”? Could it be that “holiness” defines every other part of God’s character: His love is a holy love; His power is a holy power? Ang nakatatakot na karingalan ng pangitain ni Isaias ay nagpapahayag ng isang Diyos na may walang katulad na kapangyarihan at kamahalan. Ang matalinghagang paglalarawan ay nagdiriin ng lubos na pangingibabaw ng Diyos, ang Kanyang kabanalan. ¶ Bakit sumigaw ang mga anghel ng “banal” at hindi “pag-ibig”? ¶ Maaari kaya na ang “kabanalan” ang nagpapaliwanag sa bawat bahagi ng karakter ng Diyos: ang Kanyang pag-ibig ay isang banal na pag-ibig; ang Kanyang kapangyarihan ay isang banal na kapangyarihan?

14 ISAIAH 6:5-7 NKJV 2. A New Perspective: Of Self
“Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah 2. A New Perspective: Of Self ISAIAH 6:5-7 NKJV “Then I said: ‘Woe is me, for I am undone! Because I am a man of unclean lips, … for my eyes have seen the King, the LORD of hosts.’ Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal…. And he touched my mouth with it, and said, … ‘Your iniquity is taken away, and your sins purged.’ ” ISANG BAGONG PANANAW: TUNGKOL SA SARILI. Nang magkagayo’y sinabi ko, Sa aba ko, sapagka’t ako’y napahamak! Sapagka’t ako’y lalaking may maruming mga labi, sapagka’t nakita ng aking mga mata ang Hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayo’y nilipad ako ng isa sa mga serapin, na may baga sa kanyang kamay. ¶ At hinipo niya niyaon ang aking bibig, at nagsabi, Ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong mga kasalanan ay nilinis.

15 Why does the angel touch Isaiah’s mouth to represent his redemption?
2. A New Perspective: Of Self “Your Sin Purged” {169} Why does the angel touch Isaiah’s mouth to represent his redemption? Why are the lips, tongue, or mouth so often used as symbols in the Scripture to indicate the state of the heart? (Prov 12:13, 14; Matt 15:8-10; James 3:6) Isaiah’s reaction to the holiness of God is an overwhelming sense of his own unworthiness. NILINIS ANG IYONG KASALANAN. Bakit hinipo ng anghel ang bibig ni Isaias upang kumatawan sa kanyang pagkakatubos? ¶ Bakit ang mga labi, dila, o bibig ay kadalasang ginagamit na mga simbolo sa Kasulatan upang ipahiwatig ang katayuan ng puso? ¶ Ang tugon ni Isaias sa kabanalan ng Diyos ay isang nakakapuspos na pagkadama ng kanyang sariling pagiging di karapat-dapat.

16 2. A New Perspective: Of Self
“Your Sin Purged” {166} The Hebrew word translated purged comes from the root qaphar, commonly translated in the OT as “atone” or “atonement.” Isaiah, without his sin being purged or covered (qaphar also mean covered) would not have been able to do anything for the Lord. He had to be made right with God first; only then could the Lord use him. Ang Hebreong salita na isinaling linisin ay galing sa ugat na qaphar, na karaniwang isinasalin sa LT na “pagbayad” o “kabayaran.” ¶ Kung ang kasalanan niya ay hindi nalinis o natakpan (ang qaphar ay nangangahulugan ding takpan), si Isaias ay hindi nakagawa ng anuman para sa Panginoon. Kailangan munang maiaayon siya sa Diyos; doon lamang siya magagamit ng Panginoon.

17 Then I said, ‘Here am I! Send me.’ ”
“Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah 3. A New Perspective: Of Mission ISAIAH 6:8 NKJV “Also I heard the voice of the Lord, saying: ‘Whom shall I send, and who will go for Us?’ Then I said, ‘Here am I! Send me.’ ” 3. ISANG BAGONG PANANAW: TUNGKOL SA MISYON. At narinig ko rin ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi, Sinong susuguin ko, at sinong yayaon para sa Amin? ¶ Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito ako! Suguin mo ako.

18 He immediately responds.
3. A New Perspective: Of Mission “Here Am I! Send Me” {168} He immediately responds. Notice that Isaiah answers the call before he knows the details of the assignment. Isaiah does not respond because he knows that he will do a good job. And he does not respond because it is a task that appeals to him. NARITO AKO! SUGUIN MO AKO. Agad siyang tumugon. ¶ Pansinin na tinugon ni Isaias ang sa panawagan bago pa malaman niya ang detalye ng takdang gawain. ¶ Si Isaias ay hindi tumutugon dahil sa alam niyang magagawa niya nang mabuti ang trabaho. ¶ At hindi siya tumutugon dahil ito’y isang gawaing nagugustuhan niya.

19 Although he is powerless, God is all-powerful.
3. A New Perspective: Of Mission “Here Am I! Send Me” {168} Isaiah responds because he knows that although he is unworthy, God is worthy. Although he is powerless, God is all-powerful. Although it may not be a mission he would have chosen for himself, it is a mission God has chosen. Tumutugon si Isaias dahil alam niya na bagaman siya’y hindi karapat-dapat, ang Diyos ay karapat-dapat. ¶ Bagaman siya’y walang kapangyarihan, ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. ¶ Bagaman at maaaring iyon ay misyong hindi niya pipiliin para sa kanyang sarili, iyon ay isang misyong pinili ng Diyos.

20 “Here Am I! Send Me”: The Prophet Isaiah
Final Words {172} Isaiah’s mission was far larger than just reforming Judah. He also cast a vision of Jerusalem as a light on a hill, a witness to all nations about the one true God, and His commandments: “the mountain of the Lord’s temple will be established … and all nations will stream to it” (Isaiah 2:2). HULING PANANALITA. Ang misyon ni Isaias ay mas malawak pa kaysa sa basta pagreporma sa Juda. Nagbigay rin siya ng isang pananaw tungkol sa Jerusalem bilang isang ilawan sa isang burol, isang saksi sa lahat ng mga bansa tungkol sa isang tunay na Diyos, at Kanyang mga utos: ang bundok ng templo ng Panginoon ay matatatag at lahat ng bansa ay paparoon.


Download ppt "Jul • Aug • Sept 2008 Adult Sabbath School Lessons"

Similar presentations


Ads by Google