Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Poruchy rovnováhy v starobe

Similar presentations


Presentation on theme: "Poruchy rovnováhy v starobe"— Presentation transcript:

1 Poruchy rovnováhy v starobe
Prof.MUDr.Štefan Krajčík,CSc. Katedra geriatrie a gerontológie SZU Bratislava Educational Program for General Practitioners Taking Care of Elderly Patients, Merck Institute of Aging And Health

2 Výskyt porúch rovnováhy v starobe
30% ľudí nad 65 rokov 47% mužov a 61% žien nad 70 rokov

3 Následky porúch rovnováhy
Strach z pádov Zhoršenie pohyblivosti Pády - u 6,4%- 7,2% pacientov so závratmi Pády sú najčastejšou príčinou úrazov, ktoré sú piatou najčastejšou príčinou smrti starých ľudí

4 Hlavné príčiny závratov u starých ľudí (Colledge,A. R. a spol
Hlavné príčiny závratov u starých ľudí (Colledge,A.R. a spol., BMJ, 1996,313, ) Cerebrovaskulárne poškodenie 70,5% Cervikálna spondylóza % Anxieta alebo hyperventilácia % Zlý zrak % Posturálna hypotenzia % Benígne polohové paroxyzmálne vertigo ,2% Iné ,3% Mnohí pacienti mali viacero príčin závratov

5 Obsah slova závrat Vertigo Pocit nestability Presynkopa
Nešpecifické pocity

6 Anamnéza u pacientov so závratmi
Pridružené choroby (arytmie, AS, ikty, hypertenzia, chlopňové chyby, chrbtica, hypacusis) Lieky - ototoxické -KAS, gentamycín bradykardizujúce BB, digoxin.. - vyvolávajúce ortostatickú hypotenziu- diuretiká antihypertoniká

7 Anamnéza u pacientov so závratmi
Okolnosti predchádzajúce vzniku ťažkostí - záklon hlavy (BPPV, cervikálne z.VBI) - vstávanie (ortostatická hypotenzia) - chôdza (multizenzorické poškodenie) - zhoršenie ťažkostí potme (porucha proprioreceptorov) - prehĺtanie, defekácia, holenie (vazovagálna synkopa) Trvanie ťažkostí

8 Anamnéza u pacientov so závratmi
Pridružené ťažkosti : Nausea, zvracanie , potenie, pocit plnosti v uchu, tinitus, diplopia, hemiparéza, dysartria, cephalea, zmazané videnie Hornerov syndróm, tŕpnutie tváre, obrna n.facialis)

9 Vyšetrenia Posúdenie stavu cirkulácie: P, TK, ortostatický test, periféria (bledosť a chlad kože), Valsavov pokus Pozorovanie vstávania a chôdze pacienta (antefelxia chôdza na širšej báze s flektovanými DK a roztiahnutými hornými končatinami, titubácie pri otáčaní)

10 Vertigo Pocit otáčania : A, subjektívne - pocit otáčania pacienta
B, objektívne - pocit otáčania okolia Rozhodujúci je pocit pohybu Často začína náhle, je epizodické a niekedy spojené s nauseou, neistou chôdzou.

11 Rozdiely medzi periférnym a centrálnym vertigom
Periférne Zvracanie a nausea Potenie Ataxia Hypacusis + Neurol vzácne poruchy Úprava rýchla Centrálne + + - častá vzácna časté pomalá

12 Príčiny periférneho vertiga
Najčastejšie je spôsobené zmenami tlaku vestibulárnej endolymfy Benígne paroxyzmálne vertigo Meniérova choroba Labyrintitída

13 Benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV)
Príčinou BPPV je blokáda prúdenia endolymfy následkom usadenia otolitov v kanálikoch Provokuje ho otáčanie a záklon hlavy Trvá krátko -obvykle menej ako 1 minútu

14 Stepping test Pacient so zaviazanými očami upaží obe HK a urobí namieste vysokých krokov. Pri unilaterálnom poškodení v. aparátu sa pacient otočí o viac ako 30 st.

15 Dix- Hillpike-ov test. Pacient sedí s hlavou otočenou o stupňov nabok. Fixuje pohľad na čelo vyšetrujúceho Pacient si ľahne tak, že hlava presiahne okraj lôžka Pre benígne paroxyzmálne vertigo svedčí vznik vertiga s rotačným nystagmom po 1-2 sekundovej latencii trvajúce sec a oslabenie odpovede po opakovaní testu

16 Liečba BPPV Semontove Manévre Epley-ho manévre
Brandt-Daroff-ovo cvičenie Tieto cvičenཀྵЀðmobilizujú usadené otolit blokujúce prúdenie endolymfy.

17 Meniérova choroba Vzniká v dôsledku nadprodukcie endolymfy vo vestibulárnom aparáte Vertigo trvá aj niekoľko hodín Sprevádza ho tinitus, pocit plnosti v uchu Prítomná je porucha sluchu, najprv prechodná, neskôr ireverzibilná

18 Liečba Meniérovej choroby
Redukcia príjmu soli Diuretiká V období zhoršenia ebramin (Medrin)

19 Labyrintitída a zápal vestibulárneho nervu
Sú spôsobené najmä vírusmi Vertigo trvá aj niekoľko dní a behom 2-3 týždňov postupne ustáva Sluch nie je narušený Liečba : KAS, kortikoidy , Ebramin (Medrin),

20 Centrálne vertigo Vertebrobazilárna insuficiencia
Cievna príhoda v mozgovom kmeni Tumory

21 Vertebrobazilárna insuficiencia
Akútne vertigo s fokálnymi príznakmi (diplopia, dysartria, cephalea, neostré videnie) Príčinou je i útlak vertebrálnych artérií exofytmi pri záklone hlavy (syndróm Barré -Lieu)

22 Cievna príhoda v mozgovom kmeni
Ataxia a fokálne neurologické prejavy

23 Tumory cerebelo-pontínneho uhla
Vertigo s postupnou stratou sluchu

24 Pocit nerovnováhy Pocit nerovnováhy alebo neistoty obyčajne bez pocitov v hlave. Nepríjemné pocity bývajú lokalizované na trupe alebo v dolných končatinách. Pacient má pocit, že spadne. Ťažkosti ustúpia posediačky alebo poležiačky. Pocity sú chronické, bez období kedy chýbajú. Je obyčajne spôsobený postihnutím viacerých štruktúr

25 Príčiny pocitu nestability
Obojstranné poškodenie vestibulárneho aparátu alebo vestibulárneho systému (kmeň, f.reticularis cortex) Narušenie propriorecepcie Obe sa zhoršujú pri zavretí očí Cerebelárna lézia Je prítomná ataxia trupu, nezhoršuje sa pri zavretí očí

26 Obojstranné postihnutie vestibulárneho aparátu
Býva prítomná oscilopsia (rozmazané videnie pri pohyboch hlavy) Je často vyvolané poškodením ototoxickými liekmi (najmä pri poškodení obličiek), vznikajúcom po niekoľko týždňovej latencii. Väčšinou ustúpi, ale sprevádzajúca porucha sluchu obvykle pretrváva.

27 Ototoxické lieky NSAF, KAS Chinín Kľučkové diuretiká
ATB - aminoglykozidy, erytromycín, vankomycín

28 Poškodenie centrálneho vestibulárneho systému
Častou príčinou sú lieky: antiepileptiká, niektoré antihistaminiká, neuroleptiká, antihistaminiká pôsobiace anticholinergným účinkom. POZOR : mnohé antivertiginóza majú anticholinergný a sedatívny účinok a preto môžu ťažkosti ešte zhoršiť a majú aj iné NÚ (retencia moču, glaukóm)

29 Poškodenie propriorecepcie
Polyneuropatie Zúženie miechového kanála v cervikálnej oblasti

30 Presynkopa Je to pocit mdloby, opitosti. Môže začínať zhoršením zraku alebo hučaním v ušiach. Je obvykle spôsobená hypoperfúziou mozgu

31 Príčiny presynkopy Ortostatická hypotenzia (dehydratácia, varixy, polyneuropatia, antihypertenzíva) Vazovagálny reflex (defekácia) Stimulácia sinus caroticus (holenie, goliere) Neadekvátny minútový objem (pri aortálnych a mitrálnych chybách pri záťaži alebo pri poruchách rytmu Zlodejský sy.a subclaviae

32 Dg.postup pri presynkope
Prehodnotenie farmakoterapie Pulzová frekvencia, hydratácia Ortostatický test - TK po 1 a 3 minútach po postavení (existuje i oneskorená o.h. -tlak klesá až po 10 –30 min) Valsavov pokus (zvýšenie intrabdominálneho tlaku)

33 Starostlivosť o pacientov s ortostatickou hypotenziou
Úprava farmakoterapie Úprava životosprávy Elastické pančuchy

34 Iné pocity Pocit plávajúcej podlahy, tuposti a pod.
Pacient má pocit ľahkej alebo ťažkej hlavy, opitosti a pod. Príčiny sú uvedené vyššie ale často príčinou je anxieta, fóbie, hyperventilácia


Download ppt "Poruchy rovnováhy v starobe"

Similar presentations


Ads by Google