Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CHARTERED: Dutch Clubs English Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Area J2 Amsterdam Taste.

Similar presentations


Presentation on theme: "CHARTERED: Dutch Clubs English Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Area J2 Amsterdam Taste."— Presentation transcript:

1 CHARTERED: Dutch Clubs English Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Area J2 Amsterdam Taste & T. (A’dam) Stenden (Leeuwarden) Area J3 Utrecht TMOTH (The Hague) Rotterdam Lighttown (Eindhoven)

2 CHARTERED: Dutch Clubs English Clubs Before July? Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Area J2 Amsterdam Taste & T. (A’dam) Stenden (Leeuwarden) Twentse (Enschede) Groningen Area J3 Utrecht TMOTH (The Hague) Rotterdam Lighttown (Eindhoven) Shell (Rijswijk)

3 CHARTERED: Dutch Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven

4 CHARTERED: Dutch Clubs NEXT YEAR: Dutch Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Boomspijker (A’dam) Haagse Sprekers Zwolle

5 CHARTERED: English Clubs Before July? Area J2 Amsterdam Taste & T. (A’dam) Stenden (Leeuwarden) Twentse (Enschede) Groningen Area J3 Utrecht TMOTH (The Hague) Rotterdam Lighttown (Eindhoven) Shell (Rijswijk)

6 CHARTERED: English Clubs NEXT YEAR: English Clubs Area J2 Amsterdam Taste & T. (A’dam) Stenden (Leeuwarden) Twentse (Enschede) Groningen Area J3 Utrecht TMOTH (The Hague) Rotterdam Lighttown (Eindhoven) Shell (Rijswijk) Irish (The Hague) Exact (Delft) Leiden Utrecht II

7 CHARTERED: English Clubs NEXT YEAR: English Clubs Area J2 Amsterdam Taste & T. (A’dam) Stenden (Leeuwarden) Twentse (Enschede) Groningen Utrecht Utrecht II Area J3 TMOTH (The Hague) Rotterdam Lighttown (Eindhoven) Shell (Rijswijk) Irish (The Hague) Exact (Delft) Leiden

8 CHARTERED: Dutch Clubs English Clubs NEXT YEAR: Dutch Clubs English Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Boomspijker (A’dam) Haagse Sprekers Zwolle Area J2 Amsterdam Taste & T. (A’dam) Stenden (Leeuwarden) Twentse (Enschede) Groningen UtrechtUtrecht II Area J3 TMOTH (The Hague) Rotterdam Lighttown (Eindhoven) Shell (Rijswijk) Irish (The Hague) Exact (Delft) Leiden


Download ppt "CHARTERED: Dutch Clubs English Clubs Area J1 De Sprekers (A’dam) Sprekersgilde (A’dam) T. Epe (Heerde) Almere Orange T. Eindhoven Area J2 Amsterdam Taste."

Similar presentations


Ads by Google