Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France

Similar presentations


Presentation on theme: "32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France"— Presentation transcript:

1 32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France
2nd Annual Meeting of JewishGen Sub-Carpathia SIG 17 July 2012 Marshall Katz 32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France

2 Agenda Introductions KehilaLinks Archival records Trip reports
Current projects New projects Open discussion 2013 IAJGS conference Conclusion

3 Introductions Please state your: Name Home town, state or country
Ancestral village or town Family surnames Other brief comments

4 KehilaLinks Content desired - pre-WWII: Postcards Photos:
Family (individual or group) Religious or public school classes WWI military and/or Hungarian labor battalions Village or town

5 KehilaLinks Content desired - pre-WWII (continued): Documents:
WWI military and/or Hungarian labor battalions Lists of Jewish residents, e.g., census, etc. Notable Citizens: Name, date of birth and a short biography

6 KehilaLinks Content desired - today: Photos: Village or town Cemetery
Tombstones Testimonies, interviews or articles about the town: by survivors by former residents

7 KehilaLinks Content desired - today (continued): Family histories
One-page narratives Vital documents Birth, marriage, death records Travelogues Diaries, trip reports and photo albums

8 KehilaLinks Content desired - today: Photos: Village or town Cemetery
Tombstones Testimonies, interviews or articles about the town: by survivors by former residents

9 KehilaLinks 47 Sub-Carpathia KehilaLinks on JewishGen
3 KehilaLinks in-progress Sub-Carpathia SIG web site created Additional web sites planned Add your Sub-Carpathia village(s) on the survey form

10 KehilaLinks Belki Keretsky Pryborzhavs'ke Velikiye Luchki Berehove
Khust (IP) Rakhiv Velyka Dobron' Brid Klyucharki Ruski Komarivci Verkhniy Bystryy Chabanivka Kolodne Svalyava Verkhnya Vyznytsya Chop Korolevo (IP) Sil'tse Verkhnye Vodyane Chumal'ovo Koson' Sredneye Vylok Chynadiyovo Kushnitsa Stare Davydkovo Vynohradiv Dovhe Mala Dobron' Strabychovo Yanoshi Dusyno Mizhhirya Syurte Yasinya Esen' Mukacheve Tur'i Remety Zaluzhzhia Hat Nelipyno Uzhhorod Holubyne Nove Davydkovo Velikiy Berëznyy Irshava Nyzhni Vorota Velikiye Komyaty (IP)

11 Archives Recent contacts Sub-Carpathia SIG researchers
Forming a team to transcribe records Volunteer on your survey form

12 Trip Reports My 2011 trip report: 47 towns and villages visited
26 cemeteries photographed Trip reports by attendees

13 Current Projects gazetteer of Sub-Carpathian villages and towns, linked to a map, by former Hungarian or Ukranian name today transcription of the Velikiy Bereznyy mohel book transcription of the new Mukacheve cemetery tombstones transcription of the Berehove cemetery tombstones transcription of the Pryborzhavs’ke cemetery tombstones providing guidance for travel to/from Sub-Carpathia

14 New Projects translation of the Vynogradiv yizkor book
cemetery projects, photographing and transcribing tombstones collecting photos from visitors to their ancestral villages and towns transcription of vital records any suggestions for new projects?

15 Open Discussion Ideas for future Sub-Carpathia SIG projects
Open discussion of topics by attendees: Research problems Success stories

16 2013 IAJGS Conference 33rd IAJGS Jewish Genealogy Conference
4-9 August 2013 Boston, Massachusetts Hosted by JGS of Greater Boston Anyone planning to attend?

17 Conclusion My availability during the conference
My address: SIG web site: Ukraine trip after the conference until 1 September Visiting towns and villages Photographing cemeteries and tombstones

18 [ * = Has a KehilaLink web site ]
Places to Visit – from 2011 [ * = Has a KehilaLink web site ] Barbovo [Bardhaza] (tombstones and cemetery) Berehove [Beregszasz] (tombstones and cemetery) * Drachyno [Ujtovisfalva] - (tombstones and cemetery) Kam'yans'ke [Beregkovesd] - (tombstones and cemetery) Rus'ki Komarivtsi [Oroszkomoroc] - town images * Sredneye [Szerednye] - (tombstones and cemetery) * Uzhhorod [Ungvar] - (tombstones and cemetery) * Vylok [Tisza-Ujlak] - (tombstones and cemetery) *

19 Places to Visit – in 2012 Danylovo [Husztsófalva]
Dilove [Terebesfejerpatak/Trebusany] Dorobratovo [Dragabartfalva] Drahovo [Kovesliget] Dubove [Dombo] Dubrynychi [Bercsenyifalva] Dulovo [Dulfalva] Dyida [Deda] (which now includes Homok) Ganya [Hanychi] Huklyvyi [Zugo] Iza [Iza] Kal'nyk [Beregsarret] Aknaszlatina [Solotvyne] Antalovtsi [Antaloc] Bat'ovo [Batyu] Batrad' [Botragy] Bedevlya [Bedohaza] Bilky [Bilke] Bohdan [Tiszabogdany] Bushtyno [Bustyahaza] Chertezh [Ungcsertesz] Chornotysiv [Feketeardo] Chumal'ovo [Csomanfalva] Chynadiiovo [Bereg-Szentmiklos] )*

20 Places to Visit – in 2012 Neresnytsya [Nyereshaza]
Nevetlenfolu [Nevetlenfalu] Nizhni Veretski [Alsovereszke?] Nyzhni Vorota [Alsoverecke] Nyzhnii Studenyi [Alsohidegpatak] Oleksandrivka [Osandorfalva] Pasika [Kishídveg] Patskan'ovo [Patakos] Pavlovo [Kispalos] Perechyn [Perecseny] Pylypets' [Fulopfalva] Repedea [Oroszko] Kam'yans'ke [Beregkovesd] Kolochava [Alsokalocsa] Komlos [Khmil'nyk] Korolevo [Kiralyhaza] Kostryna [Csontos] Kushnytsa [Kovacsret] * Mala Dobron' [Kisdobrony] * Malyy Breznyi [Kisberezna] Mezovari [Vary] Mizhhirya [Okormezo] * Mynai [Minaj] Nehrovo [Maszarfalva] ) *

21 Places to Visit – in 2012 Vel'ke Trakany [Nagytarkany]
Velyka Kopanya [Felsoveresmart] Velykyi Bychkiv [Nagybocsko] Verkhnya Vyznytsya [Felsoviznice] * Verkhnii Studenyi [Felsohidegpatak] Veryatsya [Verece] Vil'khivka [Olyvos] Volosyanka [Hajasd] Vonihove [Vajnag] Vyshkovo [Visk] Yasinya [Korosmezo] * Zahattya [Hatmeg] Zubivka [Beregfogaras] Richka [Kispatak] Rivne [Rovne] Soloyvyne [Aknaszlatina] Stavne [Fenyves] Stavnoye [Sztavna] Storozhnytsya [Ordarma] Suskovo [Banyafalu] Synevyr [Alsoszinever] Tekovo [Tekehaza] Turytsya [Nagyturjaszog] Tur'ya-Bystra [Turjasebes] Tyachiv [Tecso] Uhlya [Uglya]


Download ppt "32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France"

Similar presentations


Ads by Google