Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2 nd Annual Meeting of JewishGen Sub-Carpathia SIG 17 July 2012 Marshall Katz 32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France.

Similar presentations


Presentation on theme: "2 nd Annual Meeting of JewishGen Sub-Carpathia SIG 17 July 2012 Marshall Katz 32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France."— Presentation transcript:

1 2 nd Annual Meeting of JewishGen Sub-Carpathia SIG 17 July 2012 Marshall Katz Packard40@aol.com 32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France

2 Agenda Introductions KehilaLinks Archival records Trip reports Current projects New projects Open discussion 2013 IAJGS conference Conclusion

3 Introductions Please state your: Name Home town, state or country Ancestral village or town Family surnames Other brief comments

4 KehilaLinks Content desired - pre-WWII: Postcards Photos: Family (individual or group) Religious or public school classes WWI military and/or Hungarian labor battalions Village or town

5 KehilaLinks Content desired - pre-WWII (continued): Documents: WWI military and/or Hungarian labor battalions Lists of Jewish residents, e.g., census, etc. Notable Citizens: Name, date of birth and a short biography

6 KehilaLinks Content desired - today: Photos: Village or town Cemetery Tombstones Testimonies, interviews or articles about the town: by survivors by former residents

7 KehilaLinks Content desired - today (continued): Family histories One-page narratives Vital documents Birth, marriage, death records Travelogues Diaries, trip reports and photo albums

8 KehilaLinks Content desired - today: Photos: Village or town Cemetery Tombstones Testimonies, interviews or articles about the town: by survivors by former residents

9 KehilaLinks 47 Sub-Carpathia KehilaLinks on JewishGen 3 KehilaLinks in-progress Sub-Carpathia SIG web site created Additional web sites planned Add your Sub-Carpathia village(s) on the survey form

10 KehilaLinks BelkiKeretskyPryborzhavs'keVelikiye Luchki BerehoveKhust (IP)RakhivVelyka Dobron' BridKlyucharkiRuski KomarivciVerkhniy Bystryy ChabanivkaKolodneSvalyavaVerkhnya Vyznytsya ChopKorolevo (IP)Sil'tseVerkhnye Vodyane Chumal'ovoKoson'SredneyeVylok ChynadiyovoKushnitsaStare DavydkovoVynohradiv DovheMala Dobron'StrabychovoYanoshi DusynoMizhhiryaSyurteYasinya Esen'MukacheveTur'i RemetyZaluzhzhia HatNelipynoUzhhorod HolubyneNove DavydkovoVelikiy Berëznyy IrshavaNyzhni VorotaVelikiye Komyaty (IP)

11 Archives Recent contacts Sub-Carpathia SIG researchers Forming a team to transcribe records Volunteer on your survey form

12 Trip Reports My 2011 trip report: 47 towns and villages visited 26 cemeteries photographed Trip reports by attendees

13 Current Projects gazetteer of Sub-Carpathian villages and towns, linked to a map, by former Hungarian or Ukranian name today transcription of the Velikiy Bereznyy mohel book transcription of the new Mukacheve cemetery tombstones transcription of the Berehove cemetery tombstones transcription of the Pryborzhavs’ke cemetery tombstones providing guidance for travel to/from Sub-Carpathia

14 New Projects translation of the Vynogradiv yizkor book cemetery projects, photographing and transcribing tombstones collecting photos from visitors to their ancestral villages and towns transcription of vital records any suggestions for new projects?

15 Open Discussion Ideas for future Sub-Carpathia SIG projects Open discussion of topics by attendees: Research problems Success stories

16 2013 IAJGS Conference 33rd IAJGS Jewish Genealogy Conference 4-9 August 2013 Boston, Massachusetts Hosted by JGS of Greater Boston Anyone planning to attend?

17 Conclusion My availability during the conference My e-mail address: Packard40@aol.comPackard40@aol.com SIG web site: http://www.jewishgen.org/Sub-Carpathia/ Ukraine trip after the conference until 1 September Visiting towns and villages Photographing cemeteries and tombstones

18 Places to Visit – from 2011 [ * = Has a KehilaLink web site ] Barbovo [Bardhaza] (tombstones and cemetery) Berehove [Beregszasz] (tombstones and cemetery) * Drachyno [Ujtovisfalva] - (tombstones and cemetery) Kam'yans'ke [Beregkovesd] - (tombstones and cemetery) Rus'ki Komarivtsi [Oroszkomoroc] - town images * Sredneye [Szerednye] - (tombstones and cemetery) * Uzhhorod [Ungvar] - (tombstones and cemetery) * Vylok [Tisza-Ujlak] - (tombstones and cemetery) *

19 Places to Visit – in 2012 Aknaszlatina [Solotvyne] Antalovtsi [Antaloc] Bat'ovo [Batyu] Batrad' [Botragy] Bedevlya [Bedohaza] Bilky [Bilke] Bohdan [Tiszabogdany] Bushtyno [Bustyahaza] Chertezh [Ungcsertesz] Chornotysiv [Feketeardo] Chumal'ovo [Csomanfalva] Chynadiiovo [Bereg-Szentmiklos] )* Danylovo [Husztsófalva] Dilove [Terebesfejerpatak/Trebusany] Dorobratovo [Dragabartfalva] Drahovo [Kovesliget] Dubove [Dombo] Dubrynychi [Bercsenyifalva] Dulovo [Dulfalva] Dyida [Deda] (which now includes Homok) Ganya [Hanychi] Huklyvyi [Zugo] Iza [Iza] Kal'nyk [Beregsarret]

20 Places to Visit – in 2012 Kam'yans'ke [Beregkovesd] Kolochava [Alsokalocsa] Komlos [Khmil'nyk] Korolevo [Kiralyhaza] Kostryna [Csontos] Kushnytsa [Kovacsret] * Mala Dobron' [Kisdobrony] * Malyy Breznyi [Kisberezna] Mezovari [Vary] Mizhhirya [Okormezo] * Mynai [Minaj] Nehrovo [Maszarfalva] ) * Neresnytsya [Nyereshaza] Nevetlenfolu [Nevetlenfalu] Nizhni Veretski [Alsovereszke?] Nyzhni Vorota [Alsoverecke] Nyzhnii Studenyi [Alsohidegpatak] Oleksandrivka [Osandorfalva] Pasika [Kishídveg] Patskan'ovo [Patakos] Pavlovo [Kispalos] Perechyn [Perecseny] Pylypets' [Fulopfalva] Repedea [Oroszko]

21 Places to Visit – in 2012 Richka [Kispatak] Rivne [Rovne] Soloyvyne [Aknaszlatina] Stavne [Fenyves] Stavnoye [Sztavna] Storozhnytsya [Ordarma] Suskovo [Banyafalu] Synevyr [Alsoszinever] Tekovo [Tekehaza] Turytsya [Nagyturjaszog] Tur'ya-Bystra [Turjasebes] Tyachiv [Tecso] Uhlya [Uglya] Vel'ke Trakany [Nagytarkany] Velyka Kopanya [Felsoveresmart] Velykyi Bychkiv [Nagybocsko] Verkhnya Vyznytsya [Felsoviznice] * Verkhnii Studenyi [Felsohidegpatak] Veryatsya [Verece] Vil'khivka [Olyvos] Volosyanka [Hajasd] Vonihove [Vajnag] Vyshkovo [Visk] Yasinya [Korosmezo] * Zahattya [Hatmeg] Zubivka [Beregfogaras]


Download ppt "2 nd Annual Meeting of JewishGen Sub-Carpathia SIG 17 July 2012 Marshall Katz 32nd IAJGS Jewish Genealogy Conference - Paris, France."

Similar presentations


Ads by Google