Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Novely katastrálneho zákona. Právna úprava KN federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon SNR.

Similar presentations


Presentation on theme: "Novely katastrálneho zákona. Právna úprava KN federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon SNR."— Presentation transcript:

1 Novely katastrálneho zákona

2 Právna úprava KN federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v SR zjednotenie právnej úpravy: zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v z.n.p.

3 novela katastrálneho zákona z roku 2009 zákon č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v zn. neskorších predpisov a doplnení niekt. zákonov novela katastrálneho zákona z roku 2010 zákon č. 103/2010 Z. z.

4 Novela KZ z roku 2009 spisovania notárskych zápisníc o právnych úkonov notárom zavedenie autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom cieľ: posilnenie princípu materiálnej publicity KN

5 Autorizácia odborné posúdenie advokátom, či predmetná zmluva týkajúca sa prevodu nehnuteľností: neobchádza zákon neodporuje zákonu neprieči sa dobrým mravom osobný kontakt s účastníkmi konania, prostredníctvom kt. je zistená ich totožnosť

6 Pozitívne hľadiská uplatnenia inštitútu autorizácie zmlúv advokátom odbremenenie správ katastra osobný kontakt s účastníkmi právneho úkonu väčší časový priestor pre posudzovanie prvkov súkromnoprávnej povahy skrátenie lehoty na vybavenie vkladu poistné krytie advokáta

7 Legislatívne zmeny KZ Zavedenie elektronického podania: § 23 KZ náležitosti zodpovedajú náležitostiam pri písomnom podaní podáva sa 1 rovnopis návrhu a 1 rovnopis príloh notárom overenému podpisu zodpovedá elektronický podpis pri elektronickom podaní musia byť prílohy podané v elektronickej podobe

8 Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad § 30 ods. 3: “Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie.”

9 Návrh na vklad § 30 ods. 4 KZ úprava náležitostí, ktoré návrh na vklad musí obsahovať § 30 ods. 5 KZ prílohy návrhu na vklad § 30 ods. 6 zásada priority

10 § 31 ods. 1 a 2 správa katastra preskúmava či: zmluva obsahuje podstatné náležitosti je úkon urobený v predpísanej forme je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené zmluva neodporuje zákonu, zákon neobchádza, neprieči sa dobrým mravom prihliada aj na skutkové a právne okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu

11 § 31 ods 5: “Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje nie je možné podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.” § 31 ods. 5: Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia.

12 Zmeny lehôt na rozhodnutie v konaní o povolení vkladu 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad ak: účastníci konania požiadajú o urýchlené konanie a zaplatia príslušný správny poplatok (265, 50 Eur) 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad ak: zmluva o prevode nehnuteľností bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad: ost. zmluvy

13 Poplatky: 66 Eur návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do KN 265,50 Eur ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do KN žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní 51 Eur (poplatok znížený o 15 Eur) ak účastník konania podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad 18 Eur ak účastník konania podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad a návrh na vklad elektronicky

14 Legislatívne zmeny KZ od r. 2010 novela č. 103/2010 Z.z. najvýraznejšie zmeny sa týkajú: oblasti tzv. PPP projektov umožňujú zapísať ako vlastníka stavby, ktorá doposiaľ nebola kolaudovaná, osobu napr. na základe zmluvy o dielo § 69 ods. 4 možnosť vydať výpis z LV alebo kópiu LV s označením, že na LV je plomba, vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu


Download ppt "Novely katastrálneho zákona. Právna úprava KN federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon SNR."

Similar presentations


Ads by Google