Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nota 1 Proses penyelidikan.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nota 1 Proses penyelidikan."— Presentation transcript:

1 Nota 1 Proses penyelidikan

2 Isi penting Kenapa penyelidikan penting Masalah dengan penyelidikan hari ini Definisi penyelidikan Proses penyelidikan Pertimbangan etika dalam penyelidikan Kemahiran yang diperlukan untukmenjalankan penyelidikan

3 Apa itu penyelidikan? Penyelidik bertanyakan soalan
Penyelidik mengutip data Penyelidik menunjukkan bagaimana data menjawab soalan

4 Kepentingan penyelidikan
Sebab 1: Penyelidikan menambah pengetahuan mengenai isu-isu pendidikan Menangani jurang dalam pengetahuan Memperluas pengetahuan Memberi peluang individu menyuarakan pendapat untuk menyumbang kepada penambahan pengetahuan

5 Kepentingan penyelidikan
Sebab 2: Penyelidikan menambah baik amalan Pendidik mendapat idea baru Pendidik mendapat wawasan tentang kaedah baru Pendidik mendapat wawasan baru mengenai pelajar

6 Aliran penyelidikan Aliran penyelidikan mana dapat membantu Aliran
anda? Aliran penyelidikan Apa yang dikatakan oleh penyelidikan? Apa yang anda ingin buat?

7 Kepentingan penyelidikan
Sebab 3: Penyelidikan membantu dalam perdebatan polisi Penyelidikan membantu orang mempertimbangkan perspektif yang berbeza tentang isu-isu pendidikan Penyelidikan membantu orang membuat keputusan yang baik dalam pembinaan polisi

8 Kepentingan penyelidikan
Sebab 4: Penyelidikan membina kemahiran penyelidikan pelajar Kemahiran mengorganisasi Kemahiran analitikal Kemahiran menulis Kemahiran pembentangan

9 Masalah penyelidikan hari ini
Penemuan yang kabur atau bertentangan Data yang meragukan Pernyataan yang kurang jelas mengenai tujuan kajian Kurang penjelasan tentang prosedur pengumpulan data Pernyataan masalah yang kurang jelas

10 Pusingan penyelidikan
Kenal pasti masalah kajian Tinjauan literatur Nilai Data dan Tulis laporan Analisa dan Tafsir Data Nyatakan tujuan kajian Kutip Data

11 Pusingan penyelidikan: Kenal pasti masalah kajian
Tentukan masalah Justifikasikan masalah Cadangkan keperluan kajian kepada audiens

12 Pusingan penyelidikan: Tinjauan Literatur
Jejaki sumber Buku Jurnal Sumber elektronik Pilih sumber Tentukan kerelevanan sumber untuk topik Susun sumber dengan membina “Peta literatur” Rumuskan sumber dalam penulisan tinjauan literatur

13 Pusingan penyelidikan: Tentukan tujuan kajian
Kenal pasti pernyataan tujuan Kecilkan pernyataan tujuan bagi kajian Kuantitatif: Soalan atau hipotesis kajian Kualitatif: Fenomena utama atau sub-soalan

14 Pusingan Penyelidikan: Mengumpul Data
Tentukan kaedah pengumpulan data Pilih individu yang hendak dikaji Rekabentuk instrumen pengumpulan data dan lakaran prosedur Dapatkan kebenaran Kumpulkan maklumat

15 Pusingan penyelidikan: Analisa dan interpretasi Data
Mencerakin data Mewakilkan data Menerangkan data

16 Pusingan penyelidikan: Melapor dan menilai penyelidikan
Tentukan audien laporan Strukturkan laporan Tuliskan laporan setepat dan sesensitif yang mungkin

17 Pertimbangan etikal dalam penyelidikan
Hormati hak peserta kajian Hormati permintaan dan peraturan tempat kajian Laporkan kajian dengan jujur dan sepenuhnya

18 Kemahiran yang diperlukan untuk penyelidikan
Rasa ingin tahu untuk menyelesaikan masalah Memanjangkan jangka perhatian Menggunakan kemudahan perpustakaan dan komputer Menulis dan mengedit


Download ppt "Nota 1 Proses penyelidikan."

Similar presentations


Ads by Google