Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Diagnostický servis v patológii cervixu Šidlová H. Beráková K. Nemcová J. Cytopathos spol. s r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Cytopathos spol. s r.o.,

Similar presentations


Presentation on theme: "Diagnostický servis v patológii cervixu Šidlová H. Beráková K. Nemcová J. Cytopathos spol. s r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Cytopathos spol. s r.o.,"— Presentation transcript:

1 Diagnostický servis v patológii cervixu Šidlová H. Beráková K. Nemcová J. Cytopathos spol. s r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Cytopathos spol. s r.o., Bioptická laboratoř s.r.o.

2 Gynekológ očakáva DIAGNÓZU DIAGNÓZU  rýchlu a správnu  komplexnú a zrozumiteľnú  korelujúcu s jeho predpokladmi a klinickým obrazom  prognostickú odpoveď

3 Patológ potrebuje  kompletné klinické informácie  správny odber a fixáciu /štandardným spôsobom/  čo najmenej arteficiálne poškodený a označený cytologický alebo bioptický materiál  korelovať nálezy s cieľom kontroly kvality dg  čas na rozhodovanie

4 Piliere diagnostiky A) kolposkopia A) kolposkopia B) cytológia B) cytológia C) histológia C) histológia D) genetika D) genetika  spolupráca klinik-patológ – základom sú obojstranne zrozumiteľné a kompletné informácie  korelácia

5 Filozofia – všetko pod jednou strechou cytológia cytológia HPV diagnostika: HC II - HR, LR HPV diagnostika: HC II - HR, LR PCR PCR histológia : knips histológia : knips konizáty konizáty  imunohistochémia: p16, Ki-67,...

6 Prebioptická línia dg cytológia a HPV detekcia cytológia a HPV detekcia cytológia: štandardná fixácia metanolom cytológia: štandardná fixácia metanolom štandardné sprievodné listy štandardné sprievodné listy automatické farbenie automatické farbenie hodnotenie v systéme Bethesda 2001 hodnotenie v systéme Bethesda 2001 internetová služba internetová služba štvrťročné vyhodnotenie štvrťročné vyhodnotenie

7 Kontrola kvality second look patológom všetkých abnormálnych, suspektných a pozitívnych nálezov ako aj všetkých stavov po konizácii, hysterektómii,... second look patológom všetkých abnormálnych, suspektných a pozitívnych nálezov ako aj všetkých stavov po konizácii, hysterektómii,... korelácia s výsledkami histológie korelácia s výsledkami histológie randomizovaná kontrola negatívnych nálezov v objeme 10 % randomizovaná kontrola negatívnych nálezov v objeme 10 % rescreening predchádzajúcich vyšetrení v prípade suspektného výsledku rescreening predchádzajúcich vyšetrení v prípade suspektného výsledku rescreening všetkých cytológií s predošlým susp. nálezom napriek negativite posledného steru rescreening všetkých cytológií s predošlým susp. nálezom napriek negativite posledného steru externá kontrola kvality v systéme 1-krát ročne externá kontrola kvality v systéme 1-krát ročne

8 ASCUS.... nemá presahovať 4% z celkového objemu vyšetrených cytológií Cytopathos – 3,5 % Pomer ASCUS/LSIL.... 2,22 Cytopathos... 1,87

9 Kauzálna úloha HR-HPV v rakovine cervixu potvrdena biologicky i epidemiologicky Kauzálna úloha HR-HPV v rakovine cervixu potvrdena biologicky i epidemiologicky HPV v etiologii ďalších malignít: HPV v etiologii ďalších malignít: vagina, anus vagina, anus vulva, penis, oropharinx vulva, penis, oropharinx nemelanomová rakovina kože, spojivky nemelanomová rakovina kože, spojivky Ďalšie klinické prejavy HPV infekcie: verruca vulgaris, verruca plana, genitální bradavice, epidermodysplasia verruciformis, laryngeálna papillomatóza… Ďalšie klinické prejavy HPV infekcie: verruca vulgaris, verruca plana, genitální bradavice, epidermodysplasia verruciformis, laryngeálna papillomatóza… HPV v ľudskej patológii

10 HPV indukovaná karcinogenéza

11 HPV diagnostika Hybrid Capture II (Abbot-Digene) s výsledkom HR-type, LR-type: odberové potreby, sprievodné listy, korelácia výsledku s výsledkom histológie Hybrid Capture II (Abbot-Digene) s výsledkom HR-type, LR-type: odberové potreby, sprievodné listy, korelácia výsledku s výsledkom histológie PCR – typizácia HR kmeňov HPV PCR – typizácia HR kmeňov HPV

12 HPV-diagnostika Hybrid Capture 2 (Digene) ‏ Hybrid Capture 2 (Digene) ‏ Denaturácia DNA Hybridizácia RNA sondy s cieľovou DNA Zachytenie DNA:RNA hybridu Naviazanie protilátky konjugov. s amplifikač. proteínom Detekcia amplifikova- ného chemilu miniscentné- ho signálu

13 Indikácie opakované abnormálne nálezy do 30 r. opakované abnormálne nálezy do 30 r. perzistujúca infekcia nad 30 r. perzistujúca infekcia nad 30 r. kontrola efektivity liečby / stavy po excíznych operáciach nie skôr ako o 6 mesiacov / kontrola efektivity liečby / stavy po excíznych operáciach nie skôr ako o 6 mesiacov / cca 3-5 % abnormálnych nálezov bude vyžadovať HPV diagnostiku cca 3-5 % abnormálnych nálezov bude vyžadovať HPV diagnostiku cca 5% žien je HPV +, ale má negat. cytológiu cca 5% žien je HPV +, ale má negat. cytológiu / kontrola HPV za 6-18 mesiacov/ / kontrola HPV za 6-18 mesiacov/

14 Histológia štandardná fixácia vo formole štandardná fixácia vo formole makropopis s možnosťou makrofotografií makropopis s možnosťou makrofotografií spracovanie materiálu kompletne spracovanie materiálu kompletne endocervikálna resekčná línia excidovaná zvlášť endocervikálna resekčná línia excidovaná zvlášť

15

16

17

18

19 Zásady hodnotenia konizátu veľkosť veľkosť spracovanie od stehu na č. 12 spracovanie od stehu na č. 12 je ektocervix prítomný vo všetkých blokoch ? je ektocervix prítomný vo všetkých blokoch ? rozsah a dosah dysplastických zmien rozsah a dosah dysplastických zmien invázia invázia extenzia do krýpt žliazok extenzia do krýpt žliazok termické artefakty termické artefakty vždy korelujeme výsledok cytológie a revidujeme vždy korelujeme výsledok cytológie a revidujeme

20 Imunohistochémia p16, Ki-67 – interobserver variabilita hodnotenia dysplastických zmien sa znižuje a objektivizuje p16, Ki-67 – interobserver variabilita hodnotenia dysplastických zmien sa znižuje a objektivizuje diferenciálna diagnostika endocervikálnych a endometriálnych lézií diferenciálna diagnostika endocervikálnych a endometriálnych lézií hodnotenie invázie revíziou celistvosti bazálnej membrány (kolagén IV) ‏ hodnotenie invázie revíziou celistvosti bazálnej membrány (kolagén IV) ‏

21 Manažment abnorm. nálezov ASCUS - cca 3-5% výsledkov ASCUS - cca 3-5% výsledkov - ukrýva 6-12% CIN2-3 a 0,1-0,2% invazívny ca - ukrýva 6-12% CIN2-3 a 0,1-0,2% invazívny ca - 15-27% HR HPV - 15-27% HR HPV - opakovať cytológiu o 4-6 mesiacov, pri opätovnom ASCUS – typizácia HPV / ak HPV negat. zaradenie do bežného skríningu / - opakovať cytológiu o 4-6 mesiacov, pri opätovnom ASCUS – typizácia HPV / ak HPV negat. zaradenie do bežného skríningu / - ASCUS v menopauze – cytológia po ER teste - ASCUS v menopauze – cytológia po ER teste - ASCUS u tehotných – HPV diagnostika - ASCUS u tehotných – HPV diagnostika

22

23

24 ASC-H – kolposkopia ASC-H – kolposkopia negatívna - cytológia do 6 mesiacov negatívna - cytológia do 6 mesiacov pozitívna - bioptická verifikácia lézie pozitívna - bioptická verifikácia lézie

25 LSIL – cca 3% výsledkov laboratória LSIL – cca 3% výsledkov laboratória - v 30% sa pod LSIL môže ukrývať HSIL - v 30% sa pod LSIL môže ukrývať HSIL kolposkopia - negat. - cytológia za 6-12 mesiacov kolposkopia - negat. - cytológia za 6-12 mesiacov - pozit. - bioptická verifikácia - pozit. - bioptická verifikácia

26 HSIL - cca 1% výsledkov HSIL - cca 1% výsledkov - v 70% je to CIN2-3 - v 70% je to CIN2-3 - v 2-3% môže ukrývať karcinóm - v 2-3% môže ukrývať karcinóm kolposkopia - negat. - cytológia do 6 mesiacov kolposkopia - negat. - cytológia do 6 mesiacov - pozit. - bioptická verifikácia - pozit. - bioptická verifikácia

27 AGC - do 0,5% výsledkov AGC - do 0,5% výsledkov - v 38% môže byť AIS alebo inv. adenoca - v 38% môže byť AIS alebo inv. adenoca vždy robiť kolposkopiu vždy robiť kolposkopiu pozit. nález - biopsia/ konus + kyretáž pozit. nález - biopsia/ konus + kyretáž negat. nález - kyretáž negat. nález - kyretáž pri negat. histol. náleze cytológia za 4-6 mesiacov pri negat. histol. náleze cytológia za 4-6 mesiacov

28 Ďakujeme za pozornosť a spoluprácu


Download ppt "Diagnostický servis v patológii cervixu Šidlová H. Beráková K. Nemcová J. Cytopathos spol. s r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Cytopathos spol. s r.o.,"

Similar presentations


Ads by Google