Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PKJ 150 : “ YA TUHAN, HANYA INILAH ” Syair dan Lagu:

Similar presentations


Presentation on theme: "PKJ 150 : “ YA TUHAN, HANYA INILAH ” Syair dan Lagu:"— Presentation transcript:

1 PKJ 150 : 1 - 5 “ YA TUHAN, HANYA INILAH ” Syair dan Lagu:
Arnoldus Isaak Apituley (1999)

2 Ya Tu - han, ha - nya i - ni - lah
5 | 1> | ' | Ya Tu - han, ha - nya i ni - lah 4 | | ' yg da - pat ku - be - ri pa- da- Mu; 2 2 PKJ Bait 1 BERSAMA

3 ung-kap - an syu - kur a - pa- lah,
2 | | ' | ung-kap - an syu - kur a pa- lah, 1> | > > | > > > } di- ban-ding ber kat ka - ru- nia-Mu? 3 3 PKJ Bait 1 BERSAMA

4 Pem-b’ri - an jan - da mis - kin pun
5 | 1> | ' | Pem-b’ri - an jan - da mis - kin pun 4 | | ' Eng-kau li - hat ke - tu- lus-an- nya, 4 4 PKJ Bait 2 BERSAMA

5 ti - lik - lah ju - ga ha - ti - ku,
2 | | ' | ti - lik - lah ju - ga ha - ti - ku, 1> | > > | > > > } sa - at ku- ba wa per- sembah-an. 5 5 PKJ Bait 2 BERSAMA

6 Se - mu - a har - ta ka - mi pun
5 | 1> | ' | Se - mu - a har - ta ka - mi pun 4 | | ' ber-sum - ber ha - nya ke- pa- da - Mu, 6 6 PKJ Bait 3 BERSAMA

7 de-ngan ber-su - ka ber - ge- mar
2 | | ' | de-ngan ber-su ka ber - ge- mar 1> | > > | > > > } ku - per- sem-bah - kan ke - pa - da- Mu. 7 7 PKJ Bait 3 BERSAMA

8 Ka - sih - Mu nya - ta s’la - ma- nya
5 | 1> | ' | Ka - sih - Mu nya - ta s’la - ma- nya 4 | | ' se - pan-jang hi - dup di du - ni - a. 8 8 PKJ Bait 4 BERSAMA

9 Di ka - la su - ka dan senang
2 | | ' | Di ka - la su ka dan senang 1> | > > | > > > } ha- nya - lah Eng - kau ja - min-an-nya. 9 9 PKJ Bait 4 BERSAMA

10 Pu - ji - an hor- mat t’ri - ma - lah,
5 | 1> | ' | Pu - ji - an hor- mat t’ri - ma - lah, 4 | | ' ya Tu - han, sumber s’ga-la ber-kat; 1010 1010 PKJ Bait 5 BERSAMA

11 di ti - ap wak - tu dan tempat,
2 | | ' | di ti - ap wak - tu dan tempat, 1> | > > | > > > } na - ik - lah syu - kur ke - pa- da- Mu. 1111 1111 PKJ Bait 5 BERSAMA


Download ppt "PKJ 150 : “ YA TUHAN, HANYA INILAH ” Syair dan Lagu:"

Similar presentations


Ads by Google