Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

從 天 父 而 來 的 愛 和 恩 典 chong thien fu er lai de ai he en dien Kasih dan anugrah yg datang dari Allah Bapa 把 我 們 冰 冷 的 心 溶 解 pa wo men ping leng de sin rong.

Similar presentations


Presentation on theme: "從 天 父 而 來 的 愛 和 恩 典 chong thien fu er lai de ai he en dien Kasih dan anugrah yg datang dari Allah Bapa 把 我 們 冰 冷 的 心 溶 解 pa wo men ping leng de sin rong."— Presentation transcript:

1 從 天 父 而 來 的 愛 和 恩 典 chong thien fu er lai de ai he en dien Kasih dan anugrah yg datang dari Allah Bapa 把 我 們 冰 冷 的 心 溶 解 pa wo men ping leng de sin rong cie melumerkan hati kita yang dingin 從 天 父 而 來 的 愛 和 恩 典 chong thien fu er lai de ai he en dien Kasih dan anugrah yg datang dari Allah Bapa 把 我 們 冰 冷 的 心 溶 解 pa wo men ping leng de sin rong cie melumerkan hati kita yang dingin

2 讓 我 們 獻 出 每 個 音 符 rang wo men sien chu mei ke yin fu Mari persembahkan setiap melodi 把 它 化 為 讚 美 之 泉 pa tha hua wei can mei ce chuen menjadikannya mata-air pujian 讓 我 們 獻 出 每 個 音 符 rang wo men sien chu mei ke yin fu Mari persembahkan setiap melodi 把 它 化 為 讚 美 之 泉 pa tha hua wei can mei ce chuen menjadikannya mata-air pujian

3 讓 我 們 張 開 口 舉 起 手 rang wo men cang khai khou juu chi shou Mari buka mulut dan angkat tangan 向 永 生 之 主 稱 謝 siang yong sheng ce cu cheng sie mengucap syukur kepada Tuhan 讓 我 們 張 開 口 舉 起 手 rang wo men cang khai khou juu chi shou Mari buka mulut dan angkat tangan 向 永 生 之 主 稱 謝 siang yong sheng ce cu cheng sie mengucap syukur kepada Tuhan

4 使 讚 美 之 泉 流 入 每 個 人 的 心 間 she can mei ce chuen liu ru mei ke ren de sin cien agar mata-air pujian mengalir ke dalam hati setiap orang 使 讚 美 之 泉 流 入 每 個 人 的 心 間 she can mei ce chuen liu ru mei ke ren de sin cien agar mata-air pujian mengalir ke dalam hati setiap orang

5


Download ppt "從 天 父 而 來 的 愛 和 恩 典 chong thien fu er lai de ai he en dien Kasih dan anugrah yg datang dari Allah Bapa 把 我 們 冰 冷 的 心 溶 解 pa wo men ping leng de sin rong."

Similar presentations


Ads by Google