Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Calcul mental multiplications et divisions par 10 100 1 000... multiplications par 0,1 0,01 0,001...

Similar presentations


Presentation on theme: "Calcul mental multiplications et divisions par 10 100 1 000... multiplications par 0,1 0,01 0,001..."— Presentation transcript:

1 Calcul mental multiplications et divisions par multiplications par 0,1 0,01 0,001...

2 3,405 x 100 = 1)‏

3 14,78 x... = )‏

4 14,78 x = 3)‏

5 12,543 x... = 125,43 4)‏

6 3,405 x 10 = 5)‏

7 14,78 x... = )‏

8 3,405 x = 7)‏

9 12,543 x... = )‏

10 850,3 ÷ 100 = 9)‏

11 3 080 ÷... = )‏

12 850,3 ÷... = 0, )‏

13 3 080 ÷ 100 = 12)‏

14 4 090 ÷... = 0,409 13)‏

15 38 x 0,1 = 14)‏

16 57 x... = 0,57 15)‏

17 3,87 x 0,01 = 16)‏

18 x 0,0 001 = 17)‏

19 x... = 0,306 18)‏

20 ... x 0,01 = 0, )‏

21 100 x... = 4 352,7 20)‏


Download ppt "Calcul mental multiplications et divisions par 10 100 1 000... multiplications par 0,1 0,01 0,001..."

Similar presentations


Ads by Google