Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lesné živočíchy Jana Lacková.

Similar presentations


Presentation on theme: "Lesné živočíchy Jana Lacková."— Presentation transcript:

1 Lesné živočíchy Jana Lacková

2 Najpočetnejšou skupinou lesných živočíchov je hmyz
Poškodzujú les (u nás okolo 100 druhov) Mníška obyčajná, lykožrút smrekový, chrúst obyčajný, voška zelená, ... Živia sa škodcami (ochraňujú les) Jež tmavý, sýkorka chochlatá, lumok veľký, mravec hôrny, roháč obyčajný, ďateľ čierny

3 Poškodzujú les

4 Živia sa škodcami (ochraňujú les)

5 Mravec hôrny Výskyt: ihličnaté lesy Skupina: hmyz

6 Vývinové štádia: vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec

7 Živí sa: hmyzom, inými drobnými živočíchmi

8 Žije v spoločenstvách tzv. kolóniách

9 Mravec hôrny Výskyt: ihličnaté lesy Skupina: hmyz
Vývinové štádia: vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec Živí sa: hmyzom a inými drobnými živočíchmi Žije v spoločenstvách tzv. kolóniách Je užitočný Zákonom chránený


Download ppt "Lesné živočíchy Jana Lacková."

Similar presentations


Ads by Google