Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Akta (OSHA 1994)

Similar presentations


Presentation on theme: "Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Akta (OSHA 1994)"— Presentation transcript:

1 Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 - Akta 514 - (OSHA 1994)
"SELF REGULATION" approach

2 SKOP KANDUNGAN CERAMAH :
Konsep OSHA 1994 Peruntukan-peruntukan Utama Akta

3 Tugas & Kewajipan (Duties of Care) Organisasi Keselamatan & Kesihatan
STRUKTUR PERUNDANGAN AKTA Tugas & Kewajipan (Duties of Care) Organisasi Keselamatan & Kesihatan Pegawai JKKP, Notis Pembaikan & Larangan

4 STRUKTUR PERUNDANGAN PERATURAN-PERATURAN Untuk memperincikan kehendak-kehendak khusus AKTA. KOD TATA AMALAN Panduan di dalam pematuhan AKTA.

5 TUJUAN AKTA Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja (selain daripada orang-orang yang sedang bekerja). Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang yang sedang bekerja. Untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri disamping peruntukan Akta.

6 FALSAFAH & KONSEP AKTA Tangungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas mereka yang bekerja dengan bahaya tersebut (pekerja) dan mereka yang mengujudkan bahaya tersebut (majikan) Konsep setakat yang PRAKTIK atau MUNASABAH

7 FALSAFAH & PRINSIP AKTA
“Peraturan Kendiri” atau “Pengurusan Tempat Kerja Sendiri” (Self Regulation) Kerjasama Pekerja (Cooperation) dan, Perundingan (Consultation)

8 SKOP AKTA merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam, badan berkanun dan sektor swasta kecuali :- Mereka yang bekerja di atas kapal perdagangan Angkatan Tentera

9 SKOP AKTA Pengilangan Perlombongan dan Kuari Pembinaan
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perdagangan Borong dan Runcit Hotel dan Restoran Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

10 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV Seksyen 15 ( 1 ) “Memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya”.

11 ? KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI “SETAKAT YANG PRAKTIK”
Bah. IV Seksyen 15 ( 1 ) “SETAKAT YANG PRAKTIK” ? Teruknya bahaya atau risiko terlibat Pengetahuan mengenai hazad, risiko dan cara mengawalnya. Kewujudan dan Kesesuaian kaedah pengawalan Kos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau risiko tersebut

12 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG YG BEKERJA SENDIRI
Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan Membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan laluan keluar dan masuk yang selamat. Menyediakan dan memelihara persekitaraan tempat kerja yang selamat dan dengan kelengkapan yang mencukupi.

13 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV : Seksyen16 “Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai DASAR AMNYA berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya, ORGANISASI dan PERKIRAAN yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerja-pekerjanya tentang dasar tersebut.”

14 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV : Seksyen16 Kewajipan menyediakan POLISI OSH Menyediakan dasar yg bertulis. Semakan dari masa ke semasa dasar bertulis. Mengadakan susunatur dan perkiraan di dalam melaksanakan dasar tersebut. Memaklumkan kepada pekerja.

15

16 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV : Seksyen17 Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap orang lain selain dari pekerja mereka. Memastikan setakat yang praktik mereka tidak terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerja Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di tempat kerja

17 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV : Seksyen18 Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

18 PENALTI DI ATAS PELANGGARAN SEKSYEN 15 -18
DENDA : tidak melebihi RM 50,000.00 PENJARA : tidak melebihi 2 tahun atau KEDUA-DUANYA SEKALI

19 KEWAJIPAN MAJIKAN Sek. 28 : Pengawasan Perubatan
Bah. VII : Organisasi Keselamatan & Kesihatan Sek. 28 : Pengawasan Perubatan Sek. 29 : Pegawai Keselamatan Kesihatan Sek. 30 : Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Denda RM 5, atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali bagi setiap seksyen.

20 KEWAJIPAN MAJIKAN Bah. VII : Organisasi Keselamatan dan Kesihatan JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN - SEKSYEN 30 (1) Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja, jika :- Terdapat 40 atau lebih orang di tempat kerja Diarah oleh Ketua Pengarah JKKP

21 OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Menggalakkan konsep perundingan dan kerjasama bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Menyediakan forum atau saluran komunikasi dua hala untuk menyampaikan teguran, pandangan, maklumat dan maklumbalas mengenai isu-isu keselamatan dan kesihatan. Memupuk minat dan motivasi semua pihak dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan

22 Menjalankan pemeriksaan Menjalankan siasatan kemalangan dan aduan
FUNGSI-FUNGSI UTAMA JKK Membantu di dalam penyediaan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat Menjalankan pemeriksaan Menjalankan siasatan kemalangan dan aduan Mengkaji semula polisi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Membantu menganjurkan program galakan dan pendidikan

23 KEWAJIPAN MAJIKAN PENALTI UMUM :
Bah VIII : Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan, dan Siasatan Hendaklah memberitahu pejabat JKKP terdekat Pengamal Perubatan hendaklah melaporkan kepada Ketua Pengarah JKKP PENALTI UMUM : DENDA : RM 10, atau PENJARA : 1 TAHUN atau KEDUA-DUA Kesalahan berulang – RM /hari

24 KEWAJIPAN AM PEKERJA 24 . (1) Adalah menjadi kewajipan setiap pekerja yang sedang bekerja :- memberi perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja; memberi kerjasama samada kepada majikan atau orang lain dalam hal berkaitan dengan pematuhan terhadap OSHA 1994;

25 KEWAJIPAN AM PEKERJA Memakai peralatan perlindungan diri yg dibekalkan oleh majikan ; dan Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan seperti yang dikehendaki di bawah OSHA 1994 dan peraturan-peraturan.

26 KEWAJIPAN AM PEKERJA 24 (2). DENDA : Tidak melebihi RM 1, atau PENJARA : Tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali.

27 KEWAJIPAN AM PEKERJA 25. Seseorang yang dengan sengaja, melulu, atau cuai menganggu atau menyalahgunakan apa-apa jua yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan menurut Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM 20, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.

28 Majikan tidak boleh mengenakan caj/levi ke atas pekerja
CAJ DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA Majikan tidak boleh mengenakan caj/levi ke atas pekerja Majikan/Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat, mendera atau mengubah kedudukan)

29 PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94
Employers’ Safety and Health General Policy Statements Exception Regulations 1995 Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1996 Safety and Health Committee Regulations 1996 Classification, Packaging and Labeling of Hazardous Chemical Regulations 1997

30 PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94
Safety and Health Officer Regulations 1997 Safety and Health Officer Order 1997 Use and Standard Exposure of Chemical Hazardous to Health 2000 Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Disease Regulations 2004

31 RINGKASAN KESAN OSHA 94 KEPADA ORGANISASI
Integrasi (kesepaduan) OSH di dalam sistem pengurusan organisasi – tiada lagi pengasingan di antara OSH dan aspek pengurusan yang lain. OSH akan diuruskan sama seperti lain-lain fungsi pengurusan di dalam organisasi.

32 IMPAK OSHA 94 KEPADA ORGANISASI
Penurunan kes kemalangan, penyakit dan keracunan di tempat kerja Pengurangan kadar ponteng Peningkatan daya pengeluaran dan qualiti Memperbaiki perhubungan industri (Industrial Relation) Imej korperat yang lebih baik dan mantap Kelebihan terhadap pesaing Data dan maklumat untuk menetapkan piawaian

33 Topik tamat…… Ada apa-apa SOALAN..????
Feel free to visit :


Download ppt "Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Akta (OSHA 1994)"

Similar presentations


Ads by Google