Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

שיטת לימוד המדעים מתוך ניסויים הקשר בין תגליות המדע לבין דברי חז"ל ורמזים מתוך כתבי הקודש A Method for teaching science The connection between Scientific.

Similar presentations


Presentation on theme: "שיטת לימוד המדעים מתוך ניסויים הקשר בין תגליות המדע לבין דברי חז"ל ורמזים מתוך כתבי הקודש A Method for teaching science The connection between Scientific."— Presentation transcript:

1 שיטת לימוד המדעים מתוך ניסויים הקשר בין תגליות המדע לבין דברי חז"ל ורמזים מתוך כתבי הקודש A Method for teaching science The connection between Scientific Discoveries And Thora

2 התורה מייחסת חשיבות רבה למלח וכל קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית אֱלֹהֶ- מֵעַל מִנְחָתֶךָ עַל כָּל קָרְבָּנְךָ תַּקְרִיב מֶלַח - ויקרא ב-יג - ויקרא ב-יג Moreover, you must salt every meal offering. Do not leave out the salt of your G-d’s covenant from your meal offerings. { furthermore} you must [also] offer salt with your animal sacrifices.— G-d’s covenant from your meal offerings. { furthermore} you must [also] offer salt with your animal sacrifices.— Translation by Aryeh Kaplan –Vayikra 2-1

3 מהו המלח ? תרכובת פשוטה של שני חומרים: כלור ונתרן, נפוצה בצורת גביש או כתמיסה מימית. What is salt? A simple compound of Sodium and Chlorine found in crystaline form or dissolved in water.

4 מבחינה היסטורית : מופיע במקורות מוקדמים (מדרש רבא, כלי יקר) ובמקורות מאוחרים יותר (הרב מקלנברג בכתב קבלה, לפני 200 שנה) לפני התפתחות הכימיה המודרנית, הסבר על מהות המלח כתרכובת של שני הפכים. Some History: An explanation of the salt as a compound of two opposites appears in Midrash, in Kle Yakar and in haKtav Kabala, Before knowledge of modern chemistry.

5 הכתב והקבלה על ויקרא פרק ב פסוק יג ( ורז"ל ישמשו שורש מלח ג"כ לענין התערבות והתדבקות הדברים יחד כאמרם (בויקרא רבה) כאדם שמלחים שני נסרים שני כרעי המטה ומדביקם זה בזה (והערוך מצא דומה לזה בלשון ישמעאל, ע"ש). Elaborating on the Midrash Rabbah’s theme that salt is a product of different and contradictory elements “welded” together (as one who welds two boards together). He explains that the elements in salt are as opposite as fire and water and therefore it (salt) is called The Almighty’s Covenant, that is, a miraculous combination of fire and water

6 והמלח בעצמו נקרא בשמו ע"ש תערובות שני יסודות הפכיות שבו......קרא את המלח בשם ברית אלקים, כלומר חבור נפלא מאש וממים, והוא מעשה האלהים כלי יקר על ויקרא פרק ב פסוק יג כלי יקר על ויקרא פרק ב פסוק יג “Observe, SALT which by its nature contains within itself the opposite forces of fire and water which the masters of KABALAH interpreted as exemplifying the paradoxical existence of the opposing concepts of JUSTICE and MERCY and therefore it is referred to as “G-d’ s covenant”… kle-yakar

7 כותב הכלי יקר על ויקרא פרק ב פסוק יג כותב הכלי יקר על ויקרא פרק ב פסוק יג וכל קרבן מנחתך במלח תמלח. כדי להמליך את הקב"ה על כל ההפכים הנראין בעולם וגרמו לרבים לצאת למינות לומר מהתחלה אחת לא יצאו ב' הפכים, והנה מלח יש בטבעו דבר והפכו כי יש בו כח האש והחמימות ותולדות המים... וכל קרבן מנחתך במלח תמלח. כדי להמליך את הקב"ה על כל ההפכים הנראין בעולם וגרמו לרבים לצאת למינות לומר מהתחלה אחת לא יצאו ב' הפכים, והנה מלח יש בטבעו דבר והפכו כי יש בו כח האש והחמימות ותולדות המים... Also see quotation from “Kle Yakar”) Efraim Luntschitz 1550- 1619) above who indicates that salt symbolizes the unity of Hashem who rules over the apparently contrasting forces in the world. He writes: (loosely translated) “ Our belief that The Holy One presides over all the opposing forces in the world causes many to question heretically “ How can two opposite forces be created from one central beginning?.” We can answer - “Observe, SALT which by its nature contains within itself the opposite forces of fire and water which the masters of KABALAH interpreted as exemplifying the paradoxical existence of the opposing concepts of JUSTICE and MERCY and therefore the it is referred to as “G-d’ s covenant” and with the use of it (salt) on our sacrifices we renew our covenant with HIM accepting that HE controls all of the opposing forces existent in creation.

8 NaOH + HCl > NaCl + H 2 O NaOH + HCl > NaCl + H 2 O  הכימיה המודרנית מסבירה לנו שערבוב בסיס הנתרן עם חומצה כלורית נותן לנו מלח ומים.  מיד נראה כיצד בנוי גביש המלח כסריג שבו אטומי הנתרן והכלור מולחמים זה לזה בעצמה רבה.  ואמנם כדי להפריד בין החומרים האלה יש צורך בזרם חשמלי שיעבור בתמיסה של מי מלח ויפרק את המלח לנתרן ולכלור.  בתהליך הזה גם המים מתפרקים למימן וחמצן. NaCl is one of the most abundant chemical compounds found on earth. It is usually obtained from commercial evaporation of salt water which leaves the NaCl behind as water evaporates. NaCl is also commercially obtained from salt rock deposits. NaCl can be synthesized in the laboratory by the reaction of NaOH with HCL. When NaOH (a base) and HCl (an acid) are mixed under certain controlled conditions we obtain NaCl (a salt) plus H2O, sometimes written as HOH (water). In chemist’s shorthand this is expressed by the equation:

9 מראה גביש המלח - החיבור המופלא Na+ Cl- Na+ Cl- Na+Cl-

10 המימן והכלור מתרכבים זה עם זה בעוצמה רבה ליצירת חומצה הידרוכלורית המזיקה לריאות והורגת. המימן בתערובת עם חמצן באוויר אפילו בריכוז נמוך של 4% דליק מאד עד כדי התפוצצות. Hydrogen reacts violently with chlorine and fluorine, formingchlorinefluorine hydrohalic acids, which can damage the lungs and other tissues.hydrohalic acidslungstissues In air, it is highly flammable, burning at concentrations as low as 4% H 2.flammable When mixed with oxygen, hydrogen explodes upon ignition.

11 זו התפוצצות של הספינה המעופפת " הינדנבורג " בעקבות דליפה של מימן מן הספינה לחמצן שבאויר. המימן ששימש למילוי ספינות מעופפות כי הוא קל מהאויר הוא גם מסוכן, ולכן היום משתמשים בהליום למטרה זו. Photo shows German dirigible Hindenberg exploding over New Jersey in 1938 which apparently was caused by hydrogen leaking and reacting violently with the oxygen in the air. Hydrogen was used at that time to keep dirigibles aloft because hydrogen is lighter than air. It is no longer used because of its volatility and was replaced by Helium.

12 הפרדוקס המימן שמתקיים לגמרי בשקט ביחד עם הכלור והחמצן בתמיסת מי מלח – מתפוצץ באלימות בנוכחות החומרים האלה בצורתם היסודית המקורית. PARADOX : Hydrogen which exists in complete compatibility with oxygen and with chlorine in salt water reacts violently with them when they are in their elemental states.

13 מהו הנתרן Na ? מתכת לבנה מבריקה, שמתרכבת עם מים בעצמה רבה תוך פליטת חום What is Sodium? A white metal which reacts violently exothermic reaction with water

14 פרדוקס הנתרן שמתפוצץ באלימות בבואו במגע עם מים, על ידי פירוק המים – חי בשלום ובשלווה עם המים כתמיסה של מלח, נתרן כלורי. PARADOX: Sodium which exists with perfect compatibility as sodium chloride within water bursts into flame when touching water

15 מהו הכלור Cl ? גז צהבהב רעיל בעל ריח אופייני המשמש בין השאר כמרכיב עיקרי בחומר לכיבוי אש Halotron What is Chlorine? A yellowish poisonous Gas. One of it’s uses is as a part of material in fire extinguishers

16 פרדוקס  הכלור שיכול לפעול לכיבוי שריפות הנוצרות ממימן וחמצן – חי בשלום עם חומרים אלה בתוך תמיסת מלח. PARADOX: Chlorine which exists in compatibility with Sodium and Hydrogen in salt water can be used to extinguish sodium and hydrogen based fires.

17 הפרדוקס של המלח : הכלור שמכבה אש והנתרן שיוצר אש מתוך המים, חיים יחד עם מימן וחמצן בשלום בתור נתרן כלורי מומס במים. עובדה – כל האוקיאנוסים הם תמיסה כזאת! The paradox of salt: Chlorin and Sodium live in peace with Hydrogen and Oxygen as salt dissolved in water, as in all the water of the oceans

18 רבותינו ז " ל הבינו את הפרדוקס הזה לפני מאות ואלפי שנים הבינו רז"ל שהמלח הוא דוגמא נפלאה לאחדות הבריאה למרות כל ההפכים לכאורה. לא היה להם את המידע מן הכימיה המודרנית על המלח שמורכב משני היסודות נתרן וכלור ועל תכונותיהם המדויקות. איך בכל זאת הגיעו למסקנות האלה על המלח? CONCLUSION: Salt, was perceived by Jewish scholars dating from thousands of years ago as symbolizing the unity of The Creation despite all its apparent paradoxes. These scholars did not possess the scientific information to account for their understanding of salt being a product of conflicting elements. How did they know this?

19 This essay has been compiled from excerpts of Hebrew religious texts, translated, and explained with available chemical formulas and illustrations by Nachman Shenker.

20


Download ppt "שיטת לימוד המדעים מתוך ניסויים הקשר בין תגליות המדע לבין דברי חז"ל ורמזים מתוך כתבי הקודש A Method for teaching science The connection between Scientific."

Similar presentations


Ads by Google