Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A Mutant-p53/Smad Complex Opposes p63 to Empower TGFβ-Induced Metastasis Maddalena Adorno, Michelangelo Cordenonsi, Marco Montagner, Sirio Dupont, Christine.

Similar presentations


Presentation on theme: "A Mutant-p53/Smad Complex Opposes p63 to Empower TGFβ-Induced Metastasis Maddalena Adorno, Michelangelo Cordenonsi, Marco Montagner, Sirio Dupont, Christine."— Presentation transcript:

1 A Mutant-p53/Smad Complex Opposes p63 to Empower TGFβ-Induced Metastasis Maddalena Adorno, Michelangelo Cordenonsi, Marco Montagner, Sirio Dupont, Christine Wong, Byron Hann, Aldo Solari, Sara Bobisse, Maria Beatrice Rondina, Vincenza Guzzardo, Anna R. Parenti, Antonio Rosato, Silvio Bicciato, Allan Balmain, Stefano Piccolo Cell Volume 137, Issue 1, Pages 87-98 (April 2009) DOI: 10.1016/j.cell.2009.01.039 Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Figure 5 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

7 Figure 6 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

8 Figure 7 Cell 2009 137, 87-98DOI: (10.1016/j.cell.2009.01.039) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "A Mutant-p53/Smad Complex Opposes p63 to Empower TGFβ-Induced Metastasis Maddalena Adorno, Michelangelo Cordenonsi, Marco Montagner, Sirio Dupont, Christine."

Similar presentations


Ads by Google