Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rheolau Indecsau: (Cofiwch Clip 80) Codi pŵer i bŵer arall ( x ) mn = x m x n E.e. Cyfrifwch (3 ) 45 = 3 4 x 54 x 5 20 = 3486784401 E.e 2. Cyfrifwch (4.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rheolau Indecsau: (Cofiwch Clip 80) Codi pŵer i bŵer arall ( x ) mn = x m x n E.e. Cyfrifwch (3 ) 45 = 3 4 x 54 x 5 20 = 3486784401 E.e 2. Cyfrifwch (4."— Presentation transcript:

1 Rheolau Indecsau: (Cofiwch Clip 80) Codi pŵer i bŵer arall ( x ) mn = x m x n E.e. Cyfrifwch (3 ) 45 = 3 4 x 54 x 5 20 = 3486784401 E.e 2. Cyfrifwch (4 ) 6 ½ = 4 6 x ½6 x ½ 3 = 64

2 ( x ) mn = x m x n 1) Cyfrifwch (2 ) 35 = 2 3 x 53 x 5 15 = 32768 2) Cyfrifwch (5 ) 8 ¼ = 5 8 x ¼8 x ¼ 2 = 25

3 Rheolau Indecsau: Mae unrhyw beth i bŵer sero yn hafal i 1. x 0 = 1 E.e. Cyfrifwch (3 ) 40 = 3 4 x 04 x 0 0 = 1 E.e 2. Cyfrifwch 4 x 4 6 = 4 6 + - 6 = 4 0 = 1 -6

4 x 0 = 1 1) Cyfrifwch (5 ) 110 = 5 11 x 0 = 5 0 = 1 2) Cyfrifwch 9 ÷ 9 -6 = 9 -6 – - 6 = 9 0 = 1 -6 (Clip 57)

5 Rheolau Indecsau: Pwerau Negatif: E.e. Cyfrifwch E.e 2. Cyfrifwch x -n = 1 x n 5 -3 = 1 5 3 = 1 125 6 -4 = 1 6 4 = 1 1296

6 1) Cyfrifwch 2) Cyfrifwch x -n = 1 x n 8 -2 = 1 8 2 = 1 64 2 -3 = 1 2 3 = 1 8

7 Rheolau Indecsau: Pwerau Ffracsiynol: E.e. Cyfrifwch E.e 2. Cyfrifwch x n = x m m n 4 2 = 4 5 5 2 = 1024 2 = 32 4 2 = 4 3 3 2 = 64 2 = 8

8 E.e. Cyfrifwch E.e 2. Cyfrifwch x n = x m m n 8 3 = 8 2 2 3 = 64 3 = 4 10 2 = 4 4 2 = 2 = 100 10000

9 ( ) - 5 4 = 3 3 4 5 Rheolau Indecsau: Ffracsiwn i bŵer negatif: E.e. Cyfrifwch ( ) -x n = m ( ) m n x = 3 4 5 5 = 243 1024 = 243 1024

10 ( ) - 2 3 = 1 1 3 2 E.e. Cyfrifwch ( ) -x n = m ( ) m n x = 1 3 2 2 = 1 9 = 9

11 © BFB 2013


Download ppt "Rheolau Indecsau: (Cofiwch Clip 80) Codi pŵer i bŵer arall ( x ) mn = x m x n E.e. Cyfrifwch (3 ) 45 = 3 4 x 54 x 5 20 = 3486784401 E.e 2. Cyfrifwch (4."

Similar presentations


Ads by Google