Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Stereoskopické renderovanie v programe Blender Ivan Mudronček.

Similar presentations


Presentation on theme: "Stereoskopické renderovanie v programe Blender Ivan Mudronček."— Presentation transcript:

1 Stereoskopické renderovanie v programe Blender Ivan Mudronček

2 Stereoskopia  Umožňuje priestorový zrakový vnem vyvolaný dvojrozmernou predlohou.  Samostatné obrazy pre každé oko (napr. side-by-side)  2D formát pre anaglyfické okuliare

3  3D modelovanie - Blender http://www.blender.org http://en.wikipedia.org/wiki/Blender_(softwar e)  Skriptovanie – Python https://www.python.org http://en.wikipedia.org/wiki/Python_(program ming_language)

4 b = vzdialenosť ľavej a pravej kamery w = šírka renderu v px f 0 = vzdialenosť od plochy obrazu FoV = uhol kamery

5 side-by-side

6 anaglyf

7 cam. dist. 200, obj. dist 5

8

9 cam. dist. 65, obj. dist 10

10 cam. dist. 200, obj. dist 10

11 cam. dist. 200, obj. dist 100

12 animácia

13 Zdroje  The Python Language Reference [online]. 2014 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://docs.python.org/2/reference/  BlenderWiki [online]. 2013 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual  POKORNÝ, Pavel. Blender: naučte se 3D grafiku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2009, 286 s. ISBN 978-80-7300-244-2.


Download ppt "Stereoskopické renderovanie v programe Blender Ivan Mudronček."

Similar presentations


Ads by Google