Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation Consistent Clear Simple Progressive Big Summary.

Similar presentations


Presentation on theme: "Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation Consistent Clear Simple Progressive Big Summary."— Presentation transcript:

1

2 Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation

3 Consistent Clear Simple Progressive Big Summary

4 Make It Big

5 Make it Big (Text) This is Arial 12 This is Arial 18 This is Arial 24 This is Arial 32 This is Arial 36 This is Arial 44

6 Make it Big (Text) This is Arial 12 This is Arial 18 This is Arial 24 This is Arial 32 This is Arial 36 This is Arial 44 Too Small

7 Make It Big (How to Estimate) Look at it from 2 metres away 2 m

8 Keep It Simple

9 Keep It Simple (Text) Too many colours TooToo Many Fonts and Styles The 6 x 7 rule –No more than 6 lines per slide –No more than 7 words per line

10 Ang mga problemang kinakaharap nating mga kawani, REPS at mga guro ng UP ay hindi mahihiwalay sa mas malawak na problemang kinakaharap ng mamamayang Pilipino. Ang mga suliranin natin sa UP, ng iba pang mga kawani sa gobyerno, ng mga manggagawa sa pribadong sektor at ng mga magsasaka hinggil sa kabuhayan, sa trabaho at karapatan ay maiuugat natin sa pangkalahatang sitwasyon ng lipunan. Too detailed ! Keep It Simple (Text)

11 Ang mga kinakaharap nating mga problema ay:  hindi mahihiwalay sa mga problema ng mamamayang Pilipino.  Maiuugat ito sa pangkalahatang sitwasyon ng ating lipunan.

12 SUB- PROFESSIONAL LEVEL SALARY GRADES 1-9 30% to 46%salary increase PROFESSIONAL LEVEL SALARY GRADES 10-24 45% to 97% salary increase EXECUTIVE CATEGORY 72%-138% salary increase Too detailed !

13 Salary increase from 2008 to 2012 under SSL3 EXECUTIVE CATEGORY 72% - 138% EXECUTIVE CATEGORY 72% - 138% P2,851 - P5,229 P5,801 - P24,554 P27,527 - P50,122 SUB- PROFESSIONAL LEVEL 30% - 46% SUB- PROFESSIONAL LEVEL 30% - 46% PROFESSIONAL LEVEL 45% - 97% PROFESSIONAL LEVEL 45% - 97% Much Simpler

14 Keep It Simple (Picture) Art work may distract your audience Artistry does not substitute for content

15 Keep It Simple (Sound) Sound effects may distract too Use sound only when necessary

16 Keep It Simple (Transition) This transition is annoying, not enhancing "Appear" and "Disappear" are better

17 Keep It Simple (Animation) 2 m Simple & to the point

18 Hanap ay Trabaho Kawalan ng Oportunidad Mababang Sahod Lubog sa utang Walang Pagbabago Mas Naghihirap Walang Asenso Salat na Benepisyo

19 Hanap ay Trabaho Kawalan ng Oportunidad Mababang Sahod Lubog sa utang Walang Pagbabago Mas Naghihirap Walang Asenso Salat na Benepisyo

20 Make It Clear

21 Make It Clear (Capitalisation) ALL CAPITAL LETTERS ARE DIFFICULT TO READ Upper and lower case letters are easier

22 Sanserif Z Serif Z Make It Clear (Fonts) busy clear Serif fonts are difficult to read on screen Sanserif fonts are clearer

23 Italics are difficult to read on screen Normal or bold fonts are clearer Underlines may signify hyperlinks Instead, use colours to emphasise Make It Clear (Fonts)

24 Make It Clear (Numbers) Use numbers for lists with sequence For example: Paano ipaglalaban ang karapatan? 1. Malinawan 2. Kumilos 3. Magkaisa

25 Make It Clear (Bullets) Use bullets to show a list without Priority Sequence Hierarchy, …..

26 Mga Patakaran ng Gobyerno sa Ekonomiya Liberalization (pagbubukas ng ekonomiya sa foreign trade at Investment) Privatization (pagbebenta ng mga pag-aari ng gobyerno sa pribado) Deregulation (pag-aalis ng kontrol ng gobyerno sa mga industriya)

27 Make It Clear (Colours) Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours

28 Make It Clear (Contrast) Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours low contrasthigh contrast

29 Make It Clear (Contrast) Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours This is light on dark

30 Make It Clear (Contrast) Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours This is dark on light

31 Make It Clear (Size) Size implies importance

32

33 Mga Pangunahing Suliranin 2. Atrasadong Ekonomya na nakasandig sa agrikultura

34 Make It Clear (Size) Size implies importance

35 Make It Clear (Focal Points) Focal points direct attention

36 Make It Clear (Focal Points) Focal points direct attention

37 Sa mas kongkreto pang epekto ang pribatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon ay naglalaman ng mga sumusunod: –Pagbabawas ng gastusin ng gobyerno laluna sa mga serbisyong panlipunan –Patuloy ang awtomatikong pagbabayad ng dayuhang pautang

38 Be Progressive

39 In 2006 Source: Forbes Asia, NSCB, PDI, 2009 Arroyo allies, Lucio Tan, Enrique Razon Jr., Eduardo Cojuangco Jr. and Enrique Aboitiz COMBINED INCOME for the year of the poorest 10.4 million Filipino families. COMBINED INCOME for the year of the poorest 10.4 million Filipino families. P77,000 per year/family P6,476 per month/family Salary Grade Step1-3 P 6,149 - P6,460 (2008 Before SSL3) Too many in one go!

40 In 2006 Source: Forbes Asia, NSCB, PDI, 2009 Arroyo allies, Lucio Tan, Enrique Razon Jr., Eduardo Cojuangco Jr. and Enrique Aboitiz COMBINED INCOME for the year of the poorest 10.4 million Filipino families. COMBINED INCOME for the year of the poorest 10.4 million Filipino families. P77,000 per year/family P6,476 per month/family Salary Grade Step1-3 P 6,149 - P6,460 (2008 Before SSL3) Progressive & thus focused

41 SG 1 (PhP 9,000.00/buwan) hanggang SG 18 (PhP 31,351.00/buwan) REPS SG 12 (PhP 19,940.00/buwan) hanggang SG 26 (PhP 58,028.00 ) SG 14 para sa mga Instructor I (PhP 23,044.00) hanggang SG 29 Step 5 para sa mga Full Professors (PhP 76,368.00/buwan) KAWANI National Wages and Productivity Commission P1,017 X 30 days KITA PARA MABUHAY NG MARANGAL Too many & not focused The FLW is defined as the minimum amount needed for a family of six members to meet their daily food and non-food needs plus 10% allocation for savings.

42 SG 1 (PhP 9,000.00/buwan) hanggang SG 18 (PhP 31,351.00/buwan) REPS SG 12 (PhP 19,940.00/buwan) hanggang SG 26 (PhP 58,028.00 ) SG 14 para sa mga Instructor I (PhP 23,044.00) hanggang SG 29 Step 5 para sa mga Full Professors (PhP 76,368.00/buwan) KAWANI National Wages and Productivity Commission P1,017 X 30 days KITA PARA MABUHAY NG MARANGAL Progressive & thus focused The FLW is defined as the minimum amount needed for a family of six members to meet their daily food and non-food needs plus 10% allocation for savings.

43 Be Consistent

44 Differences draw attention Differences may imply importance Use surprises to attract not distract

45 Be Consistent Differences draw attention Differences may imply importance Use surprises to attract not distract This tick draws attention

46 Be Consistent Differences draw attention  Differences may imply importance oUse surprises to attract not distract These differences distract!

47 Be Consistent Differences draw attention Differences may imply importance Use surprises to attract not distract This implies importance

48 Be Consistent Differences draw attention Differences may imply importance Use surprises to attract not distract Confusing differences!

49 Be Consistent Differences draw attention Differences may imply importance Use surprises to attract not distract This surprise attracts

50 Be Consistent Differences draw attention Differences may imply importance Use surprises to attract not distract These distract!

51 In Summary Big Simple Clear Progressive Consistent

52 Some Final Words

53 When Creating Text to support the communication Pictures to simplify complex concepts Animations for complex relationships Visuals to support, not to distract Sounds only when absolutely necessary Think about the people in the back of the room when creating slides

54 When Presenting Speak loudly and clearly with fluctuation Direct your words to all aspects of the room Maintain eye contact with your audience Ask questions of your audience –(if applicable) Don’t read the slides word-for-word, use them for reference

55 Closing Remarks Practice your presentation before a neutral audience –Ask for feedback Be particular about the time allotted for presentation Leave time for questions

56 Maraming Salamat!

57 SlideShare: –By: Satyajeet Singh, satyajeet.singh@yahoo.com satyajeet.singh@yahoo.com MPMU Slides References


Download ppt "Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation Consistent Clear Simple Progressive Big Summary."

Similar presentations


Ads by Google