Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation

Similar presentations


Presentation on theme: "Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation"— Presentation transcript:

1 Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation

2 Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation
Clear Progressive Simple Consistent Big Summary

3 Make It Big

4 Make it Big (Text) This is Arial 44 This is Arial 36 This is Arial 32

5 Make it Big (Text) This is Arial 44 This is Arial 36 This is Arial 32
Too Small This is Arial 12 This is Arial 18 This is Arial 24 This is Arial 32 This is Arial 36 This is Arial 44

6 Make It Big (How to Estimate)
Look at it from 2 metres away 2 m

7 Keep It Simple

8 Keep It Simple (Text) Too many colours Too Many Fonts and Styles
The 6 x 7 rule No more than 6 lines per slide No more than 7 words per line

9 Too detailed ! Keep It Simple (Text)
Ang mga problemang kinakaharap nating mga kawani, REPS at mga guro ng UP ay hindi mahihiwalay sa mas malawak na problemang kinakaharap ng mamamayang Pilipino. Ang mga suliranin natin sa UP, ng iba pang mga kawani sa gobyerno, ng mga manggagawa sa pribadong sektor at ng mga magsasaka hinggil sa kabuhayan, sa trabaho at karapatan ay maiuugat natin sa pangkalahatang sitwasyon ng lipunan. Too detailed !

10 Keep It Simple (Text) Ang mga kinakaharap nating mga problema ay:
hindi mahihiwalay sa mga problema ng mamamayang Pilipino. Maiuugat ito sa pangkalahatang sitwasyon ng ating lipunan. n

11 SSL 3 Too detailed ! SUB- PROFESSIONAL LEVEL SALARY GRADES 1-9
30% to 46%salary increase PROFESSIONAL LEVEL SALARY GRADES 10-24 45% to 97% salary increase EXECUTIVE CATEGORY 72%-138% salary increase Too detailed !

12 Much Simpler Salary increase from 2008 to 2012 under SSL3
EXECUTIVE CATEGORY 72% - 138% P27,527 - P50,122 PROFESSIONAL LEVEL 45% - 97% SUB-PROFESSIONAL LEVEL 30% - 46% P5,801 - P24,554 P2,851 - P5,229 Much Simpler Salary increase from 2008 to 2012 under SSL3

13 Keep It Simple (Picture)
Art work may distract your audience Artistry does not substitute for content

14 Keep It Simple (Sound) Sound effects may distract too
Use sound only when necessary

15 Keep It Simple (Transition)
This transition is annoying, not enhancing "Appear" and "Disappear" are better

16 Keep It Simple (Animation)
Simple & to the point

17 Walang Asenso Walang Pagbabago Mas Naghihirap Lubog sa utang Salat na Benepisyo Kawalan ng Oportunidad Mababang Sahod Hanap ay Trabaho

18 Hanap ay Trabaho Mababang Sahod Kawalan ng Oportunidad Salat na Benepisyo Lubog sa utang Mas Naghihirap Walang Pagbabago Walang Asenso

19 Make It Clear

20 Make It Clear (Capitalisation)
ALL CAPITAL LETTERS ARE DIFFICULT TO READ Upper and lower case letters are easier

21 clear busy Make It Clear (Fonts) Serif Z Sanserif Z
Serif fonts are difficult to read on screen Sanserif fonts are clearer

22 Make It Clear (Fonts) Italics are difficult to read on screen
Normal or bold fonts are clearer Underlines may signify hyperlinks Instead, use colours to emphasise

23 Make It Clear (Numbers)
Use numbers for lists with sequence For example: Paano ipaglalaban ang karapatan? 1. Malinawan 2. Kumilos 3. Magkaisa

24 Make It Clear (Bullets)
Use bullets to show a list without Priority Sequence Hierarchy, …..

25 Mga Patakaran ng Gobyerno sa Ekonomiya
Liberalization (pagbubukas ng ekonomiya sa foreign trade at Investment) Privatization (pagbebenta ng mga pag-aari ng gobyerno sa pribado) Deregulation (pag-aalis ng kontrol ng gobyerno sa mga industriya)

26 Make It Clear (Colours)
Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours

27 Make It Clear (Contrast)
Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours high contrast low contrast

28 Make It Clear (Contrast)
Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours This is light on dark

29 Make It Clear (Contrast)
Use contrasting colours Light on dark vs dark on light Use complementary colours This is dark on light

30 Make It Clear (Size) Size implies importance

31

32 Mga Pangunahing Suliranin
2. Atrasadong Ekonomya na nakasandig sa agrikultura

33 Size implies importance
Make It Clear (Size) Size implies importance

34 Make It Clear (Focal Points)
Focal points direct attention

35 Make It Clear (Focal Points)
Focal points direct attention

36 Pagbabawas ng gastusin ng gobyerno laluna sa mga serbisyong panlipunan
Sa mas kongkreto pang epekto ang pribatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon ay naglalaman ng mga sumusunod: Pagbabawas ng gastusin ng gobyerno laluna sa mga serbisyong panlipunan Patuloy ang awtomatikong pagbabayad ng dayuhang pautang LOANS Ang mga patakaran ng pamahalaang pribatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon ay mga dikta ng mga dayuhang ahensya tulad ng IMF, World Bank at WTO na kontrolado, pangunahin ng U.S. Ang mga patakarang ito sa kongkreto ay naglalaman ng mga sumusunod: Pagbabawas ng gastusin ng gobyerno laluna sa mga serbisyong panlipunan habang patuloy ang awtomatikong pagbabayad ng dayuhang pautang

37 Be Progressive

38 for the year of the poorest
In 2006 COMBINED INCOME for the year of the poorest 10.4 million Filipino families. NET WORTH 20 richest Filipinos P801 billion ($15.6 billion) Too many in one go! Arroyo allies, Lucio Tan, Enrique Razon Jr., Eduardo Cojuangco Jr. and Enrique Aboitiz P77,000 per year/family P6,476 per month/family Salary Grade Step1-3 P 6,149 - P6,460 (2008 Before SSL3) Source: Forbes Asia , NSCB, PDI, 2009

39 for the year of the poorest Progressive & thus focused
In 2006 COMBINED INCOME for the year of the poorest 10.4 million Filipino families. NET WORTH 20 richest Filipinos P801 billion ($15.6 billion) Progressive & thus focused Arroyo allies, Lucio Tan, Enrique Razon Jr., Eduardo Cojuangco Jr. and Enrique Aboitiz P77,000 per year/family P6,476 per month/family Salary Grade Step1-3 P 6,149 - P6,460 (2008 Before SSL3) Source: Forbes Asia , NSCB, PDI, 2009

40 KITA PARA MABUHAY NG MARANGAL
KAWANI SG 1 (PhP 9,000.00/buwan) hanggang SG 18 (PhP 31,351.00/buwan) REPS SG 12 (PhP 19,940.00/buwan) hanggang SG 26 (PhP 58, ) FACULTY SG 14 para sa mga Instructor I (PhP 23,044.00) hanggang SG 29 Step 5 para sa mga Full Professors (PhP 76,368.00/buwan) Too many & not focused National Wages and Productivity Commission The FLW is defined as the minimum amount needed for a family of six members to meet their daily food and non-food needs plus 10% allocation for savings. = P1,017 X 30 days P 30,510.00/buwan KITA PARA MABUHAY NG MARANGAL

41 Progressive & thus focused KITA PARA MABUHAY NG MARANGAL
KAWANI SG 1 (PhP 9,000.00/buwan) hanggang SG 18 (PhP 31,351.00/buwan) REPS SG 12 (PhP 19,940.00/buwan) hanggang SG 26 (PhP 58, ) FACULTY SG 14 para sa mga Instructor I (PhP 23,044.00) hanggang SG 29 Step 5 para sa mga Full Professors (PhP 76,368.00/buwan) Progressive & thus focused National Wages and Productivity Commission The FLW is defined as the minimum amount needed for a family of six members to meet their daily food and non-food needs plus 10% allocation for savings. = P1,017 X 30 days P 30,510.00/buwan KITA PARA MABUHAY NG MARANGAL

42 Be Consistent

43 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract

44 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract This tick draws attention

45 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract These differences distract!

46 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract This implies importance

47 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract Confusing differences!

48 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract This surprise attracts

49 Be Consistent Differences draw attention
Differences may imply importance Use surprises to attract not distract These distract!

50 In Summary Big Simple Clear Progressive Consistent

51 Some Final Words

52 When Creating Text to support the communication
Pictures to simplify complex concepts Animations for complex relationships Visuals to support, not to distract Sounds only when absolutely necessary Think about the people in the back of the room when creating slides

53 When Presenting Speak loudly and clearly with fluctuation
Direct your words to all aspects of the room Maintain eye contact with your audience Ask questions of your audience (if applicable) Don’t read the slides word-for-word, use them for reference

54 Closing Remarks Practice your presentation before a neutral audience
Ask for feedback Be particular about the time allotted for presentation Leave time for questions

55 Maraming Salamat!

56 References SlideShare: MPMU Slides
By: Satyajeet Singh, MPMU Slides


Download ppt "Paggawa ng Epektibong Powerpoint Presentation"

Similar presentations


Ads by Google