Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Manteision Bod yn Ddwyieithog The Ten Advantages of Becoming a Bilingual.

Similar presentations


Presentation on theme: "Manteision Bod yn Ddwyieithog The Ten Advantages of Becoming a Bilingual."— Presentation transcript:

1 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Ten Advantages of Becoming a Bilingual

2 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION CYFATHREBU COMMUNICATION ADVANTAGES 1. Cyfathrebu ehangach (y teulu estynedig, y gymuned, cysylltiadau rhyngwladol, gwaith) - "Dwy laith – dwywaith y dewis“ - Medru adeiladu pontydd rhwng y naill gymuned iaith a'r llall 1.Wider communication (extended family, community, international links, employment) - "Two Languages: Twice the Choice“ - Bridge builders between different language communities

3 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION CYFATHREBU COMMUNICATION ADVANTAGES 2.Llythrennedd deuol: gwerthoedd gwahanol a ffyrdd gwahanol o weld y byd; yn ehangu cysylltiadau iaith; yn gysylltiedig â chyflawniad uwch 2. Biliteracy: different world views and values; gives language more functions; links to increased achievement

4 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION DIWYLLIANNOL CULTURAL ADVANTAGES 3.Ymddiwylliannu ehangach - aml-ddiwylliannedd 'dwfn‘ - profiad dau 'fyd iaith’ - Dwy ffenestr ar y byd. 3.Broader enculturation - ‘Deep’ multiculturalism - Two ‘language worlds’ of experience - Two windows on the world

5 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION DIWYLLIANNOL CULTURAL ADVANTAGES 4.Mwy o oddefgarwch a llai o hiliaeth? Pobl ddwyieithog yn fwy parod i dderbyn gwahaniaethau os oes ganddyn nhw hefyd ddau ddiwylliant? 4. Greater tolerance and less racism? - More accepting of diversity if bilinguals are bicultural?

6 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION GWYBYDDOL COGNITIVE ADVANTAGES 5. Manteision meddwl (e.e. meddwl creadigol, yn sensitif wrth gyfathrebu) 5.Thinking benefits (e.g. creative thinking, sensitivity to communication)

7 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION CYMERIAD CHARACTER ADVANTAGES 6. Hunan-ddelwedd uwch 6. Raised self-esteem 7. Hunaniaeth gadarn 7.Security in identity

8 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION CWRICWLWM CURRICULUM ADVANTAGES 8. Cyflawni'n well yn y cwricwlwm 8. Increased curriculum achievement 9. Haws dysgu trydydd iaith 9. Easier to learn a third language

9 Manteision Bod yn Ddwyieithog The Advantages of Becoming a Bilingual MANTEISION ARIANNOL CASH ADVANTAGES 10. Gwaith ac arian. Dwyieithrwydd yn ychwanegu gwerth 10. Economic and employment Value addedness of bilingualism

10 Potential Advantages for Children Communication Cultural Curriculum Cognitive Character Cash Therefore, is a child not given the chance to become bilingual being disadvantaged?

11


Download ppt "Manteision Bod yn Ddwyieithog The Ten Advantages of Becoming a Bilingual."

Similar presentations


Ads by Google