Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ZalauflebasTan SeWideba koaliciis Seqmna FAO-s seminari molaparakebis warmarTvis sakiTxebze.

Similar presentations


Presentation on theme: "©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ZalauflebasTan SeWideba koaliciis Seqmna FAO-s seminari molaparakebis warmarTvis sakiTxebze."— Presentation transcript:

1 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ZalauflebasTan SeWideba koaliciis Seqmna FAO-s seminari molaparakebis warmarTvis sakiTxebze

2 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ra aris koalicia? –individualur pirTa erToblivi moqmedeba Sesaferisi sakiTxis irgvlis Sekrebili pirebi –komunikacia »erToblivi qmedebebi –sakiTxi efuZneba damoukideblad arsebul formalur struqturas. –moiTxovs wevrTa SeTanxmebul moqmedebas –SeiZleba Camoyalibdes, droebiTi an perioduli

3 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ratom Sedian koaliciaSi?  raTa miaRwion erTian miznebs (gazardon zalaufleba)  koleqtiurad gadawyviton saerTo problema Sida qmedebebi (Sida molaparakebebi)  erToblivi tragediis Tavidan acileba (aikrZalos sakuTari interesebiT moqmedeba) (hardini, 1968; “Tavisufleba saerTo saqmeSi angrevs yvelafers”).

4 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ra xdis koaliciis partniors sasurvels? partniorebi uzrunvelyofen? (koaliciis Sedegebi) –fuli –informacia –bunebrivi resursebi, –diskreditacia (gadawyvetilebis miReba sxvebTan SeuTanxmeblad) –xmebi (arCevnebi) –Zalisxmeva, SesaZlebloba, codna

5 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant rogor xdeba koaliciis organizeba? (rogor xdeba gadawyvetilebebis miReba?) –aqvs mniSvneloba? diax

6 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant gadawyvetilebis miRebis standardebi koaliciis gadawyvetilebis wesebi samarTlianobis standarti – kontribuciasTan mimarTebaSi savaldebulo standarti – saWiroebebTan mimarTebaSi Tanasworobis standarti – yvela Rebulobs erTnairad

7 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Zalaufleba da mizanswrafva koaliciaSi vin aris koaliciis sicocxlisunariani partniori? –Tu romelme odesme gaxdeba partniori (mizania Seqmnas patara momgebiani koalicia) umjobesia Tu es susti mxareebi iqnebian. –sxva SemTxvevaSi ukeTesi iqneba Zlieri

8 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant rogor SevqmnaT koalicia vin arian sxva wevrebi? –mokavSireebi – sando pirebi, visTanac Rirs ideebisa Tu eWvebis gaziareba. –oponentebi - maTi miznebi gansxvavebulia, magram SesaZlebelia maTi ndoba Tu viqnebiT principulebi –kompanionebi - gaaCniaT erTiani miznebi, magram am SemTxvevaSi ndobis faqtori dabalia. isini ar iZlevian srul informcias. magram es SesaZlebelia meore mxaris mier iyos gamowveuli. –“RobesTan msxdomebi” - mat mimarT ndoba dabalia gaurkvevlobis gamo. –mowinaaRmdegeebi - SeTanxmebebic naklebi da ndobac dabalia. maTTan molaparakebis Zalisxmevas momavali ar gaaCnia. yovelTvis gaqvs survili daamarcxo isini an gadmoibiro Sens mxares.

9 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant qvemoT mocemuli 5 tipidan gamoiyene gansxvavebuli strategia (Block 1987) mokavSireebTan: –SeTanxmvdiT koleqtiur xedvaze an amocanebze –kidev erTxel daadastureT urTierTobebis xarisxi –gaaTvicnobiere eWvi, romelic xels giSlis miznis miRwevaSi –sTxove rCeva da mxardaWera oponentebTan: –gadaamowmeT, rom Tqveni urTierToba ndobazea damyarebili –daafiqsireT tqveni xedva da pozicia –neitralur formaSi daafiqsireT Tu ras fiqrobT maT poziciebze –CarTeT problemis gadaWris saqmeSi kompanionebTan: –daamowmeT SeTanxmeba –gaaTvicnobiereT sifrTxile –gaerkvieT ra gindaT kompanionebisagan (ra saxis mxardaWera) –SeekiTxeT maT ra undat Tqvengan? –ecadeT miaRwioT SeTanxmebas Tu rogor unda itanamSromlos orma mxarem RobesTan mjdomebTan: –daafiqsireT Tqvni pozicia proeqtTan dakavSirebiT –SeekiTxeT sad dganan –mimarTeT msubuq zewolas –stimuli mieciT, rom ifiqron saqmeze da uTxariT maT Tu ra upiratesoab eqneba maT mxardaWeras mowinaaRmdegeebTan: –daafiqsireT Tqveni xedva da pozicia –gamoxateT Tqveni neitraluri midgoma maTi poziciebis mimarT –gansazRvreT sakuTari wvlili Raribul urTierTobaSi –daasruleT Sexvedra gegmis xelaxla dawyebiT, oRond araferi moiTxovoT.

10 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant maxasiaTeblebi (gagrZeleba) jgufis wevrebis urTierTobebi gavlenas axdens molaparakebis processa da mis Sedegebze

11 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant TamaSi 1-2-3 strategiebi mravalpartiul molaparakebebSi –SeuZlia mogebis motana –SeuZlia danakargis motana SeuZlia riskis qveS daayenos urTierTobebi koaliciis SigniT (koalicia gadaaqcios arastabilur gaerTianebad da, Sesabamisad, moitanos mokle vadiani mogebebi) SesaZloa saSiSroeba Seeqmnas samomavlo urTierTobebsac SesaZloa gamoiwvios koaliciis daSla


Download ppt "©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant ZalauflebasTan SeWideba koaliciis Seqmna FAO-s seminari molaparakebis warmarTvis sakiTxebze."

Similar presentations


Ads by Google