Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

c`kr dw KyqrPl ivSw:- gixq jmwq:-nONvI dyivMdr isMG srkwrI hweI skUl, pinAwV gurdwspur.

Similar presentations


Presentation on theme: "c`kr dw KyqrPl ivSw:- gixq jmwq:-nONvI dyivMdr isMG srkwrI hweI skUl, pinAwV gurdwspur."— Presentation transcript:

1

2 c`kr dw KyqrPl ivSw:- gixq jmwq:-nONvI dyivMdr isMG srkwrI hweI skUl, pinAwV gurdwspur

3 audyS b~icAw nMU c~kr dy bwry jwxkwrI dyxw c~kr dw KyqrPl pqw krnw ihswb iv~c b~icAw dI rUcI nUM vDwauxw

4 loVINdI smgrI g~qw, kyncI jmytrI bwks, pRkwr,pyn qy skyl AwdI ies pRojykt nUM leI vrqIAw geIAw hn

5 sm`grI iek`TI kIqI geI

6 g~qy dy aupr pRkwr dy nwl ie~k c~kr iK~icAw igAw c~kr

7 AiDAwpk dy ivDI muqwbk b~icAw kolo g~qy dw c~kr k~tvwieAw igAw

8 c~kr nUM 16 BwgW iv~c vMifAw igAw Aqy auhnW dw KyqrPl k~iFAw igAw 1

9 c~kr dy swry BwgW nUM joV ky c~kr ie~k vwr iPr purw kIqw igAw

10 c~kr nUM 32 BwgW iv~c vMifAw igAw Aqy auhnW dw KyqrPl k~iFAw igAw 1

11 32 bwgW nUM Awps iv~c joV ky c~kr iqAwr kIqw

12 AiDAwpk dI iv~DI Anuswr 32 BwgW nUM ie~k g~qy dy aupr joiVAw igAw

13 audwhrx ie~k c~kr dw ivAws 14 mItr hY[ies c~kr dw KyqrPl pqw kro? h~l: c~kr dw ivAws= 14 mItr ArD ivAws(r)=14 =7 mItr 2 KyqrPl= ¶r 2 = 22 × (7) 2 7 = 22 ×7×7=154 v.mI: 7

14 audwhrx ie~k c~kr dw KyqrPl 1386 sm 2 hY[ ies dw ArD ivAws Aqy ivAws pqw kro? h~l: c~kr dw KyqrPl=1386 sm 2 ArD ivAws= KyqrPl ¶ = 1386 × 7 22 = 63 × 7 = ArD ivAws=21 sm =ivAws=2 × ArD ivAws=2 × 21 =42 sm

15 AiBAws

16 1.c~kr dw KyqrPl pqw kro jykr ArD ivAws 10 sm 14 sm 3.5 mItr 2. c~kr dw KyqrPl pqw kro jykr ivAws 70 sm 40 fYsImItr 10 mItr

17 3.ie~k GoVw 7 mItr lMby r~sy nwl bMinAw hoieAw hY[ auh ikMny KyqrPl iv~c Gwh cr skdw hY? 4. ie~k vrgwkwr Kyq dI lMbweI 100 mItr hY, dy hryk kony au~qy g~fy hoey ikilHAw qy 20-20 mItr lMmIAW r~sIAW nwl cwr gwvW bMnIAW hoeIAW hn[ d~so auh pwrk dy ikMny KyqrPL iv~c cr nhI skdIAW? 5. ie~k c~kr dw KyqrPl 616 mI 2 hY[ aus dw ArD ivAws Aqy ivAws pqw kro? 6. ie~k c~kr dw KyqrPl 1256 sm 2 hY[ ies dw pirmwp pqw kro?

18 7. ie~k c~kr dw pirmwp 154 mItr hY[ies dw KyqrPl pqw kro? 8. ie~k c~kr dw KyqrPl pqw kro, ijs dw pirmwp 22 sm Bujw vwlI smBujI iqkox dy smwn hY? 9. ie~k pwrk dw ArD ivAws 70 mItr hY[ ies dy bwhr 7 mItr coVI sVk bxI hoeI hY[sVk dw KyqrPL pqw kro? 10.ie~k pwrk dw ArD ivAws 200 mItr hY ies dy Amdrvwr 10 mItr coVI sVk bxI hoeI hY[sVk dw KyqrPL pqw kro?

19 sRoq pMjwb skUl is~iKAw borf novI dI ihswb dI pwT- pusqk Activites done by school Teacher and students www. Heatheranimation.com

20 DMnvw d


Download ppt "c`kr dw KyqrPl ivSw:- gixq jmwq:-nONvI dyivMdr isMG srkwrI hweI skUl, pinAwV gurdwspur."

Similar presentations


Ads by Google