Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661.

Similar presentations


Presentation on theme: "வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661."— Presentation transcript:

1 வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661 வரலாறு 9 7668 வரலாறு 108478 வரலாறு 119186 வரலாறு 12 10093 வரலாறு 13110102 வரலாறு 14122112 வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST புவியியல் 1128124 புவியியல் 2133130 புவியியல் 3136135 புவியியல் 4 141138 புவியியல் 5 146143 புவியியல் 6 149148 புவியியல் 7154151 புவியியல் 8 157156 குடிமையியல் 1163159 குடிமையியல் 2173165 குடிமையியல் 3179175 குடிமையியல் 4185181 பொருளியல் 1195187 பொருளியல் 2205197 BEGIN SHUFFLE பள்ளிக்கல்வித்துறை பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு சுய மதிப்பீடு

2 வரலாறு பாடம் 1 வரலாறு பாடம் 2 வரலாறு பாடம் 3 வரலாறு பாடம் 4 வரலாறு பாடம் 5 வரலாறு பாடம் 6 வரலாறு பாடம் 7 வரலாறு பாடம் 8 வரலாறு பாடம் 9 வரலாறு பாடம் 14 வரலாறு பாடம் 10 வரலாறு பாடம் 11 வரலாறு பாடம் 12 வரலாறு பாடம் 13 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 குடிமையியல் 1 குடிமையியல் 2 குடிமையியல் 3 குடிமையியல் 4 பொருளியல் 1 பொருளியல் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

3 1. b#®kå k‰W« Ϥjhè x‹¿iz¡f¥g£l M©L m) 1870 M) 1872 Ï) 1780 <) 1782 END வரலாறு பாடம் 1 வரலாறு பாடம் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

4 2. _y¥bghU£fë‹ njitia mÂf¥goahf cUth¡»aJ m) bjhê‰òu£Á M) jftš bjhêš òu£Á Ï) ÃbuŠR òu£Á <) ntsh©ik òu£Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

5 3. 1870 Kjš 1945 tiu Inuh¥Ãa ehLfŸ Ëg‰¿a VfhÂg¤Âa¡ bfhŸif m) eÅd VfhÂg¤Âa« M) muÁaš VfhÂg¤Âa« Ï) òÂa VfhÂg¤Âa« <) ÏuhQt VfhÂg¤Âa« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

6 4. Ódh muÁaš ßÂahd RjªÂu« bg‰w M£Á fhy« m) Á‹ M£Á¡fhy« M) õh§ M£Á¡fhy« Ï) N M£Á¡fhy« <) kŠR M£Á¡fhy« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

7 5. bghUŸfë‹ ngh¡Ftu¤ij mÂfç¡f¢ brŒjJ. m) Ïuæšnt M) rhiy Ï) th‹ <) Ú® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

8 6. Inuh¥Ãa ehLfëš bršth¡if ãiyeh£Ljš v‹w bfhŸifia¥ Ëg‰¿aJ m) #¥gh‹ M) Ódh Ï) ϪÂah <) g®kh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

9 7. M§»y »H¡»ªÂa tâf¡FG njh‰wé¡f¥g£l M©L m) ».Ã.1600 M) ».Ã. 1664 Ï) ».Ã.1644 <) ».Ã.1700 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

10 8. ÃbuŠR »H¡»ªÂa tâf¡ FGit ãWéat® m) gÂdh‹fh« ÿæ M) fhšg®£ Ï) gÂdhwh« ÿæ <) o Ãuh[h END பள்ளிக்கல்வித்துறை

11 9. Ïu©lh« mÃå nghiu KoΡF¡ bfh©L tªj cl‹go¡if m) Õ»§ M) eh‹»§ Ï) fh©l‹ <) õh‹L§ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

12 10. mbkç¡f I¡»a ehLfŸ k‰W« ϧ»yhªJ Ódhé‰fhf V‰gL¤Âa bfhŸif m) Âwªjbtë bfhŸif M) thçR ÏH¥ò¡ bfhŸif Ï) ghJfh¡f¥g£l éahghu¡ bfhŸif <) ãy« mê¤jšbfhŸif END பள்ளிக்கல்வித்துறை

13 11. M§»nya »H¡»ªÂa FGk¤Â‰F Nu¤Âš tâf ika« mik¡f mDkÂaë¤j Kfyha k‹d‹ m) õh#fh‹ M) #Ah§Ñ® Ï) xsu§fÓ¥ <) A&khô‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

14 12. Ód¡ Foauir cUth¡»at® m) lh¡l® r‹ ah£br‹ M) N - ba‹ -yhŒ Ï) khnrJ§ <) Óah§nfnõ¡ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

15 1. cyf« KGtijÍ« M¡f« brY¤J« Âwik b#®kå¡F k£Lnk cŸsJ vd¡ T¿at® m) ðkh®¡ M) bfŒr® Ïu©lh« éšèa« Ï) ï£y® <) Knrhèå END வரலாறு பாடம் 2 வரலாறு பாடம் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

16 2. bfŒr® Ïu©lh« éšèa« f¥g‰gilia ãW¤ÂæUªj Ïl« m) bAènfhyhªJM) AhyhªJ Ï) #]£yhªJ<) ma®yhªJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

17 3. Ãuh‹° ÂU«g¥ bgw éU«Ãa Ïl§fŸ m) mšnr° k‰W« byhiu‹ M) ngh°åah k‰W« bA®Rnfhédh Ï) M°Âçah k‰W« Ah§nfç <) v°njhåah k‰W« yh£éah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

18 4. M°Âça g£l¤J Ïstur® m) Ãuh‹Á° bg®odh‹L M) Ãuh‹Á° oô¡ Ï) Ãuh‹Á° o byr¥° <) Ãuh‹Á° ngahf‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

19 5. M°Âçah br®Ãah ÛJ gilbaL¤j ehŸ m) #]iy 28, 1914 M) #]‹ 28, 1914 Ï) kh®¢ 28, 1914 <) Mf°£ 28, 1914 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

20 6. b#®kå Ãuh‹Á‹ ÛJ gilbaL¡f Ïj‹ têahf¢ br‹wJ m) bej®yhªJ M) y¡[« g®¡ Ï) iu‹yhªJ <) bgšía« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

21 7. JU¡» jdJ Mjuit tH§»aJ m) T£L ehLfŸ M) m¢R ehLfŸ Ï) ika ehLfŸ <) ts®¢Áailªj ehLfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

22 8. M§»nya®fS¡F gLnjhšéahf mikªjJ m) b#®khåa gilbaL¥ò M) ÃbuŠR gilbaL¥ò Ï) lh®ldš° gilbaL¥ò <) »ôgh gilbaL¥ò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

23 9. b#®kåahš _œfo¡f¥g£l mbkç¡fhé‹ òfœ bg‰w tâf¡ f¥gš m) Y¥lh¥ M) uhaš Ï) ÿÁ£lhåah <) bg®è‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

24 10. ÏuZahéš rh® t«r M£Áia KoΡF bfh©L tªjt® m) byå‹ M) fh®š kh®¡° Ï) kh®nlh› <) °lhè‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

25 11. b#®khåa f¥g‰gil jf®¡f¥g£l flšngh® m) #]£yhªJ M) lhf®gh§ Ï) tlflš <) ghšo¡ flš END பள்ளிக்கல்வித்துறை

26 12. b#®kå mik nt©oa ehŸ m) et«g® 11, 1918 M) et«g® 21, 1918 Ï) et«g® 12, 1918 <) et«g® 22, 1918 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

27 13. Kjš cyf¥nghiu Koé‰F¡ bfh©L tªjJ m) y©l‹ mik khehL M) nuh« mik khehL Ï) bg®è‹ mik khehL <) ghß° mik khehL END பள்ளிக்கல்வித்துறை

28 14. r®tnjr r§f« mÂfhu¥ ó®tkhf¤ njh‹¿a ehŸ m) kh®¢ 7, 1930 M) kh®¢ 2, 1928 Ï) #dtç 20, 1920 <) #dtç 20, 1924 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

29 1. bghUshjhu¥ bgUkªj« njh‹¿a ehL m) ϧ»yhªJ M) mbkç¡fh Ï) Ãuh‹° <) b#®kå END வரலாறு பாடம் 3 வரலாறு பாடம் 3 பள்ளிக்கல்வித்துறை

30 2. 1929š mbkç¡f #dhÂgJahf ÏUªjt® m) Ânahl® %°btš£ M) c£nuh éšr‹ Ï) bA®g®£ Ët® <) v¥.o %°btš£ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

31 3. mbkç¡f®fŸ nguh®t¤Jl‹ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/4033221/slides/slide_31.jpg", "name": "3. mbkç¡f®fŸ nguh®t¤Jl‹

32 4. v¥.o. %°btš£ gjéna‰w ehŸ m) kh®¢ 4, 1933 M) kh®¢ 4, 1993 Ï) V¥uš 6, 1933 <) V¥uš 6, 1943 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

33 5. mbkç¡f¥ bghUshjhu« Ïašò ãiy¡F ÂU«ÃaJ m) 1930 M) 1940 Ï) 1950 <) 1945 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

34 1. ghÁr f£Áia¤ njh‰Wé¤jt® m) ï£y® M) Knrhèå Ï) °lhè‹<) byå‹ END வரலாறு பாடம் 4 வரலாறு பாடம் 4 பள்ளிக்கல்வித்துறை

35 2. Knrhèå njÁa ghÁr f£Áia njh‰Wé¤j M©L m) et«g® 1921 M) or«g® 1921 Ï) #dtç 1921 <) Ã¥utç 1921 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

36 3. Knrhèåahš V‰gL¤j¥g£lJ. m) #dehaf M£Á M) f«ôår M£Á Ï) ãiyahd M£Á <) FoauR END பள்ளிக்கல்வித்துறை

37 4. bjhêyhs®fS¡F tH§f¥g£l Áwªj ãthuz« m) r®tnjr bjhêyhs® mik¥ò M) Miy¢ r£l« Ï) bjhêš g£la« <) bjhêyhs® x‹¿a« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

38 5. KnrhèåÍl‹ bghJ¡ bfhŸifia V‰gL¤Â¡ bfh©lt® m) r®¢Áš M) ï£y® Ï) °lhè‹<) byå‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

39 6. r®tnjr r§f¤ÂèUªJ Knrhèå éy»a M©L m) 1931 M) 1932 Ï) 1935 <) 1937 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

40 1. njÁa mit xU #dehaf r£l mik¥òl‹ Toa T£lh£Á Kiwia V‰gL¤Âa Ïl« m) bg®è‹ M) btŒkh® Ï) Ãuh§¡g®£ <) ËyhªJ END வரலாறு பாடம் 5 வரலாறு பாடம் 5 பள்ளிக்கல்வித்துறை

41 2. T£L¥gil tsä¡f Ïl¤ij M¡»uä¥ò brŒjJ m) iu‹yhªJ M) Nl£l‹yhªJ Ï) »ß‹yhªJ <) ËyhªJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

42 3. ï£yç‹ brä£o¡ v®¥ò¡ bfhŸifahš gLbfhiy brŒa¥g£lt®fŸ m) Mça®fŸ M) k§nfhèa®fŸ Ï) ôj®fŸ <) M°Ânuèa®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

43 4. ï£y® éa‹dhéš gâah‰¿aJ m) bgæ©l® M) ija‰fhu® Ï) MÁça® <) t§» Cêa® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

44 5. 1941 M« M©L ï£y® gilbaL¤j ehL m) uZah M) Ãuh‹R Ï) ÃuZah <) ghuÓf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

45 6. T£L ehLfŸ Ϫeh£o‹ tUifahš tèik bg‰wd. m) M°Âçah M) mbkç¡fh Ï) ËyhªJ <) nghyªJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

46 1. Ïu©lh« cyf¥nghU¡F K¡»a fhuzkhf mikªj cl‹go¡if m) bt®nrš° cl‹go¡if M) nuh« cl‹go¡if Ï) y©l‹ cl‹go¡if <) I - yh – rngš cl‹go¡if END வரலாறு பாடம் 6 வரலாறு பாடம் 6 பள்ளிக்கல்வித்துறை

47 2. Ãuh‹R¡F bfhL¡f¥glhj ãy¡fç Ru§f« m) #hçah M) rh® Ï) bgh¡fhnuh <) uhâf‹Š END பள்ளிக்கல்வித்துறை

48 3. Kjš cyf¥nghU¡F Ë tšyurhf vG¢Á bg‰w ehL m) Ódh M) #¥gh‹ Ï) ϪÂah <) bfhçah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

49 4. r©ilÍ«, if¥g‰WjY« v‹w bfhŸifia¥ Ëg‰¿at®fŸ m) äjthÂfŸ M) ÔéuthÂfŸ Ï) r®thÂfhç <) òu£Áahs®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

50 5. br¥l«g® 1938 -š ï£y® gilbaL¥gjhf äu£l¥g£l ehL m) Ínfh°yhéah M) nghyhªJ Ï) ËyhªJ <) br¡nfh°nynt»ah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

51 6. ï£y® j‹ål« bfhL¡F«go nf£lJ. m) lhd‹g®¡ M) lh‹Á¡ Ï) #£yhªJ <) v°njhåah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

52 7. Ã裰»ß¡ v‹whš m) ä‹dšngh® M) gJ§F Fê¥ngh® Ï) Ú®_œ»¡ f¥gš ngh® <) bfhçšyh¥ ngh® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

53 8. Ïu©lh« cyf¥nghç‹ nghJ Ãç£oZ Ãujkuhf ÏUªjt® m) r® é‹°l‹ r®¢Áš M) »sbk‹£ m£Ä Ï) jh£r® <) yh棰 #h®{ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

54 9. ï£yUl‹ ngh® bjhL¡fhj cl‹go¡ifia¢ brŒJbfh©lt® m) fh®g¢nr› M) nghç° všo‹ Ï) °lhè‹ <) byå‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

55 1. I¡»a ehLfŸ rig njh‰Wé¡f¥g£l M©L m) 1955 M) 1945 Ï) 1965 <) 1975 END வரலாறு பாடம் 7 வரலாறு பாடம் 7 பள்ளிக்கல்வித்துறை

56 2. #¡»a ehLfŸ rhrd« ifbaG¤jhdJ m) ãôah®¡ M) b#åth Ï) rh‹Ãuh‹Á°nfh <) fèngh®åah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

57 3. I.eh.é‹ ãuªju mit m) bghJ¢ rig M) jiyik¢ brayhf« Ï) ghJfh¥ò mit <) j®k f®jh mit END பள்ளிக்கல்வித்துறை

58 4. g‹dh£L ÚÂk‹w¤Â‹ jiyikaf« mikªJŸsJ. m)  nA¡ M) bg®è‹ Ï) nuh« <) nlh¡»ah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

59 5. I.ehé‹ bgh‹éHh M©L m) 1985 M) 2005 Ï) 1995 <) 1975 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

60 1. Inuh¥Ãa x‹¿a« njh‹Wtj‰F _ykhf fUj¥gLtJ m) <.Á.v°..Á M) Ï.Ï.Á Ï) Inuh¥Ãa mQth‰wš r_f« <) <.o.Á END வரலாறு பாடம் 8 வரலாறு பாடம் 8 பள்ளிக்கல்வித்துறை

61 2. Inuh¥Ãa mQth‰wš r_f¤ij V‰gL¤Âa cl‹go¡if m) eh‹»§ cl‹go¡if M) y©l‹ cl‹go¡if Ï) nuh« cl‹go¡if <) bt®nrš° cl‹go¡if END பள்ளிக்கல்வித்துறை

62 3. Inuh¥Ãa x‹¿a k‹w« Áy neu§fëš miH¡f¥gLtJ m) tâf® r§f« M) étrhæfŸ x‹¿a« Ï) Ef®nth® x‹¿a« <) kªÂçfë‹ T£lik¥ò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

63 4. Inuh¥Ãa x‹¿a k‹w¤Â‹ Kjš ãuªju¤ jiyt® Mth® m) uh« nr bk¡bldhšL M) bA®k‹ th‹ uh«¥ng Ï) é#ayZä g©o£ <) ðkh®¡ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

64 5. Inuh¥Ãa T£lik¥Ã‹ bghUshjhu¡ bfhŸiffis ftå¤J tUtJ m) k¤Âa t§» M) çr®› t§» Ï) °nl£ t§» <) Ré° t§» END பள்ளிக்கல்வித்துறை

65 6. Inuh¥Ãa x‹¿a¤Â‹ x‰iw ehza« m) lhy® M) ba‹ Ï) ônuh <) gΩ£ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

66 7. Inuh¥Ãa x‹¿a« tYthd cwit V‰gL¤Â¡ bfh©oU¥gJ m) mbkç¡fh M) uZah Ï) I.eh.rig <) I¡»a muò ehLfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

67 1. 1857 M« M©L bgU«òu£Áia M§»y tuyh‰W m¿P®fŸ miH¤jJ. m) gilÅu® fyf« M) bgU« fyf« Ï) ϪÂa RjªÂu¥ngh® <) RjªÂu¥ nghuh£l« END வரலாறு பாடம் 9 வரலாறு பாடம் 9 பள்ளிக்கல்வித்துறை

68 2. ϪÂa tuyh‰w¿P®fŸ 1857 M« M©L bgU« òu£Áia miH¤jJ. m) Á¥ghŒ fyf« M) bgU«òu£Á Ï) Kjš ϪÂa RjªÂu¥ ngh® <) gilÅu® fyf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

69 3. 1857 bgU« òu£Áæ‹ nghJ ϪÂahé‹ ft®d® b#duyhf ÏUªjt®. m) è£l‹ ÃuòM) ç¥g‹ Ãuò Ï) fhå§ Ãuò<) btšby°è Ãuò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

70 4. Foahdt®fŸ mÂfkhf¢ brY¤j nt©oæUªj tç m) ãytç M) R§ftç Ï) tUkhdtç <) nrit tç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

71 5. F¤jif ãy§fis muÁ‹ f£L¥gh£oš bfh©L tªjt® m) è‹è¤nfh M) lšbAsÁ Ãuò Ï) bg©o§ Ãuò <) kΩ£ ng£l‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

72 6. bghJ ÏuhQt¥ gâahs® r£l« bfh©Ltu¥g£l M©L m) 1856 M) 1857 Ï) 1858 <) 1859 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

73 7. Kj‹ Kjèš òu£Á njh‹¿a Ïl« m) Ûu£ M) gbuŒè Ï) ghu¡ó® <) fh‹ó® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

74 8. gil Åu®fŸ btë¥gilahf¥ òu£Áæš { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/4033221/slides/slide_74.jpg", "name": "8. gil Åu®fŸ btë¥gilahf¥ òu£Áæš

75 9. mnah¤Â ethË kidé m) K«jh{ M) gh¤Âkh ngf« Ï) ngf« A{u¤ kfhš <) uÁah Ršjhdh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

76 10. 1857 M« M©L òu£Á¡F¥ Ë ϪÂa ft®d® b#duš miH¡f¥g£lJ. m) ϪÂa muR¥ ÃuÂã M) ϪÂa mur® Ï) ϪÂa MSe® <) ϪÂamik¢r® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

77 1. Ó®ÂU¤j Ïa¡f§fë‹ K‹ndhoahf¤ Âfœªjt® m) Ïuh#huh« nkhf‹uhŒ M) jahdªj ru°t Ï) nfr¥ rªÂu br‹ <) njntªÂu eh¤ jhT® END வரலாறு பாடம் 10 பள்ளிக்கல்வித்துறை

78 2. 1829 M« M©L éšèa« bg©o§ Ãuò r v‹D« cl‹f£il VW« gH¡f¤ij xê¡f cWJizahf ÏUªjt® m) ÂUkÂ. m‹åbgr‹£ M) Rthä éntfhdªj® Ï) Ïuh#huh« nkhf‹uhŒ <) yhyh A‹°uh{ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

79 3. Rthä jahdªj ru°tÂahš ãWt¥g£lJ. m) Ãu«k rkh#« M) Mça rkh#« Ï) Ãuh®¤jd rkh#« <) mèfh® Ïa¡f« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

80 4. Ïuhk»UZz kl¤Â‹ jiyikaf« mikªJŸs Ïl« m) fhŠÁòu« M) ngq® Ï) nkÿ® <) A«Ã END பள்ளிக்கல்வித்துறை

81 5. tŸsyh® g¡Â¥ ghlšfŸ ml§»a bjhF¥ò m) njthu« M) ÂUthf« Ï) v£L¤bjhif <) ÂUtU£gh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

82 6. r® iraJ mfkJfh‹ v‹gtuhš bjhl§f¥g£l Ïa¡f« m) mèfh® Ïa¡f« M) Ãu«k Phd rig Ï) rkur R¤j r‹kh®¡fr§f« <) K°Ä« Ä¡ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

83 7. r® iraJ mfkJfh‹ gŸëia ãWéa Ïl« m) mè¥ó® M) My¥òiH Ï) fhÁ¥ó® <) fh‹ó® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

84 8. nfushit¢ nr®ªj Áwªj r_f Ó®ÂU¤jth m) $ ehuhaz FUM) FU Ãurhª¤ Ï) FUehd¡<) FU rhæ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

85 1. Ãç£oõh® x‹Wg£l eh£il cUth¡f tênfhèaJ m) VfhÂg¤Âa« M) muÁaš Ï) gilbaL¥ò <) ng¢Rth®¤ij END வரலாறு பாடம் 11 பள்ளிக்கல்வித்துறை

86 2. go¤j ϪÂa®fë‹ bkhêahf mikªjJ m) ÃbuŠR M) M§»y« Ï) Ϫ <) t§fhs« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

87 3. rka k‰W« r_f Ó®¤ÂU¤jthÂfshš cUthdJ m) njÁa« M) òu£Á Ï) fyf« <) »s®¢Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

88 4. äjthÂfŸ nfhç¡iffis ÔéuthÂfŸ t®â¤jJ m) muÁaš âir M) Ïu©lh« g£rkhdJ Ï) f£lisfŸ <) Âwªjbtë¡bfhŸif END பள்ளிக்கல்வித்துறை

89 5. fh§»uÁš Ãsit V‰gL¤Âa khehL m) Nu¤ M) yhT® Ï) Âçòuh <) kjuh° END பள்ளிக்கல்வித்துறை

90 6. ä©nlh - kh®è Ó®ÂU¤j r£l« jå¤ bjhFÂfis m¿Kf¥gL¤ÂaJ m) ϪJ¡fŸ M) K°Ä«fŸ Ï) Ó¡»a®fŸ <) »¿¤Jt®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

91 7. g«ghæš j‹dh£Á fHf¤ij¤ njh‰Wé¤jh®. m) neU M) ÂUkÂ.m‹åbgr‹£ Ï) Âyf® <) ghuÂah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

92 1. RjªÂu nghuh£l¤Âš fhªÂí cgnah»¤j òÂa Í¡Â Kiw m) r¤Âah»uf« M) btë¥gil¡bfhŸif Ï) Ú©l gaz« <) t‹Kiw END வரலாறு பாடம் 12 பள்ளிக்கல்வித்துறை

93 2. Á.M®.jh° k‰W« nkhÂyhš neU njh‰Wé¤j f£Á m) fj® M) ϪÂa njÁa fh§»u° Ï) Rauh{ía« <) mfhè js« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

94 3. ϪÂa muÁayik¥ò eilKiw¥gL¤j¥g£l M©L m) #dtç 26, 1950 M) Ã¥utç 26, 1950 Ï) Mf°£ 26, 1950 <) kh®¢ 26, 1950 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

95 4. 1932š M§»nya muR m¿Kf¥gL¤ÂaJ m) kÂa czΠ£l« M) Âwªj btë gšfiy¡fHf« Ï) taJ tªnjh® fšé <) tF¥òthj m¿¡if END பள்ளிக்கல்வித்துறை

96 5. Ïu©lh« cyf¥nghçš ÏªÂa®fis { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/4033221/slides/slide_96.jpg", "name": "5.", "description": "Ïu©lh« cyf¥nghçš ÏªÂa®fis

97 6. neU Ïil¡fhy muir mik¡f cjé nfhçaJ m) mòš fyh« Mrh¤ M) í‹dh Ï) rè Kšyhfh‹ <) fh‹ m¥Jš fgh®fh‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

98 7. ϪÂahé‹ Kjš k‰W« filÁ ft®d® b#duš m) kΩ£ ng£l‹ Ãuò M) neU Ï) Ïuh#nfhghyh¢rhç <) fhkuh#® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

99 8. ϪÂa rk°jhd§fis Ïiz¡F« gâia nk‰bfh©lt® m) lh¡l®.Ã.M®.m«ng¤fh® M) Ïuhn#ªÂu Ãurh¤ Ï) Ïuh#hí <) r®jh® tšyghŒ gnlš END பள்ளிக்கல்வித்துறை

100 9. ϪÂahéš Kjš FoauR¤ jiyt® m) lh¡l® Ïuhn#ªÂu Ãurh¤ M) fhªÂí Ï) lh¡l® Ïuhjh»UZz‹ <) r¤Âa_®¤Â END பள்ளிக்கல்வித்துறை

101 1. ntÿçš ÏªÂa Åu®fis M§»nyaU¡F vÂuhf¢ brašgl¤ ö©oat® m) iAj® mè M) Â¥ò Ršjhå‹ kf‹fŸ Ï) Áthíæ‹ kf‹fŸ <) õh#fhå‹ kf‹fŸ END வரலாறு பாடம் 13 வரலாறு பாடம் 13 பள்ளிக்கல்வித்துறை

102 2. k¡fŸ cçifis ãiyeh£l V‰gL¤j¥g£l kjuh° khfhz¤Â‹ Kjš mik¥ò m) ϪÂa njÁa fh§»u° M) K°Ä« Ä¡ Ï) Rauh{ía¡ f£Á <) br‹id RnjÁ r§f« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

103 3. br‹id kfh#d rigæ‹ Kjš jiyt® m) Ã.Ïu§ifah ehÍL M) Ïuh#hí Ï) fhkuh#® <) ghuÂah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

104 4. ntjhu©a« c¥ò r¤Âah»uf¤ij el¤Âat® m) o.v°.uh#‹ M) g¡jt¤ry« Ï) Ïuh#nfhghy¢rhç <) t.c.Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

105 5. 1908 M« M©L ghuÂah® br‹idæš khbgU« bghJ¡ T£l¤ij¡ T£o bfh©lhoaJ. m) Rauh{ía ehŸ M) Ãwªj ehŸ Ï) FoauR ehŸ <) nrit ehŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

106 6. Ãç£oõhç‹ ifJ Miz¡F vÂuhf ghuÂah® j¥ÃnahoaJ m) br‹id M) bg§fq® Ï) iAjuhgh¤ <) gh©o¢nrç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

107 7. jäœeh£oš fh§»u° jiyikæl¤Â‹ bga® m) uh{gt‹ M) uhZougÂgt‹ Ï) r¤Âa_®¤Â gt‹ <) éjh‹ rgh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

108 8. 1940 M« M©L fhkuh#® th®jh br‹W rªÂ¤jJ m) neU M) fhªÂí Ï) Âyf® <) í‹dh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

109 9. jäœeh£o‹ Kjyik¢ruhf fhkuh#® gjé t»¤jJ m) 9 tUl§fŸM) 8 tUl§fŸ Ï) 10 tUl§fŸ<) 7 tUl§fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

110 10. fhkuh#ç‹ Ãugykhd bfhŸif m) v° £l« M) vš £l« Ï) nf £l« <) b# £l« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

111 1. bj‹åªÂa ey cçik¡ fHf¤ij Ï›thW« miH¡fyh«. m) Âuhél¡ f£Á M #djh f£Á Ï) bjY§F njr« <) Ú¡ f£Á END வரலாறு பாடம் 14 வரலாறு பாடம் 14 பள்ளிக்கல்வித்துறை

112 2. Ú¡ f£Áia bgçah® kh‰¿ mik¤jJ m) mfhèjš M)gh£lhë k¡fŸ f£Á Ï) Âuhél® fHf« <) Rauh{a« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

113 3. jäœeeh£o‹ jiyÁwªj rKjha Ó®ÂU¤jth m) <.bt.uhkrhä eha¡f® M) neU Ï) fhªÂ <) uh#huh«nkhf‹uhŒ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

114 4. it¡f« mikªJŸs Ïl« m) jäœehL M) MªÂu¥ Ãunjr« Ï) f®ehlf« <) nfush END பள்ளிக்கல்வித்துறை

115 5. Á.v‹. m©zhJiu¡F k¡fshš m‹nghL miH¡f¥gLtJ m) rh¢rh M) nejhí Ï) m©zh <) bgçah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

116 6. Âuhél K‹nd‰w¡ fHf¤ij¤ njh‰Wé¤jt® m) Á.v‹.m©zhJiu M) v«.fUzhã Ï) kâ¥ghš gšfiy¡fHf« <) bgçah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

117 7. Á.v‹.m©zhJiu¡F Kidt® g£l« tH§»aJ m) m©zh gšfiy¡fHf« M) m©zhkiy¥ gšfiy¡fHf« Ï) kâ¥ghš gšfiy¡fHf« <) ghuÂah® gšfiy¡fHf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

118 8. lh¡l®.K¤Jy£Räæ‹ Óua Ka‰Áahš ò‰WnehŒ kU¤Jtkid bjhl§f¥g£l Ïl« m) m©zhef® M) br§fšg£L Ï) fhŠÁòu« <) milah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

119 9. m»y ϪÂa kfë® khehL eilbg‰w Ïl« m) ódh M) g«ghŒ Ï) jhdh <) rjhuh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

120 10. lh¡l®.K¤Jy£Räahš bjhl§f¥g£lmdhij Ïšy« m) m‹ò Ïšy« M) ru°t Ϛy« Ï) m›it Ïšy« <) y£Rä Ïšy« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

121 11. lh¡l®.v°. jUkh«ghŸ jäœ MÁçaU¡fhf el¤Âa nghuh£l« m) ešy thu« M) Ϫ thu« Ï) jäœ thu« <) ÏHÎ thu« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

122 12. _tÿ® Ïuhkhä®j« Ãwªj M©L m) 1865 M) 1887 Ï) 1889 <) 1883 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

123 1. ϪÂahé‰F ………………………… æš t§fhs éçFlh mikªJŸsJ m) nk‰F Âir M) bj‰F Âir Ï) bj‹»H¡F Âir <) bj‹nk‰F Âir END புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

124 2. gh¡ Ú® rªÂ ………………………… it ϪÂahéèUªJ Ãç¡»wJ. m) $y§fh M) äah‹k® Ï) khy¤ÔÎfŸ <)Ïy£r¤ÔÎfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

125 3. ϪÂahé‹ eLnt bršY« äf K¡»a Ô®¡f¡nfhL …………… eLnt brš»wJ. m) mfkjhgh¤ M) myfhgh¤ Ï) iAjuhgh¤ <) xsu§fhgh¤ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

126 4. ϪÂahé‹ äf caukhd Áfu« m) vtbu°£ Áfu« M) fh£é‹M°o‹ Ï) fŠr‹ #§fh <) jts»ç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

127 5. f§if M‰¿‹ Ãw¥Ãl« m) aKndh¤ç M) Áah¢Á‹ Ï) f§nfh¤ç <) fhunfhu« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

128 6. ÏkakiyfŸ ……………………… vd miH¡f¥gL»‹wd. m) gå ciwél« M) Ïkh¢rš Ï) Áthè¡ <) Ïkh¤ç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

129 1.ϪÂahéš ãyÎtJ m) äj bt¥g k©ly¡ fhyãiy M) bt¥g k©ly gUt¡fh‰W fhyãiy Ï) bt¥g k©ly¡ fhyãiy <) Fë® fhyãiy END புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

130 2. fl‰fiu gFÂfëš ãyÎtJ ………………………… fhyãiy m) f©l fhyãiy M) rkkhd fhyãiy Ï) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/4033221/slides/slide_130.jpg", "name": "2.", "description": "fl‰fiu gFÂfëš ãyÎtJ ………………………… fhyãiy m) f©l fhyãiy M) rkkhd fhyãiy Ï)

131 3. nk‰f¤Âa ÏilôWfshš kiHbgW« Ïl§fŸ m) gŠrh¥ M) K«ig Ï) myfhgh¤ <) br‹id END பள்ளிக்கல்வித்துறை

132 4. bj‹nk‰F gUt¡fh‰W Âir¡F Ïizahf mikªJŸs kiyfŸ m) Mutšè M) rh¤óuh Ï) éªÂah <) ik¡fhyh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

133 5. nfhil gUt¤Âš ϪÂahé‹ tl»H¡F¥ gFÂæš ÅR« cŸq® òaè‹ bga® m) eh®bt°l®° M) ÿ Ï) khªöuš <) gUt¡fh‰W END பள்ளிக்கல்வித்துறை

134 1. tw©l ãy¥gFÂæš fhz¥gL« k© m) ghiy k© M) ruis k© Ï) fU¥ò k© <) t©lš k© END புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 பள்ளிக்கல்வித்துறை

135 2.gUt¡ fh‰W fhLfŸ ……………… v‹W« miH¡f¥gL»‹wd. m) mad k©ly gRik khwh¡ fhLfŸ M) ÏiyÍ® fhLfŸ Ï) kh§Fnuh› fhLfŸ <) kiy¡ fhLfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

136 3. nkhndhir£ kzèš fhz¥gL« jhJ m) v©bzŒ M) Ínuåa« Ï) njhça« <) ãy¡fç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

137 1. beš mÂfkhf éisÍ« k© m) fçrš k© M) br«k© Ï)t©lš k© <) ruis k© END பள்ளிக்கல்வித்துறை புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4

138 2. njæiy k‰W« fh¥Ã gæ® mÂfkhf éisÍ« Ïl« m) kiy¢ rçÎfŸ M) rkbtëfŸ Ï) fl‰fiu¢ rkbtëfŸ <) M‰W¥gŸs¤jh¡FfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

139 3. tw£ÁæY« tsU« gæ® m) beš M) nfhJik Ï) rzš <) Âiz tif END பள்ளிக்கல்வித்துறை

140 4. gU¤Â xU ………………………… m) czÎ¥ gæ® M) gz¥gæ® Ï) njh£l¥gæ® <) Âiz gæ® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

141 5. ãiyahd czÎ¥ gæ®fŸ m) mçÁ k‰W« nfhJik M) fh¥Ã k‰W« njæiy Ï) gU¤Â k‰W« rzš <) gH§fŸ k‰W« fhŒf¿fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

142 1. gU¤Âahiy xU m) ntsh© rh®ªj bjhêyf« M) fåk« rh®ªj bjhêyf« Ï) td¥bghUŸ rh®ªj bjhêyf« <) bk‹bghUŸ rh®ªj bjhêyf« END புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 பள்ளிக்கல்வித்துறை

143 2. ϪÂahé‹ kh‹br°l® v‹wiH¡f¥gLtJ m) blšè M) br‹id Ï) K«ig <) bfhšf¤jh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

144 3. lhlh v~F ãWtd« mikªJŸs Ïl« m) J®fhó® M) g®‹ó® Ï) #h«bõ£ó® <) ÃyhŒ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

145 4. nrhlhehfóç Õlóä ………………… ts¤Â‰F òfœbg‰wJ. m) Ïa‰if¤ jhtu« M) fåkts« Ï) t©lš k© <) gU¤Â END பள்ளிக்கல்வித்துறை

146 5. ä‹åaš jiyefu« vd miH¡f¥gLtJ m) fh‹ó® M) nfha«ò¤ö® Ï) bg§fq® <) kJiu END பள்ளிக்கல்வித்துறை

147 1. XilfëY«,VçfëY« Ïa‰if r¤J mÂfç¥gJ m) Ú® khriljš M) äifô£l tsKWjš Ï) fh‰W khriljš <) xè khriljš END புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 பள்ளிக்கல்வித்துறை

148 2. Ïa‰if fh‰W khriltj‰F K¡»a¡ fhuz« m) thfd òif M) vçkiy bto¥ò Ï) mdš ä‹ r¡Â ãiya« <) Ú® ä‹r¡Â ãiya« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

149 3. Ú® khriltij ……………… v‹wiH¡»nwh«. m) xè khriljš M) fh‰W khriljš Ï) ãy« khriljš <) Ú® khriljš END பள்ளிக்கல்வித்துறை

150 1. xU eh£o‹ všiy¡FŸ eilbgW« thâf« m) gš»is thâf« M) g‹dh£L thâf« Ï) cŸeh£L thâf« <) g©lkh‰W thâf« END புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 பள்ளிக்கல்வித்துறை

151 2. tâf¡ T£lik¥òfŸ ………………… tâf ts®¢Áia vëjh¡F»‹wd. m) gš»is thâf« M) neçiz thâf« Ï) cŸeh£L thâf« <) g‹dh£L thâf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

152 3. e« eh£oš Fiwªj bryÎ k‰W« midtuhY« ga‹gL¤j¥gL« ngh¡Ftu¤J m)th‹tê M) rhiy tê Ï) Ú® tê <) FHhŒ tê END பள்ளிக்கல்வித்துறை

153 4. ϪÂa Ïuæš ngh¡Ftu¤Â‹ jiyikaf« cŸs Ïl« m) K«ig M) blšè Ï) eh¡ó® <) ÂU¢Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

154 5. ntf« k‰W« éiy ca®ªj eÅd ngh¡Ftu¤J m) th‹ tê M) rhiy tê Ï) Ú® tê <) Ïuæš tê END பள்ளிக்கல்வித்துறை

155 1. th‹tê òif¥gl§fis¥ ga‹gL¤Â tiua¥gL« tiugl§fŸ m) br§F¤J M) th‹tê Ï) Ïa‰if <) muÁaš END புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 பள்ளிக்கல்வித்துறை

156 2. bghUis f©LÃo¡F« têKiwia …………… v‹wiH¡»nwh«. m) Ïy¡F M)_y« Ï) czç <) gÂk« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

157 3. ä‹fhªj« ÃuÂgè¥gij f©l¿Í« fUé m) Ïy¡F M) czç Ï) bghUŸ <)òif¥gl¡ fUé END பள்ளிக்கல்வித்துறை

158 1. ϪÂah mÂf¥goahd e«Ã¡ifia bfh©oU¥gJ m) ngh® M) mik Ï) m‹ò <)gifik END குடிமையியல் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

159 2. g©oj #tA®yhš neUé‹ mik¡fhd IªJ m«r¡ bfhŸiffŸ m) RnjÁ M) òÂa gaDçik Ï) gŠrÓy« <) Ïdbt¿ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

160 3. mQ MÍj jil¢ r£l« ifbaG¤jhd M©L m) 1963 M) 1993 Ï) 1936 <) 1998 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

161 4. mQ MÍj Fiw¥ò Ô®khd¤ij I.eh.bghJ rigæš ÏªÂah bfh©L tªj M©L m) 1963 M) 1956 Ï) 1995 <) 1976 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

162 5. Ïd xJ¡fš bfhŸif Koé‰F tªj M©L m) 1990 M) 1991 Ï) 1890 <) 1989 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

163 6. rh®¡ mik¥Ã‹ Kjš bghJ¢ brayhs® m) í‹dh M) Mõh‹ Ï) nfhà Md‹ <) fhªÂ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

164 1. j‰fhy¤Âš äfΫ ÃuÁ¤Â bg‰w murh§f Kiw m) Foah£Á M) ca® Foah£Á Ï) k¡fsh£Á <) r®thÂfhu« END குடிமையியல் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

165 2. neuo k¡fsh£Á gH§fhy¤Âš eilKiwæš ÏUªj ehL m) »ß°M) Ϥjhè Ï) rh®oåah <) ir¥u° END பள்ளிக்கல்வித்துறை

166 3. bjY§F njr« vd¥gLtJ m) khãy M£Á M) njÁa f£Á Ï) r®tnjr f£Á <) fyh¢rhu f£Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

167 4. xU eh£o‹ Ïu©L f£Á Kiw ÏU¡Fnkahdhš mj‰F bga® m) xU f£Á Kiw M) ÏU f£Á Kiw Ï) gy f£Á Kiw <) t£lhu¡ f£Á Kiw END பள்ளிக்கல்வித்துறை

168 5. v®¡ f£Á jiytU¡F më¡f¥g£LŸs mªj°J m) fhÃd£ mik¢r® M) Ïiz mik¢r® Ï) khãy mik¢r® <) mik¢ruit mik¢r® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

169 6. nj®jèš th¡fë¡f jFÂahd taJ m) 21 M) 18 Ï) 25 <) 35 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

170 7. k¤Âæš k¡fshš nj®ªbjL¡f¥g£l ÃuÂãÂfis bfh©l mik¥ò m) r£lk‹w« M) c¢rÚ k‹w« Ï) bghJ¡f£ÁfŸ mit <) ghuhSk‹w« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

171 8. nj®jš MizaU¡F Ïizahf mÂfhu« bfh©oU¥gt® m) c¢r Ú k‹w ÚÂg M) c¢r ã k‹w« Ï) kht£l ÚÂg <) khí°£nu£ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

172 9. khãy nj®jš elto¡iffis nk‰gh®it brŒgt® m) jiyik nj®jš Miza® M) jiyik nj®jš mÂfhç Ï) c¢r ÚÂk‹w ÚÂg <) ca® ÚÂk‹w ÚÂg END பள்ளிக்கல்வித்துறை

173 10. ϪÂa¤nj®jš Miza« mikªJŸs Ïl« m) br‹id M) K«ig Ï) Kuhjhgh¤ <) òJblšè END பள்ளிக்கல்வித்துறை

174 1. ekJ eh£o‹ gH«bgU« rka« m) ntj rka« M) »¿¤Jt rka« Ï) Ï°yh« <) b#uh°oça rka« END குடிமையியல் 3 குடிமையியல் 3 பள்ளிக்கல்வித்துறை

175 2. ϪÂahéš m§Ñfç¡f¥g£l mYtyf bkhêfŸ m) 25 M) 23 Ï) 22 <) 27 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

176 3. bkhê v‹gJ m) ngh¡Ftu¤J M) Ú®¥ghrd« Ï) Ïiz¥ò¡ fUé <) cz®Î¥ ó®tkhdJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

177 4. nj«ghtânahL bjhl®òilaJ m) ϪJ kj« M) Ó¡»a kj« Ï) »¿¤Jt kj« <) Ï°yh« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

178 5. ò¤j ó®âkhit¡ bfh©lhLgt®fŸ m) ϪÂa®fŸ M) K°Ä«fŸ Ï) rkz®fŸ <) ò¤j kj¤Âd® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

179 6. x‰Wik k‰W« xUik¥gh£il ts®¥gš K¡»a g§F t»¥gJ m) Ïir k‰W« eld« M) fiy k‰W« f£ll¡ fiy Ï) czÎ k‰W« gH¡f§fŸ <) Mil k‰W« gH¡f tH¡f§fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

180 1. xU bghUis KGtJkhf ga‹gL¤Jnth® m) c‰g¤Âahs® M) Ef®nth® Ï) fil¡fhu® <) étrhæ END பள்ளிக்கல்வித்துறை குடிமையியல் 4 குடிமையியல் 4

181 2. Ef®nthiu Vkh‰Wgt®fŸ m) kunthiy brŒgt®fŸ M) étrhæ Ï) ija‰fhu® <) éahghç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

182 3. jftš m¿Í« r£l« ghuhSk‹w¤Âš ãiwnt‰w¥g£lJ. m) m¡nlhg® 12, 2005 M) m¡nlhg® 21, 2005 Ï) m¡nlhg® 12, 2006 <) m¡nlhg® 21, 2006 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

183 4. cyf Ef®nth® Âdkhf bfh©lhl¥gL»wJ. m) kh®¢ 15 M) kh®¢ 16 Ï) kh®¢ 14 <) kh®¢ 11 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

184 5. Ef®nthç‹ kfh rhrd« m) cyf Rfhjhu ãWtd« M) Ef®nth® ghJfh¥ò¢ r£l« Ï) v¡°ndhuh <) czÎ k‰W« ntsh©ik¡ fHf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

185 6. Ef®nthU¡F éê¥òz®Î V‰gL¤j¡Toa £l§fëš x‹W m) td kfh c‰rt« M) M¥nuõ‹ 21 Ï) t®¤jf f©fh£Á <) Ïuh#uh#‹ 1000 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

186 1. eh£L tUkhd¤Â‹ k‰bwhU bga® m)c©ik tUkhd« M) gztUkhd« Ï) bkh¤j eh£L c‰g¤Â <)bgausÎ tUkhd« END பொருளியல் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

187 2. eh£L tUkhd¤ij fz¡»L« têKiwfŸ m) 2 KiwfŸ M)3 KiwfŸ Ï) 4 KiwfŸ <) 5 KiwfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

188 3. ãfu eh£L c‰g¤Â v‹gJ m) bkh¤j eh£L c‰g¤Â (-) njŒkhd« M) ãfu eh£L c‰g¤Â (-) njŒkhd« Ï) jyh tUkhd« (-) njŒkhd« <) bkh¤j cŸeh£L c‰g¤Â (-) njŒkhd« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

189 4. ϪÂahé‹ jyh tUkhd« m) 220 lhy®fŸ M) 950 lhy®fŸ Ï) 2930 lhy®fŸ <) 600 lhy®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

190 5. Kj‹ik¤ Jiw v‹gJ m) tâf« M) f£lik¥ò¤ Jiw Ï) ntsh©ik¤ Jiw <) bjhiy¤ bjhl®ò¤Jiw END பள்ளிக்கல்வித்துறை

191 6. eh£L tUkhd¡ fz¡ÑL v‹gJ m) bkh¤j gzkÂ¥ò M) czÎ jhåa c‰g¤Âæ‹ bkh¤j kÂ¥ò Ï) bjhêš g©l§fë‹ bkh¤j kÂ¥ò <) g©l§fë‹ k‰W« gâfë‹ bkh¤j kÂ¥ò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

192 7. bryéd Kiwæš eh£L tUkhd« v‹gJ m) c‰g¤Âæ‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ. M) tUkhd¤Â‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ. Ï) bryé‹mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ. <) nrä¥Ã‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

193 8. tUkhd Kiwæš eh£L tUkhd« v‹gJ m) bryé‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ M) tUkhd¤Â‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ Ï) nrä¥Ã‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ <) KjÄ£o‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

194 9. jyh tUkhd« R£o¡fh£LtJ m) k¡fë‹ bršt ãiyia M) k¡fë‹ Vœik ãiyia Ï) k¡fë‹ thœ¡if¤ ju¤ij <) k¡fë‹ fšé ãiyia END பள்ளிக்கல்வித்துறை

195 10. ϪÂah eh£L tUkhd¤Âš Kj‹ik¤ Jiwæ‹ g§fë¥ò m) 15.8 % M) 25.8 % Ï) 58.4 % <) 12.8 % END பள்ளிக்கல்வித்துறை

196 1. ϪÂahéš Iªjh©L¤ £l« v‹w fU¤jikÎ m) nrhéa¤ uZahéèUªJ bgw¥g£lJ. M) mbkç¡f I¡»a ehLfëèUªJ bgw¥g£lJ Ï) ϧ»yhªJ eh£oèUªJ bgw¥g£lJ. <) I¡»a muò ehLfëèUªJ bgw¥g£lJ. END பொருளியல் 2 பொருளியல் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

197 2. gÂndhwhtJ Iªjh©L¤ £l fhy« m) 1958-61 M)1997 - 2002 Ï) 2002 - 2007 <) 2007 - 2012 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

198 3. ϪÂa¤ £l¡ FGé‹ jiyt® m) FoauR¤ jiyt® M) Ãujk® Ï) ãÂaik¢r® <) FoauR¤ Jiz¤ jiyt® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

199 4. ϪÂahéš Â£l¡ FG mik¡f¥g£l M©L m) 1962 M) 1950 Ï) 1956 <) 1949 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

200 5. ϪÂa¥ Ãujk® neU ϪÂa¥ bghUshjhu« ----- Mf mikaéU«Ãdh® m) fy¥ò bghUshjhukhf M) rkj®k bghushjhukhf mika éU«Ãdh®. Ï) Kjyhë¤Jt bghUshjhukhf mika éU«Ãdh®. <) gz¥ bghUshjhukhf mika éU«Ãdh® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

201 6. gRik òu£Á eilKiw¥gL¤j¥g£l M©L m) 1967 M) 1977 Ï) 1987 <) 1957 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

202 7. óä jhd Ïa¡f¤ij bjhl§»at® m) b#aÃufhZ ehuha© M) #tA®yhš neU Ï) M¢rh®a éndhghghnt <) lh¡l® uhn#ªÂu Ãurh¤ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

203 8. ϪÂa¥ bghUshjhu¤Â‹ K¡»a¤Jt« thŒªj M©L m) 1981 M) 1991 Ï) 2001 <) 2010 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

204 9. bra‰if¡ nfhŸ k‰W« bjhiy¤ bjhl®ò¤Jiw MuhŒ¢Á k‰W« K‹nd‰w¤Â‰F bghW¥ò t»¡F« ãWtd« m) ϪÂa ntsh© MuhŒ¢Á ãWtd« M) ϪÂa kU¤Jt MuhŒ¢Á ãWtd« Ï) ϪÂa é©btë MuhŒ¢Á ãWtd« <) ϪÂa m¿éaš k‰W« bjhêš E£g MuhŒ¢Á ãWtd« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

205 10. 2011 M« M©L k¡f£ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go ϪÂahéš vG¤j¿Î bg‰nwh® v©â¡if m)74.04 % M) 65.8 % Ï) 66.8 % <) 67.8 % END பள்ளிக்கல்வித்துறை

206 Kbtpidj; njupe;J nfhs; Kbtpidj; njupe;J nfhs; பள்ளிக்கல்வித்துறை


Download ppt "வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661."

Similar presentations


Ads by Google