Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661.

Similar presentations


Presentation on theme: "வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661."— Presentation transcript:

1 வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வரலாறு வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST புவியியல் புவியியல் புவியியல் புவியியல் புவியியல் புவியியல் புவியியல் புவியியல் குடிமையியல் குடிமையியல் குடிமையியல் குடிமையியல் பொருளியல் பொருளியல் BEGIN SHUFFLE பள்ளிக்கல்வித்துறை பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு சுய மதிப்பீடு

2 வரலாறு பாடம் 1 வரலாறு பாடம் 2 வரலாறு பாடம் 3 வரலாறு பாடம் 4 வரலாறு பாடம் 5 வரலாறு பாடம் 6 வரலாறு பாடம் 7 வரலாறு பாடம் 8 வரலாறு பாடம் 9 வரலாறு பாடம் 14 வரலாறு பாடம் 10 வரலாறு பாடம் 11 வரலாறு பாடம் 12 வரலாறு பாடம் 13 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 குடிமையியல் 1 குடிமையியல் 2 குடிமையியல் 3 குடிமையியல் 4 பொருளியல் 1 பொருளியல் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

3 1. b#®kå k‰W« Ϥjhè x‹¿iz¡f¥g£l M©L m) 1870 M) 1872 Ï) 1780 <) 1782 END வரலாறு பாடம் 1 வரலாறு பாடம் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

4 2. _y¥bghU£fë‹ njitia mÂf¥goahf cUth¡»aJ m) bjhê‰òu£Á M) jftš bjhêš òu£Á Ï) ÃbuŠR òu£Á <) ntsh©ik òu£Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

5 Kjš 1945 tiu Inuh¥Ãa ehLfŸ Ëg‰¿a VfhÂg¤Âa¡ bfhŸif m) eÅd VfhÂg¤Âa« M) muÁaš VfhÂg¤Âa« Ï) òÂa VfhÂg¤Âa« <) ÏuhQt VfhÂg¤Âa« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

6 4. Ódh muÁaš ßÂahd RjªÂu« bg‰w M£Á fhy« m) Á‹ M£Á¡fhy« M) õh§ M£Á¡fhy« Ï) N M£Á¡fhy« <) kŠR M£Á¡fhy« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

7 5. bghUŸfë‹ ngh¡Ftu¤ij mÂfç¡f¢ brŒjJ. m) Ïuæšnt M) rhiy Ï) th‹ <) Ú® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

8 6. Inuh¥Ãa ehLfëš bršth¡if ãiyeh£Ljš v‹w bfhŸifia¥ Ëg‰¿aJ m) #¥gh‹ M) Ódh Ï) ϪÂah <) g®kh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

9 7. M§»y »H¡»ªÂa tâf¡FG njh‰wé¡f¥g£l M©L m) ».Ã.1600 M) ».à Ï) ».Ã.1644 <) ».Ã.1700 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

10 8. ÃbuŠR »H¡»ªÂa tâf¡ FGit ãWéat® m) gÂdh‹fh« ÿæ M) fhšg®£ Ï) gÂdhwh« ÿæ <) o Ãuh[h END பள்ளிக்கல்வித்துறை

11 9. Ïu©lh« mÃå nghiu KoΡF¡ bfh©L tªj cl‹go¡if m) Õ»§ M) eh‹»§ Ï) fh©l‹ <) õh‹L§ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

12 10. mbkç¡f I¡»a ehLfŸ k‰W« ϧ»yhªJ Ódhé‰fhf V‰gL¤Âa bfhŸif m) Âwªjbtë bfhŸif M) thçR ÏH¥ò¡ bfhŸif Ï) ghJfh¡f¥g£l éahghu¡ bfhŸif <) ãy« mê¤jšbfhŸif END பள்ளிக்கல்வித்துறை

13 11. M§»nya »H¡»ªÂa FGk¤Â‰F Nu¤Âš tâf ika« mik¡f mDkÂaë¤j Kfyha k‹d‹ m) õh#fh‹ M) #Ah§Ñ® Ï) xsu§fÓ¥ <) A&khô‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

14 12. Ód¡ Foauir cUth¡»at® m) lh¡l® r‹ ah£br‹ M) N - ba‹ -yhŒ Ï) khnrJ§ <) Óah§nfnõ¡ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

15 1. cyf« KGtijÍ« M¡f« brY¤J« Âwik b#®kå¡F k£Lnk cŸsJ vd¡ T¿at® m) ðkh®¡ M) bfŒr® Ïu©lh« éšèa« Ï) ï£y® <) Knrhèå END வரலாறு பாடம் 2 வரலாறு பாடம் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

16 2. bfŒr® Ïu©lh« éšèa« f¥g‰gilia ãW¤ÂæUªj Ïl« m) bAènfhyhªJM) AhyhªJ Ï) #]£yhªJ<) ma®yhªJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

17 3. Ãuh‹° ÂU«g¥ bgw éU«Ãa Ïl§fŸ m) mšnr° k‰W« byhiu‹ M) ngh°åah k‰W« bA®Rnfhédh Ï) M°Âçah k‰W« Ah§nfç <) v°njhåah k‰W« yh£éah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

18 4. M°Âça g£l¤J Ïstur® m) Ãuh‹Á° bg®odh‹L M) Ãuh‹Á° oô¡ Ï) Ãuh‹Á° o byr¥° <) Ãuh‹Á° ngahf‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

19 5. M°Âçah br®Ãah ÛJ gilbaL¤j ehŸ m) #]iy 28, 1914 M) #]‹ 28, 1914 Ï) kh®¢ 28, 1914 <) Mf°£ 28, 1914 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

20 6. b#®kå Ãuh‹Á‹ ÛJ gilbaL¡f Ïj‹ têahf¢ br‹wJ m) bej®yhªJ M) y¡[« g®¡ Ï) iu‹yhªJ <) bgšía« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

21 7. JU¡» jdJ Mjuit tH§»aJ m) T£L ehLfŸ M) m¢R ehLfŸ Ï) ika ehLfŸ <) ts®¢Áailªj ehLfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

22 8. M§»nya®fS¡F gLnjhšéahf mikªjJ m) b#®khåa gilbaL¥ò M) ÃbuŠR gilbaL¥ò Ï) lh®ldš° gilbaL¥ò <) »ôgh gilbaL¥ò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

23 9. b#®kåahš _œfo¡f¥g£l mbkç¡fhé‹ òfœ bg‰w tâf¡ f¥gš m) Y¥lh¥ M) uhaš Ï) ÿÁ£lhåah <) bg®è‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

24 10. ÏuZahéš rh® t«r M£Áia KoΡF bfh©L tªjt® m) byå‹ M) fh®š kh®¡° Ï) kh®nlh› <) °lhè‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

25 11. b#®khåa f¥g‰gil jf®¡f¥g£l flšngh® m) #]£yhªJ M) lhf®gh§ Ï) tlflš <) ghšo¡ flš END பள்ளிக்கல்வித்துறை

26 12. b#®kå mik nt©oa ehŸ m) et«g® 11, 1918 M) et«g® 21, 1918 Ï) et«g® 12, 1918 <) et«g® 22, 1918 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

27 13. Kjš cyf¥nghiu Koé‰F¡ bfh©L tªjJ m) y©l‹ mik khehL M) nuh« mik khehL Ï) bg®è‹ mik khehL <) ghß° mik khehL END பள்ளிக்கல்வித்துறை

28 14. r®tnjr r§f« mÂfhu¥ ó®tkhf¤ njh‹¿a ehŸ m) kh®¢ 7, 1930 M) kh®¢ 2, 1928 Ï) #dtç 20, 1920 <) #dtç 20, 1924 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

29 1. bghUshjhu¥ bgUkªj« njh‹¿a ehL m) ϧ»yhªJ M) mbkç¡fh Ï) Ãuh‹° <) b#®kå END வரலாறு பாடம் 3 வரலாறு பாடம் 3 பள்ளிக்கல்வித்துறை

30 š mbkç¡f #dhÂgJahf ÏUªjt® m) Ânahl® %°btš£ M) c£nuh éšr‹ Ï) bA®g®£ Ët® <) v¥.o %°btš£ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

31 3. mbkç¡f®fŸ nguh®t¤Jl‹

32 4. v¥.o. %°btš£ gjéna‰w ehŸ m) kh®¢ 4, 1933 M) kh®¢ 4, 1993 Ï) V¥uš 6, 1933 <) V¥uš 6, 1943 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

33 5. mbkç¡f¥ bghUshjhu« Ïašò ãiy¡F ÂU«ÃaJ m) 1930 M) 1940 Ï) 1950 <) 1945 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

34 1. ghÁr f£Áia¤ njh‰Wé¤jt® m) ï£y® M) Knrhèå Ï) °lhè‹<) byå‹ END வரலாறு பாடம் 4 வரலாறு பாடம் 4 பள்ளிக்கல்வித்துறை

35 2. Knrhèå njÁa ghÁr f£Áia njh‰Wé¤j M©L m) et«g® 1921 M) or«g® 1921 Ï) #dtç 1921 <) Ã¥utç 1921 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

36 3. Knrhèåahš V‰gL¤j¥g£lJ. m) #dehaf M£Á M) f«ôår M£Á Ï) ãiyahd M£Á <) FoauR END பள்ளிக்கல்வித்துறை

37 4. bjhêyhs®fS¡F tH§f¥g£l Áwªj ãthuz« m) r®tnjr bjhêyhs® mik¥ò M) Miy¢ r£l« Ï) bjhêš g£la« <) bjhêyhs® x‹¿a« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

38 5. KnrhèåÍl‹ bghJ¡ bfhŸifia V‰gL¤Â¡ bfh©lt® m) r®¢Áš M) ï£y® Ï) °lhè‹<) byå‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

39 6. r®tnjr r§f¤ÂèUªJ Knrhèå éy»a M©L m) 1931 M) 1932 Ï) 1935 <) 1937 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

40 1. njÁa mit xU #dehaf r£l mik¥òl‹ Toa T£lh£Á Kiwia V‰gL¤Âa Ïl« m) bg®è‹ M) btŒkh® Ï) Ãuh§¡g®£ <) ËyhªJ END வரலாறு பாடம் 5 வரலாறு பாடம் 5 பள்ளிக்கல்வித்துறை

41 2. T£L¥gil tsä¡f Ïl¤ij M¡»uä¥ò brŒjJ m) iu‹yhªJ M) Nl£l‹yhªJ Ï) »ß‹yhªJ <) ËyhªJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

42 3. ï£yç‹ brä£o¡ v®¥ò¡ bfhŸifahš gLbfhiy brŒa¥g£lt®fŸ m) Mça®fŸ M) k§nfhèa®fŸ Ï) ôj®fŸ <) M°Ânuèa®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

43 4. ï£y® éa‹dhéš gâah‰¿aJ m) bgæ©l® M) ija‰fhu® Ï) MÁça® <) t§» Cêa® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

44 M« M©L ï£y® gilbaL¤j ehL m) uZah M) Ãuh‹R Ï) ÃuZah <) ghuÓf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

45 6. T£L ehLfŸ Ϫeh£o‹ tUifahš tèik bg‰wd. m) M°Âçah M) mbkç¡fh Ï) ËyhªJ <) nghyªJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

46 1. Ïu©lh« cyf¥nghU¡F K¡»a fhuzkhf mikªj cl‹go¡if m) bt®nrš° cl‹go¡if M) nuh« cl‹go¡if Ï) y©l‹ cl‹go¡if <) I - yh – rngš cl‹go¡if END வரலாறு பாடம் 6 வரலாறு பாடம் 6 பள்ளிக்கல்வித்துறை

47 2. Ãuh‹R¡F bfhL¡f¥glhj ãy¡fç Ru§f« m) #hçah M) rh® Ï) bgh¡fhnuh <) uhâf‹Š END பள்ளிக்கல்வித்துறை

48 3. Kjš cyf¥nghU¡F Ë tšyurhf vG¢Á bg‰w ehL m) Ódh M) #¥gh‹ Ï) ϪÂah <) bfhçah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

49 4. r©ilÍ«, if¥g‰WjY« v‹w bfhŸifia¥ Ëg‰¿at®fŸ m) äjthÂfŸ M) ÔéuthÂfŸ Ï) r®thÂfhç <) òu£Áahs®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

50 5. br¥l«g® š ï£y® gilbaL¥gjhf äu£l¥g£l ehL m) Ínfh°yhéah M) nghyhªJ Ï) ËyhªJ <) br¡nfh°nynt»ah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

51 6. ï£y® j‹ål« bfhL¡F«go nf£lJ. m) lhd‹g®¡ M) lh‹Á¡ Ï) #£yhªJ <) v°njhåah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

52 7. Ã裰»ß¡ v‹whš m) ä‹dšngh® M) gJ§F Fê¥ngh® Ï) Ú®_œ»¡ f¥gš ngh® <) bfhçšyh¥ ngh® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

53 8. Ïu©lh« cyf¥nghç‹ nghJ Ãç£oZ Ãujkuhf ÏUªjt® m) r® é‹°l‹ r®¢Áš M) »sbk‹£ m£Ä Ï) jh£r® <) yh棰 #h®{ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

54 9. ï£yUl‹ ngh® bjhL¡fhj cl‹go¡ifia¢ brŒJbfh©lt® m) fh®g¢nr› M) nghç° všo‹ Ï) °lhè‹ <) byå‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

55 1. I¡»a ehLfŸ rig njh‰Wé¡f¥g£l M©L m) 1955 M) 1945 Ï) 1965 <) 1975 END வரலாறு பாடம் 7 வரலாறு பாடம் 7 பள்ளிக்கல்வித்துறை

56 2. #¡»a ehLfŸ rhrd« ifbaG¤jhdJ m) ãôah®¡ M) b#åth Ï) rh‹Ãuh‹Á°nfh <) fèngh®åah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

57 3. I.eh.é‹ ãuªju mit m) bghJ¢ rig M) jiyik¢ brayhf« Ï) ghJfh¥ò mit <) j®k f®jh mit END பள்ளிக்கல்வித்துறை

58 4. g‹dh£L ÚÂk‹w¤Â‹ jiyikaf« mikªJŸsJ. m)  nA¡ M) bg®è‹ Ï) nuh« <) nlh¡»ah END பள்ளிக்கல்வித்துறை

59 5. I.ehé‹ bgh‹éHh M©L m) 1985 M) 2005 Ï) 1995 <) 1975 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

60 1. Inuh¥Ãa x‹¿a« njh‹Wtj‰F _ykhf fUj¥gLtJ m) <.Á.v°..Á M) Ï.Ï.Á Ï) Inuh¥Ãa mQth‰wš r_f« <) <.o.Á END வரலாறு பாடம் 8 வரலாறு பாடம் 8 பள்ளிக்கல்வித்துறை

61 2. Inuh¥Ãa mQth‰wš r_f¤ij V‰gL¤Âa cl‹go¡if m) eh‹»§ cl‹go¡if M) y©l‹ cl‹go¡if Ï) nuh« cl‹go¡if <) bt®nrš° cl‹go¡if END பள்ளிக்கல்வித்துறை

62 3. Inuh¥Ãa x‹¿a k‹w« Áy neu§fëš miH¡f¥gLtJ m) tâf® r§f« M) étrhæfŸ x‹¿a« Ï) Ef®nth® x‹¿a« <) kªÂçfë‹ T£lik¥ò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

63 4. Inuh¥Ãa x‹¿a k‹w¤Â‹ Kjš ãuªju¤ jiyt® Mth® m) uh« nr bk¡bldhšL M) bA®k‹ th‹ uh«¥ng Ï) é#ayZä g©o£ <) ðkh®¡ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

64 5. Inuh¥Ãa T£lik¥Ã‹ bghUshjhu¡ bfhŸiffis ftå¤J tUtJ m) k¤Âa t§» M) çr®› t§» Ï) °nl£ t§» <) Ré° t§» END பள்ளிக்கல்வித்துறை

65 6. Inuh¥Ãa x‹¿a¤Â‹ x‰iw ehza« m) lhy® M) ba‹ Ï) ônuh <) gΩ£ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

66 7. Inuh¥Ãa x‹¿a« tYthd cwit V‰gL¤Â¡ bfh©oU¥gJ m) mbkç¡fh M) uZah Ï) I.eh.rig <) I¡»a muò ehLfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

67 M« M©L bgU«òu£Áia M§»y tuyh‰W m¿P®fŸ miH¤jJ. m) gilÅu® fyf« M) bgU« fyf« Ï) ϪÂa RjªÂu¥ngh® <) RjªÂu¥ nghuh£l« END வரலாறு பாடம் 9 வரலாறு பாடம் 9 பள்ளிக்கல்வித்துறை

68 2. ϪÂa tuyh‰w¿P®fŸ 1857 M« M©L bgU« òu£Áia miH¤jJ. m) Á¥ghŒ fyf« M) bgU«òu£Á Ï) Kjš ϪÂa RjªÂu¥ ngh® <) gilÅu® fyf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

69 bgU« òu£Áæ‹ nghJ ϪÂahé‹ ft®d® b#duyhf ÏUªjt®. m) è£l‹ ÃuòM) ç¥g‹ Ãuò Ï) fhå§ Ãuò<) btšby°è Ãuò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

70 4. Foahdt®fŸ mÂfkhf¢ brY¤j nt©oæUªj tç m) ãytç M) R§ftç Ï) tUkhdtç <) nrit tç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

71 5. F¤jif ãy§fis muÁ‹ f£L¥gh£oš bfh©L tªjt® m) è‹è¤nfh M) lšbAsÁ Ãuò Ï) bg©o§ Ãuò <) kΩ£ ng£l‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

72 6. bghJ ÏuhQt¥ gâahs® r£l« bfh©Ltu¥g£l M©L m) 1856 M) 1857 Ï) 1858 <) 1859 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

73 7. Kj‹ Kjèš òu£Á njh‹¿a Ïl« m) Ûu£ M) gbuŒè Ï) ghu¡ó® <) fh‹ó® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

74 8. gil Åu®fŸ btë¥gilahf¥ òu£Áæš

75 9. mnah¤Â ethË kidé m) K«jh{ M) gh¤Âkh ngf« Ï) ngf« A{u¤ kfhš <) uÁah Ršjhdh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

76 M« M©L òu£Á¡F¥ Ë ϪÂa ft®d® b#duš miH¡f¥g£lJ. m) ϪÂa muR¥ ÃuÂã M) ϪÂa mur® Ï) ϪÂa MSe® <) ϪÂamik¢r® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

77 1. Ó®ÂU¤j Ïa¡f§fë‹ K‹ndhoahf¤ Âfœªjt® m) Ïuh#huh« nkhf‹uhŒ M) jahdªj ru°t Ï) nfr¥ rªÂu br‹ <) njntªÂu eh¤ jhT® END வரலாறு பாடம் 10 பள்ளிக்கல்வித்துறை

78 M« M©L éšèa« bg©o§ Ãuò r v‹D« cl‹f£il VW« gH¡f¤ij xê¡f cWJizahf ÏUªjt® m) ÂUkÂ. m‹åbgr‹£ M) Rthä éntfhdªj® Ï) Ïuh#huh« nkhf‹uhŒ <) yhyh A‹°uh{ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

79 3. Rthä jahdªj ru°tÂahš ãWt¥g£lJ. m) Ãu«k rkh#« M) Mça rkh#« Ï) Ãuh®¤jd rkh#« <) mèfh® Ïa¡f« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

80 4. Ïuhk»UZz kl¤Â‹ jiyikaf« mikªJŸs Ïl« m) fhŠÁòu« M) ngq® Ï) nkÿ® <) A«Ã END பள்ளிக்கல்வித்துறை

81 5. tŸsyh® g¡Â¥ ghlšfŸ ml§»a bjhF¥ò m) njthu« M) ÂUthf« Ï) v£L¤bjhif <) ÂUtU£gh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

82 6. r® iraJ mfkJfh‹ v‹gtuhš bjhl§f¥g£l Ïa¡f« m) mèfh® Ïa¡f« M) Ãu«k Phd rig Ï) rkur R¤j r‹kh®¡fr§f« <) K°Ä« Ä¡ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

83 7. r® iraJ mfkJfh‹ gŸëia ãWéa Ïl« m) mè¥ó® M) My¥òiH Ï) fhÁ¥ó® <) fh‹ó® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

84 8. nfushit¢ nr®ªj Áwªj r_f Ó®ÂU¤jth m) $ ehuhaz FUM) FU Ãurhª¤ Ï) FUehd¡<) FU rhæ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

85 1. Ãç£oõh® x‹Wg£l eh£il cUth¡f tênfhèaJ m) VfhÂg¤Âa« M) muÁaš Ï) gilbaL¥ò <) ng¢Rth®¤ij END வரலாறு பாடம் 11 பள்ளிக்கல்வித்துறை

86 2. go¤j ϪÂa®fë‹ bkhêahf mikªjJ m) ÃbuŠR M) M§»y« Ï) Ϫ <) t§fhs« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

87 3. rka k‰W« r_f Ó®¤ÂU¤jthÂfshš cUthdJ m) njÁa« M) òu£Á Ï) fyf« <) »s®¢Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

88 4. äjthÂfŸ nfhç¡iffis ÔéuthÂfŸ t®â¤jJ m) muÁaš âir M) Ïu©lh« g£rkhdJ Ï) f£lisfŸ <) Âwªjbtë¡bfhŸif END பள்ளிக்கல்வித்துறை

89 5. fh§»uÁš Ãsit V‰gL¤Âa khehL m) Nu¤ M) yhT® Ï) Âçòuh <) kjuh° END பள்ளிக்கல்வித்துறை

90 6. ä©nlh - kh®è Ó®ÂU¤j r£l« jå¤ bjhFÂfis m¿Kf¥gL¤ÂaJ m) ϪJ¡fŸ M) K°Ä«fŸ Ï) Ó¡»a®fŸ <) »¿¤Jt®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

91 7. g«ghæš j‹dh£Á fHf¤ij¤ njh‰Wé¤jh®. m) neU M) ÂUkÂ.m‹åbgr‹£ Ï) Âyf® <) ghuÂah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

92 1. RjªÂu nghuh£l¤Âš fhªÂí cgnah»¤j òÂa Í¡Â Kiw m) r¤Âah»uf« M) btë¥gil¡bfhŸif Ï) Ú©l gaz« <) t‹Kiw END வரலாறு பாடம் 12 பள்ளிக்கல்வித்துறை

93 2. Á.M®.jh° k‰W« nkhÂyhš neU njh‰Wé¤j f£Á m) fj® M) ϪÂa njÁa fh§»u° Ï) Rauh{ía« <) mfhè js« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

94 3. ϪÂa muÁayik¥ò eilKiw¥gL¤j¥g£l M©L m) #dtç 26, 1950 M) Ã¥utç 26, 1950 Ï) Mf°£ 26, 1950 <) kh®¢ 26, 1950 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

95 š M§»nya muR m¿Kf¥gL¤ÂaJ m) kÂa czΠ£l« M) Âwªj btë gšfiy¡fHf« Ï) taJ tªnjh® fšé <) tF¥òthj m¿¡if END பள்ளிக்கல்வித்துறை

96 5. Ïu©lh« cyf¥nghçš ÏªÂa®fis

97 6. neU Ïil¡fhy muir mik¡f cjé nfhçaJ m) mòš fyh« Mrh¤ M) í‹dh Ï) rè Kšyhfh‹ <) fh‹ m¥Jš fgh®fh‹ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

98 7. ϪÂahé‹ Kjš k‰W« filÁ ft®d® b#duš m) kΩ£ ng£l‹ Ãuò M) neU Ï) Ïuh#nfhghyh¢rhç <) fhkuh#® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

99 8. ϪÂa rk°jhd§fis Ïiz¡F« gâia nk‰bfh©lt® m) lh¡l®.Ã.M®.m«ng¤fh® M) Ïuhn#ªÂu Ãurh¤ Ï) Ïuh#hí <) r®jh® tšyghŒ gnlš END பள்ளிக்கல்வித்துறை

100 9. ϪÂahéš Kjš FoauR¤ jiyt® m) lh¡l® Ïuhn#ªÂu Ãurh¤ M) fhªÂí Ï) lh¡l® Ïuhjh»UZz‹ <) r¤Âa_®¤Â END பள்ளிக்கல்வித்துறை

101 1. ntÿçš ÏªÂa Åu®fis M§»nyaU¡F vÂuhf¢ brašgl¤ ö©oat® m) iAj® mè M) Â¥ò Ršjhå‹ kf‹fŸ Ï) Áthíæ‹ kf‹fŸ <) õh#fhå‹ kf‹fŸ END வரலாறு பாடம் 13 வரலாறு பாடம் 13 பள்ளிக்கல்வித்துறை

102 2. k¡fŸ cçifis ãiyeh£l V‰gL¤j¥g£l kjuh° khfhz¤Â‹ Kjš mik¥ò m) ϪÂa njÁa fh§»u° M) K°Ä« Ä¡ Ï) Rauh{ía¡ f£Á <) br‹id RnjÁ r§f« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

103 3. br‹id kfh#d rigæ‹ Kjš jiyt® m) Ã.Ïu§ifah ehÍL M) Ïuh#hí Ï) fhkuh#® <) ghuÂah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

104 4. ntjhu©a« c¥ò r¤Âah»uf¤ij el¤Âat® m) o.v°.uh#‹ M) g¡jt¤ry« Ï) Ïuh#nfhghy¢rhç <) t.c.Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

105 M« M©L ghuÂah® br‹idæš khbgU« bghJ¡ T£l¤ij¡ T£o bfh©lhoaJ. m) Rauh{ía ehŸ M) Ãwªj ehŸ Ï) FoauR ehŸ <) nrit ehŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

106 6. Ãç£oõhç‹ ifJ Miz¡F vÂuhf ghuÂah® j¥ÃnahoaJ m) br‹id M) bg§fq® Ï) iAjuhgh¤ <) gh©o¢nrç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

107 7. jäœeh£oš fh§»u° jiyikæl¤Â‹ bga® m) uh{gt‹ M) uhZougÂgt‹ Ï) r¤Âa_®¤Â gt‹ <) éjh‹ rgh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

108 M« M©L fhkuh#® th®jh br‹W rªÂ¤jJ m) neU M) fhªÂí Ï) Âyf® <) í‹dh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

109 9. jäœeh£o‹ Kjyik¢ruhf fhkuh#® gjé t»¤jJ m) 9 tUl§fŸM) 8 tUl§fŸ Ï) 10 tUl§fŸ<) 7 tUl§fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

110 10. fhkuh#ç‹ Ãugykhd bfhŸif m) v° £l« M) vš £l« Ï) nf £l« <) b# £l« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

111 1. bj‹åªÂa ey cçik¡ fHf¤ij Ï›thW« miH¡fyh«. m) Âuhél¡ f£Á M #djh f£Á Ï) bjY§F njr« <) Ú¡ f£Á END வரலாறு பாடம் 14 வரலாறு பாடம் 14 பள்ளிக்கல்வித்துறை

112 2. Ú¡ f£Áia bgçah® kh‰¿ mik¤jJ m) mfhèjš M)gh£lhë k¡fŸ f£Á Ï) Âuhél® fHf« <) Rauh{a« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

113 3. jäœeeh£o‹ jiyÁwªj rKjha Ó®ÂU¤jth m) <.bt.uhkrhä eha¡f® M) neU Ï) fhªÂ <) uh#huh«nkhf‹uhŒ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

114 4. it¡f« mikªJŸs Ïl« m) jäœehL M) MªÂu¥ Ãunjr« Ï) f®ehlf« <) nfush END பள்ளிக்கல்வித்துறை

115 5. Á.v‹. m©zhJiu¡F k¡fshš m‹nghL miH¡f¥gLtJ m) rh¢rh M) nejhí Ï) m©zh <) bgçah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

116 6. Âuhél K‹nd‰w¡ fHf¤ij¤ njh‰Wé¤jt® m) Á.v‹.m©zhJiu M) v«.fUzhã Ï) kâ¥ghš gšfiy¡fHf« <) bgçah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

117 7. Á.v‹.m©zhJiu¡F Kidt® g£l« tH§»aJ m) m©zh gšfiy¡fHf« M) m©zhkiy¥ gšfiy¡fHf« Ï) kâ¥ghš gšfiy¡fHf« <) ghuÂah® gšfiy¡fHf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

118 8. lh¡l®.K¤Jy£Räæ‹ Óua Ka‰Áahš ò‰WnehŒ kU¤Jtkid bjhl§f¥g£l Ïl« m) m©zhef® M) br§fšg£L Ï) fhŠÁòu« <) milah® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

119 9. m»y ϪÂa kfë® khehL eilbg‰w Ïl« m) ódh M) g«ghŒ Ï) jhdh <) rjhuh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

120 10. lh¡l®.K¤Jy£Räahš bjhl§f¥g£lmdhij Ïšy« m) m‹ò Ïšy« M) ru°t Ϛy« Ï) m›it Ïšy« <) y£Rä Ïšy« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

121 11. lh¡l®.v°. jUkh«ghŸ jäœ MÁçaU¡fhf el¤Âa nghuh£l« m) ešy thu« M) Ϫ thu« Ï) jäœ thu« <) ÏHÎ thu« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

122 12. _tÿ® Ïuhkhä®j« Ãwªj M©L m) 1865 M) 1887 Ï) 1889 <) 1883 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

123 1. ϪÂahé‰F ………………………… æš t§fhs éçFlh mikªJŸsJ m) nk‰F Âir M) bj‰F Âir Ï) bj‹»H¡F Âir <) bj‹nk‰F Âir END புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 புவியியல் பாடம் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

124 2. gh¡ Ú® rªÂ ………………………… it ϪÂahéèUªJ Ãç¡»wJ. m) $y§fh M) äah‹k® Ï) khy¤ÔÎfŸ <)Ïy£r¤ÔÎfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

125 3. ϪÂahé‹ eLnt bršY« äf K¡»a Ô®¡f¡nfhL …………… eLnt brš»wJ. m) mfkjhgh¤ M) myfhgh¤ Ï) iAjuhgh¤ <) xsu§fhgh¤ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

126 4. ϪÂahé‹ äf caukhd Áfu« m) vtbu°£ Áfu« M) fh£é‹M°o‹ Ï) fŠr‹ #§fh <) jts»ç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

127 5. f§if M‰¿‹ Ãw¥Ãl« m) aKndh¤ç M) Áah¢Á‹ Ï) f§nfh¤ç <) fhunfhu« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

128 6. ÏkakiyfŸ ……………………… vd miH¡f¥gL»‹wd. m) gå ciwél« M) Ïkh¢rš Ï) Áthè¡ <) Ïkh¤ç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

129 1.ϪÂahéš ãyÎtJ m) äj bt¥g k©ly¡ fhyãiy M) bt¥g k©ly gUt¡fh‰W fhyãiy Ï) bt¥g k©ly¡ fhyãiy <) Fë® fhyãiy END புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 புவியியல் பாடம் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

130 2. fl‰fiu gFÂfëš ãyÎtJ ………………………… fhyãiy m) f©l fhyãiy M) rkkhd fhyãiy Ï)

131 3. nk‰f¤Âa ÏilôWfshš kiHbgW« Ïl§fŸ m) gŠrh¥ M) K«ig Ï) myfhgh¤ <) br‹id END பள்ளிக்கல்வித்துறை

132 4. bj‹nk‰F gUt¡fh‰W Âir¡F Ïizahf mikªJŸs kiyfŸ m) Mutšè M) rh¤óuh Ï) éªÂah <) ik¡fhyh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

133 5. nfhil gUt¤Âš ϪÂahé‹ tl»H¡F¥ gFÂæš ÅR« cŸq® òaè‹ bga® m) eh®bt°l®° M) ÿ Ï) khªöuš <) gUt¡fh‰W END பள்ளிக்கல்வித்துறை

134 1. tw©l ãy¥gFÂæš fhz¥gL« k© m) ghiy k© M) ruis k© Ï) fU¥ò k© <) t©lš k© END புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 புவியியல் பாடம் 3 பள்ளிக்கல்வித்துறை

135 2.gUt¡ fh‰W fhLfŸ ……………… v‹W« miH¡f¥gL»‹wd. m) mad k©ly gRik khwh¡ fhLfŸ M) ÏiyÍ® fhLfŸ Ï) kh§Fnuh› fhLfŸ <) kiy¡ fhLfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

136 3. nkhndhir£ kzèš fhz¥gL« jhJ m) v©bzŒ M) Ínuåa« Ï) njhça« <) ãy¡fç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

137 1. beš mÂfkhf éisÍ« k© m) fçrš k© M) br«k© Ï)t©lš k© <) ruis k© END பள்ளிக்கல்வித்துறை புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4 புவியியல் பாடம் 4

138 2. njæiy k‰W« fh¥Ã gæ® mÂfkhf éisÍ« Ïl« m) kiy¢ rçÎfŸ M) rkbtëfŸ Ï) fl‰fiu¢ rkbtëfŸ <) M‰W¥gŸs¤jh¡FfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

139 3. tw£ÁæY« tsU« gæ® m) beš M) nfhJik Ï) rzš <) Âiz tif END பள்ளிக்கல்வித்துறை

140 4. gU¤Â xU ………………………… m) czÎ¥ gæ® M) gz¥gæ® Ï) njh£l¥gæ® <) Âiz gæ® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

141 5. ãiyahd czÎ¥ gæ®fŸ m) mçÁ k‰W« nfhJik M) fh¥Ã k‰W« njæiy Ï) gU¤Â k‰W« rzš <) gH§fŸ k‰W« fhŒf¿fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

142 1. gU¤Âahiy xU m) ntsh© rh®ªj bjhêyf« M) fåk« rh®ªj bjhêyf« Ï) td¥bghUŸ rh®ªj bjhêyf« <) bk‹bghUŸ rh®ªj bjhêyf« END புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 புவியியல் பாடம் 5 பள்ளிக்கல்வித்துறை

143 2. ϪÂahé‹ kh‹br°l® v‹wiH¡f¥gLtJ m) blšè M) br‹id Ï) K«ig <) bfhšf¤jh END பள்ளிக்கல்வித்துறை

144 3. lhlh v~F ãWtd« mikªJŸs Ïl« m) J®fhó® M) g®‹ó® Ï) #h«bõ£ó® <) ÃyhŒ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

145 4. nrhlhehfóç Õlóä ………………… ts¤Â‰F òfœbg‰wJ. m) Ïa‰if¤ jhtu« M) fåkts« Ï) t©lš k© <) gU¤Â END பள்ளிக்கல்வித்துறை

146 5. ä‹åaš jiyefu« vd miH¡f¥gLtJ m) fh‹ó® M) nfha«ò¤ö® Ï) bg§fq® <) kJiu END பள்ளிக்கல்வித்துறை

147 1. XilfëY«,VçfëY« Ïa‰if r¤J mÂfç¥gJ m) Ú® khriljš M) äifô£l tsKWjš Ï) fh‰W khriljš <) xè khriljš END புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 புவியியல் பாடம் 6 பள்ளிக்கல்வித்துறை

148 2. Ïa‰if fh‰W khriltj‰F K¡»a¡ fhuz« m) thfd òif M) vçkiy bto¥ò Ï) mdš ä‹ r¡Â ãiya« <) Ú® ä‹r¡Â ãiya« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

149 3. Ú® khriltij ……………… v‹wiH¡»nwh«. m) xè khriljš M) fh‰W khriljš Ï) ãy« khriljš <) Ú® khriljš END பள்ளிக்கல்வித்துறை

150 1. xU eh£o‹ všiy¡FŸ eilbgW« thâf« m) gš»is thâf« M) g‹dh£L thâf« Ï) cŸeh£L thâf« <) g©lkh‰W thâf« END புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 புவியியல் பாடம் 7 பள்ளிக்கல்வித்துறை

151 2. tâf¡ T£lik¥òfŸ ………………… tâf ts®¢Áia vëjh¡F»‹wd. m) gš»is thâf« M) neçiz thâf« Ï) cŸeh£L thâf« <) g‹dh£L thâf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

152 3. e« eh£oš Fiwªj bryÎ k‰W« midtuhY« ga‹gL¤j¥gL« ngh¡Ftu¤J m)th‹tê M) rhiy tê Ï) Ú® tê <) FHhŒ tê END பள்ளிக்கல்வித்துறை

153 4. ϪÂa Ïuæš ngh¡Ftu¤Â‹ jiyikaf« cŸs Ïl« m) K«ig M) blšè Ï) eh¡ó® <) ÂU¢Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

154 5. ntf« k‰W« éiy ca®ªj eÅd ngh¡Ftu¤J m) th‹ tê M) rhiy tê Ï) Ú® tê <) Ïuæš tê END பள்ளிக்கல்வித்துறை

155 1. th‹tê òif¥gl§fis¥ ga‹gL¤Â tiua¥gL« tiugl§fŸ m) br§F¤J M) th‹tê Ï) Ïa‰if <) muÁaš END புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 புவியியல் பாடம் 8 பள்ளிக்கல்வித்துறை

156 2. bghUis f©LÃo¡F« têKiwia …………… v‹wiH¡»nwh«. m) Ïy¡F M)_y« Ï) czç <) gÂk« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

157 3. ä‹fhªj« ÃuÂgè¥gij f©l¿Í« fUé m) Ïy¡F M) czç Ï) bghUŸ <)òif¥gl¡ fUé END பள்ளிக்கல்வித்துறை

158 1. ϪÂah mÂf¥goahd e«Ã¡ifia bfh©oU¥gJ m) ngh® M) mik Ï) m‹ò <)gifik END குடிமையியல் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

159 2. g©oj #tA®yhš neUé‹ mik¡fhd IªJ m«r¡ bfhŸiffŸ m) RnjÁ M) òÂa gaDçik Ï) gŠrÓy« <) Ïdbt¿ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

160 3. mQ MÍj jil¢ r£l« ifbaG¤jhd M©L m) 1963 M) 1993 Ï) 1936 <) 1998 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

161 4. mQ MÍj Fiw¥ò Ô®khd¤ij I.eh.bghJ rigæš ÏªÂah bfh©L tªj M©L m) 1963 M) 1956 Ï) 1995 <) 1976 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

162 5. Ïd xJ¡fš bfhŸif Koé‰F tªj M©L m) 1990 M) 1991 Ï) 1890 <) 1989 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

163 6. rh®¡ mik¥Ã‹ Kjš bghJ¢ brayhs® m) í‹dh M) Mõh‹ Ï) nfhà Md‹ <) fhªÂ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

164 1. j‰fhy¤Âš äfΫ ÃuÁ¤Â bg‰w murh§f Kiw m) Foah£Á M) ca® Foah£Á Ï) k¡fsh£Á <) r®thÂfhu« END குடிமையியல் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

165 2. neuo k¡fsh£Á gH§fhy¤Âš eilKiwæš ÏUªj ehL m) »ß°M) Ϥjhè Ï) rh®oåah <) ir¥u° END பள்ளிக்கல்வித்துறை

166 3. bjY§F njr« vd¥gLtJ m) khãy M£Á M) njÁa f£Á Ï) r®tnjr f£Á <) fyh¢rhu f£Á END பள்ளிக்கல்வித்துறை

167 4. xU eh£o‹ Ïu©L f£Á Kiw ÏU¡Fnkahdhš mj‰F bga® m) xU f£Á Kiw M) ÏU f£Á Kiw Ï) gy f£Á Kiw <) t£lhu¡ f£Á Kiw END பள்ளிக்கல்வித்துறை

168 5. v®¡ f£Á jiytU¡F më¡f¥g£LŸs mªj°J m) fhÃd£ mik¢r® M) Ïiz mik¢r® Ï) khãy mik¢r® <) mik¢ruit mik¢r® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

169 6. nj®jèš th¡fë¡f jFÂahd taJ m) 21 M) 18 Ï) 25 <) 35 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

170 7. k¤Âæš k¡fshš nj®ªbjL¡f¥g£l ÃuÂãÂfis bfh©l mik¥ò m) r£lk‹w« M) c¢rÚ k‹w« Ï) bghJ¡f£ÁfŸ mit <) ghuhSk‹w« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

171 8. nj®jš MizaU¡F Ïizahf mÂfhu« bfh©oU¥gt® m) c¢r Ú k‹w ÚÂg M) c¢r ã k‹w« Ï) kht£l ÚÂg <) khí°£nu£ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

172 9. khãy nj®jš elto¡iffis nk‰gh®it brŒgt® m) jiyik nj®jš Miza® M) jiyik nj®jš mÂfhç Ï) c¢r ÚÂk‹w ÚÂg <) ca® ÚÂk‹w ÚÂg END பள்ளிக்கல்வித்துறை

173 10. ϪÂa¤nj®jš Miza« mikªJŸs Ïl« m) br‹id M) K«ig Ï) Kuhjhgh¤ <) òJblšè END பள்ளிக்கல்வித்துறை

174 1. ekJ eh£o‹ gH«bgU« rka« m) ntj rka« M) »¿¤Jt rka« Ï) Ï°yh« <) b#uh°oça rka« END குடிமையியல் 3 குடிமையியல் 3 பள்ளிக்கல்வித்துறை

175 2. ϪÂahéš m§Ñfç¡f¥g£l mYtyf bkhêfŸ m) 25 M) 23 Ï) 22 <) 27 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

176 3. bkhê v‹gJ m) ngh¡Ftu¤J M) Ú®¥ghrd« Ï) Ïiz¥ò¡ fUé <) cz®Î¥ ó®tkhdJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

177 4. nj«ghtânahL bjhl®òilaJ m) ϪJ kj« M) Ó¡»a kj« Ï) »¿¤Jt kj« <) Ï°yh« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

178 5. ò¤j ó®âkhit¡ bfh©lhLgt®fŸ m) ϪÂa®fŸ M) K°Ä«fŸ Ï) rkz®fŸ <) ò¤j kj¤Âd® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

179 6. x‰Wik k‰W« xUik¥gh£il ts®¥gš K¡»a g§F t»¥gJ m) Ïir k‰W« eld« M) fiy k‰W« f£ll¡ fiy Ï) czÎ k‰W« gH¡f§fŸ <) Mil k‰W« gH¡f tH¡f§fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

180 1. xU bghUis KGtJkhf ga‹gL¤Jnth® m) c‰g¤Âahs® M) Ef®nth® Ï) fil¡fhu® <) étrhæ END பள்ளிக்கல்வித்துறை குடிமையியல் 4 குடிமையியல் 4

181 2. Ef®nthiu Vkh‰Wgt®fŸ m) kunthiy brŒgt®fŸ M) étrhæ Ï) ija‰fhu® <) éahghç END பள்ளிக்கல்வித்துறை

182 3. jftš m¿Í« r£l« ghuhSk‹w¤Âš ãiwnt‰w¥g£lJ. m) m¡nlhg® 12, 2005 M) m¡nlhg® 21, 2005 Ï) m¡nlhg® 12, 2006 <) m¡nlhg® 21, 2006 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

183 4. cyf Ef®nth® Âdkhf bfh©lhl¥gL»wJ. m) kh®¢ 15 M) kh®¢ 16 Ï) kh®¢ 14 <) kh®¢ 11 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

184 5. Ef®nthç‹ kfh rhrd« m) cyf Rfhjhu ãWtd« M) Ef®nth® ghJfh¥ò¢ r£l« Ï) v¡°ndhuh <) czÎ k‰W« ntsh©ik¡ fHf« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

185 6. Ef®nthU¡F éê¥òz®Î V‰gL¤j¡Toa £l§fëš x‹W m) td kfh c‰rt« M) M¥nuõ‹ 21 Ï) t®¤jf f©fh£Á <) Ïuh#uh#‹ 1000 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

186 1. eh£L tUkhd¤Â‹ k‰bwhU bga® m)c©ik tUkhd« M) gztUkhd« Ï) bkh¤j eh£L c‰g¤Â <)bgausÎ tUkhd« END பொருளியல் 1 பள்ளிக்கல்வித்துறை

187 2. eh£L tUkhd¤ij fz¡»L« têKiwfŸ m) 2 KiwfŸ M)3 KiwfŸ Ï) 4 KiwfŸ <) 5 KiwfŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

188 3. ãfu eh£L c‰g¤Â v‹gJ m) bkh¤j eh£L c‰g¤Â (-) njŒkhd« M) ãfu eh£L c‰g¤Â (-) njŒkhd« Ï) jyh tUkhd« (-) njŒkhd« <) bkh¤j cŸeh£L c‰g¤Â (-) njŒkhd« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

189 4. ϪÂahé‹ jyh tUkhd« m) 220 lhy®fŸ M) 950 lhy®fŸ Ï) 2930 lhy®fŸ <) 600 lhy®fŸ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

190 5. Kj‹ik¤ Jiw v‹gJ m) tâf« M) f£lik¥ò¤ Jiw Ï) ntsh©ik¤ Jiw <) bjhiy¤ bjhl®ò¤Jiw END பள்ளிக்கல்வித்துறை

191 6. eh£L tUkhd¡ fz¡ÑL v‹gJ m) bkh¤j gzkÂ¥ò M) czÎ jhåa c‰g¤Âæ‹ bkh¤j kÂ¥ò Ï) bjhêš g©l§fë‹ bkh¤j kÂ¥ò <) g©l§fë‹ k‰W« gâfë‹ bkh¤j kÂ¥ò END பள்ளிக்கல்வித்துறை

192 7. bryéd Kiwæš eh£L tUkhd« v‹gJ m) c‰g¤Âæ‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ. M) tUkhd¤Â‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ. Ï) bryé‹mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ. <) nrä¥Ã‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gL»wJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

193 8. tUkhd Kiwæš eh£L tUkhd« v‹gJ m) bryé‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ M) tUkhd¤Â‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ Ï) nrä¥Ã‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ <) KjÄ£o‹ mo¥gilæš fz¡»l¥gLtJ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

194 9. jyh tUkhd« R£o¡fh£LtJ m) k¡fë‹ bršt ãiyia M) k¡fë‹ Vœik ãiyia Ï) k¡fë‹ thœ¡if¤ ju¤ij <) k¡fë‹ fšé ãiyia END பள்ளிக்கல்வித்துறை

195 10. ϪÂah eh£L tUkhd¤Âš Kj‹ik¤ Jiwæ‹ g§fë¥ò m) 15.8 % M) 25.8 % Ï) 58.4 % <) 12.8 % END பள்ளிக்கல்வித்துறை

196 1. ϪÂahéš Iªjh©L¤ £l« v‹w fU¤jikÎ m) nrhéa¤ uZahéèUªJ bgw¥g£lJ. M) mbkç¡f I¡»a ehLfëèUªJ bgw¥g£lJ Ï) ϧ»yhªJ eh£oèUªJ bgw¥g£lJ. <) I¡»a muò ehLfëèUªJ bgw¥g£lJ. END பொருளியல் 2 பொருளியல் 2 பள்ளிக்கல்வித்துறை

197 2. gÂndhwhtJ Iªjh©L¤ £l fhy« m) M) Ï) <) END பள்ளிக்கல்வித்துறை

198 3. ϪÂa¤ £l¡ FGé‹ jiyt® m) FoauR¤ jiyt® M) Ãujk® Ï) ãÂaik¢r® <) FoauR¤ Jiz¤ jiyt® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

199 4. ϪÂahéš Â£l¡ FG mik¡f¥g£l M©L m) 1962 M) 1950 Ï) 1956 <) 1949 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

200 5. ϪÂa¥ Ãujk® neU ϪÂa¥ bghUshjhu« Mf mikaéU«Ãdh® m) fy¥ò bghUshjhukhf M) rkj®k bghushjhukhf mika éU«Ãdh®. Ï) Kjyhë¤Jt bghUshjhukhf mika éU«Ãdh®. <) gz¥ bghUshjhukhf mika éU«Ãdh® END பள்ளிக்கல்வித்துறை

201 6. gRik òu£Á eilKiw¥gL¤j¥g£l M©L m) 1967 M) 1977 Ï) 1987 <) 1957 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

202 7. óä jhd Ïa¡f¤ij bjhl§»at® m) b#aÃufhZ ehuha© M) #tA®yhš neU Ï) M¢rh®a éndhghghnt <) lh¡l® uhn#ªÂu Ãurh¤ END பள்ளிக்கல்வித்துறை

203 8. ϪÂa¥ bghUshjhu¤Â‹ K¡»a¤Jt« thŒªj M©L m) 1981 M) 1991 Ï) 2001 <) 2010 END பள்ளிக்கல்வித்துறை

204 9. bra‰if¡ nfhŸ k‰W« bjhiy¤ bjhl®ò¤Jiw MuhŒ¢Á k‰W« K‹nd‰w¤Â‰F bghW¥ò t»¡F« ãWtd« m) ϪÂa ntsh© MuhŒ¢Á ãWtd« M) ϪÂa kU¤Jt MuhŒ¢Á ãWtd« Ï) ϪÂa é©btë MuhŒ¢Á ãWtd« <) ϪÂa m¿éaš k‰W« bjhêš E£g MuhŒ¢Á ãWtd« END பள்ளிக்கல்வித்துறை

205 M« M©L k¡f£ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go ϪÂahéš vG¤j¿Î bg‰nwh® v©â¡if m)74.04 % M) 65.8 % Ï) 66.8 % <) 67.8 % END பள்ளிக்கல்வித்துறை

206 Kbtpidj; njupe;J nfhs; Kbtpidj; njupe;J nfhs; பள்ளிக்கல்வித்துறை


Download ppt "வினாக்களின் வரிசையை மாற்ற HIGHESTLOWEST வரலாறு 1 144 வரலாறு 2 2816 வரலாறு 3 3330 வரலாறு 4 3935 வரலாறு 5 4541 வரலாறு 6 5447 வரலாறு 7 5956 வரலாறு 8 6661."

Similar presentations


Ads by Google