Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LjLoR;S ue%. ikB&;kstuk lewg la[;k &3 le; &35 feuV d{kk&uoeh fo“k;& laLd`r mifo“k;&HkkjrsukfL r es thoua thoue~A.

Similar presentations


Presentation on theme: "LjLoR;S ue%. ikB&;kstuk lewg la[;k &3 le; &35 feuV d{kk&uoeh fo“k;& laLd`r mifo“k;&HkkjrsukfL r es thoua thoue~A."— Presentation transcript:

1 ljLoR;S ue%

2 ikB&;kstuk lewg la[;k &3 le; &35 feuV d{kk&uoeh fo“k;& laLd`r mifo“k;&HkkjrsukfL r es thoua thoue~A

3 f‘k{k.k&fof/k% iz‘uksÙkjh izn‘kZu,oa O;k[;k fof/k%A

4 f‘k{k.k vf/kxe lkexzh ‘;keiV~V ]pkWd] >kM+u] ikB~;iqLrd] Hkkjr dk ekufp= vkfnA

5 lkekU; mn~ns‘; fo|kFkhZ fuEu mn~ns‘;ksa dks le>us esa l{ke gkasxsA 1- laLÑr i|ka‘kksa dks i<+us esaA 2- laLÑr ‘kCnksa dk vFkZ djus esaA 3- inPNsn djus esaA

6 fof‘k”V mn~ns‘; 1- i|ka‘kksa dk ljy fgUnh vuqokn djus esaA 2- Hkkjr dh HkkSxksfyd fLFkfr le>us esaA 3- jk”V~h; Hkkouk tkx`r djus esaA

7 izLrkouk v/;kid d{kk esa tkrk gS vkSj cPpksa ds lkeus ns’k HkfDr ds xhr dh iafDr;ksa dk mPpkj.k djrk gS A tSls &xk;fUr nsok% fdy xhrdkfu A gedks gS vfHkeku ns’k dk A

8 iwoZKku ijh{k.k iz01- cPpksa gekjs ns‘k dk D;k uke gS ? mRrj& Hkkjr o”kZA iz02- fgeky; ioZr Hkkjr dh fdl fn‘kk esa fLFkr gS \ mRrj&mRrj fn‘kk esaA iz03- uhps fy[ks o.kZtky ls ioZrksa vkSj ufn;ksa ds uke pqusaA vcqZn%xxa jkpUnzHkkxk o;equkgS fy%foU/;%ek* uhykfnz%g~;kl

9 Hkkjr dk ekufp=

10 mi&fo”k; dh mn~?kks”k.kk fo|kfFkZ;ks! vkt vki Mk0 jekdkUr ‘kqDy iz.khr xhfrdkO; ¼Hkkfr es Hkkjre~½ ls ladfyr HkkjrsukfLr es thoua thoue~ bl ikB ds i|ka’kkas dk v/;;u djsaxsA

11 Ekwy ikB foU/;lákfæuhykfæekykfUora ‘kqHkzgSekfægklizHkkiwfjre~A vcqZnkjkoyh Jsf.klEiwftra Hkwrys Hkkfr es∙ukjra Hkkjre~AA1AA tkàohpUæHkkxktyS%ikfora HkkuqtkueZnkohfpfHkykZfyre~A rqaxHkækfoik’kkfnfHkHkkZfora Hkwrys Hkkfr es∙ukjra Hkkjre~AA2AA

12 f’k{kd fØ;k&dyki v/;kid }kjk i|ka’k dk vkn’kZ okpu] vFkZ dk cks/ku rFkk ‘kCn fo’ys”k.k lfgr v/;kiu djok;k tk;sxkA

13 ‘kCn fo’ys”k.k Ekkyk + vfUore~]+ = ekykfUore~ = nh?kZlfU/k Hkwrys&Hkwry ‘kCn lIreh fo-],dopu Hkkfr& Hkk yV~ iz- iq-,-o-&lq’kksfHkr gksrk gSA Hkkfore~&Hkw + f.kp~ + Dr = xawtrk gqvkA

14 Nk= fØ;k&dyki Nk= ikB dks /;kuiwoZd lqussaxs rFkk dfBu ‘kCnska o v/;kid }kjk fo’ysf”kr ‘kCnksa dks vH;kl iqfLrdk esa fy[ksxsaA Nk= Hkkjr ds ekufp= dks /;ku ls ns[ksaxs rFkk mlij vafdr fofHkUu fn’kkvksa esa fo|eku ioZrksa o ufn;ksa dk Kku djsaxsA

15 Ikqujko`fÙk fo|kfFkZ;ks vkt vkius HkkjrsukfLr es thoua thoue~ bl ikB ds ek/;e ls ioZrksa ds fo”k; esa ]Hkkjr dh ufn;ksa]osnksa]Hkkjrh ; laLd`fr] os’kHkw”kk] jgu&lgu] [kku&iku,oa Hkkjro”kZ dh xkSjoe;h thou’kSyh dk v/;;u fd;kA

16 ewY;kadu v/;kid izkIr mn~ns’;ksa ds ewY;kadu gsrq Nk=ksa ls fuEu iz’u iwNsxk& laLd`r Hkk”k;k,d insu mRrja ns;e~& iz01- ee Hkkjra dq= Hkkfr ? iz02- HkkjrL; izeq[kk% u|% dk% ? iz03- vfLeu~ ikBs ds”kka ioZrkuke~ mYys[k% vfLr ?

17 Hkko foLrkj ( d ) d LrEHk esa fy[ks ioZrksa dk [k LrEHk esa fy[ks lEcfU/kr jkT;ksa ds lkFk feyku djsaA ( d ) ( [k ) gSekfæ% egkjk”Vzs lákfæ% jktLFkkus foU/;kpy%dk’ehjs vjkoyhxqtjkrs Ukhykfnz% e/;izns’ks

18 ( [k ) d LrEHk esa fy[kha ufn;ksa dk [k LrEHk esa fn;s x, mfpr lEc} LFkyksa ds lkFk mfpr feyku djsaA ( d ) ( [k ) TkkàohdukZVdjkT;e~ HkkuqtktEewdk’ehje~ foik’kkxaxks=h pUæHkkxk;equks=h rqaxHkækfgekpy% ueZnkvejd.Vde~

19 x``g dk;Z 1- i<+k;s x;s i|ka’kksa dk ljykFkZ vH;kl iqfLrdk ij fy[kdj yk;saA 2- i|ka’kksa dk ljykFkZ fgUnh esa rS;kj djds yk;sA 3- Hkkjr ds ekufp= ij izeq[k ufn;ksa vkSj ioZrksa dk uke ;Fkkor fy[ksaA

20 Lkewg ds lnL; 1- Jh txriky ‘kkL=h jk0o0ek0ik0 HkM- ksyhdykaA 2- Jh lqjsUæ dqekj ‘kkL=h jk0m0ik0 HkxsM-A 3- Jh deynso ‘kkL=h jk0o0ek0ik0 dByxA 4- Jh jkds’k ‘kekZ ‘kkL=h jk0o0ek0ik0 lqUgk.khaA 5- Jh KkupUn ‘kekZ ‘kkL=h jk0o0ek0ik0 eksjfla?khA 6- Jh vksadkj ‘kekZ ‘kkL=h jk0o0ek0ik0 MaxkjA 7- Jh vejpUn ‘kkL=h jk0m0ik0 ckykA

21 t;rq lqjHkkjrh t;rq laLÑre~

22 /kU;ok nA


Download ppt "LjLoR;S ue%. ikB&;kstuk lewg la[;k &3 le; &35 feuV d{kk&uoeh fo“k;& laLd`r mifo“k;&HkkjrsukfL r es thoua thoue~A."

Similar presentations


Ads by Google