Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

K];ypk;fSf;F muR jUk; rYiffs; XH mwpKfk; ;… By khtl;l mstpy; njhopw;fy;tp gapYk;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000.

Similar presentations


Presentation on theme: "K];ypk;fSf;F muR jUk; rYiffs; XH mwpKfk; ;… By khtl;l mstpy; njhopw;fy;tp gapYk;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000."— Presentation transcript:

1

2 K];ypk;fSf;F muR jUk; rYiffs; XH mwpKfk; ;…

3 By

4 khtl;l mstpy; njhopw;fy;tp gapYk;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000 toq;fg;gLfpwJ. khtl;l mstpy; njhopw;fy;tp gapYk;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000 toq;fg;gLfpwJ. khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk;; rpWghd;ikapdu; ey mYtyuplk; nrd;W tpguq;fisg; ngw;W xt;nthU tUl Mf];l; khj,Wjpf;Fs; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk;; rpWghd;ikapdu; ey mYtyuplk; nrd;W tpguq;fisg; ngw;W xt;nthU tUl Mf];l; khj,Wjpf;Fs; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. tpz;zg;gk; rk;ke;jg;gl;l gs;sp epWtdq;fs; %ykhf nts;isj; jhspy; vOjp tpz;zg;gpf;fyhk;. tpz;zg;gk; rk;ke;jg;gl;l gs;sp epWtdq;fs; %ykhf nts;isj; jhspy; vOjp tpz;zg;gpf;fyhk;. mwpQu;mz;zh epidT tpUJfs; mwpQu;mz;zh epidT tpUJfs;

5 je;ij nghpahu; epidT tpUJfs; khtl;l mstpy;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000 toq;fg;gLfpwJ. khtl;l mstpy;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000 toq;fg;gLfpwJ. khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk;; rpWghd;ikapdu;; ey mYtyuplk; nrd;W tpguq;fisg; ngw;W xt;nthU tUl Mf];l; khj,Wjpf;Fs; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk; khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk;; rpWghd;ikapdu;; ey mYtyuplk; nrd;W tpguq;fisg; ngw;W xt;nthU tUl Mf];l; khj,Wjpf;Fs; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk; tpz;zg;gk; rk;ke;jg;gl;l gs;sp epWtdq;fs; %ykhf nts;isj; jhspy; vOjp tpz;zg;gpf;fyhk;. tpz;zg;gk; rk;ke;jg;gl;l gs;sp epWtdq;fs; %ykhf nts;isj; jhspy; vOjp tpz;zg;gpf;fyhk;.

6 1 Kjy;10 tFg;G tiu gapYk; 7320 K];ypk; khzth;fSf;F muR fy;tp cjtpj; njhif fy;tp epWtzq;fs;%yk; tpz;zg;gpf;f Ntz;ba filrpehs; [{iy –15> 2008 Tpz;zg;gk; ngw www.minorityaffairs.gov.in www.tn.gov.in/bcmbcmw/doc Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

7 rYiffs;jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; jdpegu;fld; jdpegUf;F &.1 yl;rk; tiu Toq;fg;gLfpwJ &.5 yl;rk; tiu Njrpa fofj;jpd; mDkjpNahL fld; toq;fg;gLfpwJ K];yPk; rpWghd;ikapdu; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh; nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk; 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb. nrd;id – 02 Nghd; : 044 28514846 my;yJ khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey mYTyu;fs ; my;yJ $l;LwT tq;fpfs; Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

8 rYiffs;jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; fwit khl;Lf; ;fld; &.15>000; tiu Toq;fg;gLfpwJ K];ypk; rpWghd;ikapdu; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh; nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk; 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb. nrd;id – 02 Nghd; : 044 28514846 my;yJ khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey mYTyu;fs ; my;yJ $l;LwT tq;fpfs; Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

9 rYiffs;jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; rpW fld; mjpfgl;rkhf &>10>000 tiu Toq;fg;gLfpwJ. Ra cjtpf; FOtpy; cWg;gpdh;fshf cs;s kfspu;fSf;F kl;Lk; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh; nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk; 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb. nrd;id – 02 Nghd; : 044 28514846 my;yJ khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey mYTyu;fs ; my;yJ $l;LwT tq;fpfs; Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

10 rYiffs;jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; njhopy; KidNthh; fld; Fiwe;j gl;r flDjtpahf &>25>000 tiu Toq;fg;gLfpwJ. njhopy;Kid Nthu; gapw;rp Kbj;j,];yhkpah; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh; nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk; 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb. nrd;id – 02 Nghd; : 044 28514846 my;yJ khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey mYTyu;fs ; my;yJ $l;LwT tq;fpfs; Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

11 www.tnwakfboard.com Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

12 jpl;lj;jpd; ngah;; jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; cykh Xa;T+jpa jpl;lk;. khjk; xd;Wf;F &.750 toq;fg;gLfpwJ tf;/G thupaj;jpy; gjpTnra;ag;gl;l epWtdj;jpy; 20 Ng];,khk; khjtUkhdk; &.1000-Fs; 60.tajpw;F Nky; Kjd;ik mYtyu; - my;yJ nrayu; jkpo;ehL tf;/G thhpak; nrd;id khtl;l Ml;rpahsh;fs; Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

13 jpl;lj;jpd; ngah; jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; kR+jpfs; gOJghh;f;f> GJg;gpf;f epjp toq;Fjy; ……….. Kjd;ik mYtyu; - my;yJ nrayu; jkpo;ehL tf;/G thhpak; nrd;id Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

14 jpl;lj;jpd; ngah; jFjpfs;mDfNtz;batu;fs; K];ypk; fgh;];jhd; gFjpfisr; Rw;wp Ks;fk;gp Ntyp mikf;f epjp cjtp ………..Kjd;ik mYtyu; - my;yJ nrayu; jkpo;ehL tf;/G thhpak; nrd;id Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

15

16 ek;kju]hf;fspy; fPo;fz;l ghlq;fis elj;Jtjw;F Mrpupah;fs; epakpf;fg;gl;lhy; mth;fSf;Fhpa KOCjpaj;ijAk; kj;jpa muR toq;Ftjw;F jpl;lk;,Uf;fpwJ. 1muGnkhop2cu;J 3,e;jp4fzf;F 5mwptpay;6r%f mwptpay; khepy muR,e;jg; ghlq;fis elj;Jk; Mrpupah;fSf;F vd;d Cjpak; toq;FfpwNjh me;j Cjpak;,e;j kju]h Mrphpah;fSf;Fk; toq;fg;gLk; Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

17

18

19 njhlh;Gf;F… rpwg;G Mizah; kw;Wk;,af;Fdu; gpw;gLj;jg;gl;Nlhh; kw;Wk; rpWghd;ikapdh;,af;fk; Nrg;ghf;fk; - nrd;id –5 njhiy Ngrp – 28546193 -28410042 Dipplomo in Computer Application Dipplomo in Annimation Certificate in Radiology Medical Transcription P.G.Dipplomo in Hotel Managme. Cert.in Medical Lab Technology Advance course in BeautyTherapy Electrical Technician Computer Hardware Maintenance Electrical Wiring and Mot.Wiring Sewing Machine Operator Computrized Accounting Software Chemical Nursing Asst. ( Women) Food Production Plastic Processing & Machine Operator course Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

20

21

22

23

24

25 mjpf kjpg;ngz;fs; vLj;Njhh; kl;Lk; If;fpa nghUshjhu Nguit mypltu;]; 55.fpuPk;]; NuhL >Mapuk; tpsf;F. nrd;id-6. Nghd; - 28295445 mjpf kjpg;ngz;fs; vLj;Njhh; kl;Lk; If;fpa nghUshjhu Nguit mypltu;]; 55.fpuPk;]; NuhL >Mapuk; tpsf;F. nrd;id-6. Nghd; - 28295445 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

26 mjpf kjpg;ngz;fs; vLj;Njhh; kl;Lk;,];yhkpa nltyg;nkz;l; Ngq;f; C/O. [dhg;.K];lhf; mfkJ (IDB) 11.,uhag; Ngl;il neLQ;rhiy nrd;id - 14 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

27 rPjf;fhjp mwf;fl;lis 688. mz;zh rhiy nrd;id. 06 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

28 My;,e;jpah,];yhkpf; /gTz;Nl\d ; 688. mz;zh rhiy nrd;id. 06 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

29 B.S. mg;Jy; u`;khd; [fhj; gTz;Nl\rd; 4.%u;];rhiy nrd;id – 06 ( [fhj; cupath;fSf;F kl;Lk; ) Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

30 Riykhd; MyPk; Nrupl;lgps; bu];l; [htu; gpsh]h Eq;fk; ghf;fk; neLQ;rhiy nrd;id - 34 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

31 Kfk;kJ rjf; mwf;fl;lis 133.Eq;fk; ghf;fk; neLQ;rhiy nrd;id - 34 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

32 If;fpa ey$l;likg;G( UNWO ) 33/ 3 First Floor, Mookathal Street Purasaiwakkam Chennai – 07 Phone: 044- 26650069 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

33 If;fpa ey $l;likg;G ( UNWO) nrd;l;uy; k];[Pj; 25.kz;lgk; NuhL,uhkehjGuk;-623501 Nghd; : 04567 221623 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

34 nk[];bf; gTz;Nl\d; 117 – n[duy; Ngl;lu;]; rhiy nrd;id - 2 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

35 Mypk; Kfk;kJ rhNy mwf;fl;lis eprhuh nghdd;]h LIC mUfpy;mz;zh rhiy nrd;id - 2 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

36 nra;aJ nty;/Ngu; bu];l; rpe;J G+e;Jiu jpUney;Ntyp Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

37 m];kh fh]pk; mwf;fl;is khz;l;baj; rhiy vf;%u; nrd;id - 8 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

38 jkpo;ehL K];ypk; gl;ljhupfs; rq;f nty;Ngu; bu];l; T – Block, 10 (23) - 11 th Street mz;zh efu; nrd;id - 40 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

39 jkpo;ehL K];ypk; njhz;L,af;fk; 118 / B – Ntg;Ngup neLQ;rhiy nrd;id - 03 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

40 jkpo;ehL K];ypk; Kd;Ndw;wf; fofk; 7 – tlkiuf;fhau; njU nrd;id - 01 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

41 K];ypk; /gTz;Nl\d; bu];l; [hgu;\h njU jpUr;rp - 08 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

42 jkpo; ehL jt;`Pj; [khj; 30 –muz;kidf;fhuj; njU nrd;id - 01 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

43 ,];yhkpa,yf;fpa fofk; 27 – cl;]; rhiy nrd;id - 02 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

44 ,e;jpa A+dpad; K];ypk; yPf; 36 – kiuf;fhau; nyg;ig njU nrd;id - 01 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

45 jkpo;ehL igj;Jy;khy; thyh[h kR+jp tshfk; fhapNj kpy;yj; neLQ;rhiy jpUty;ypf;Nfzp nrd;id - 05 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

46 milahW igj;Jy;khy; milahW kR+jp L.B. NuhL nrd;id – 41 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

47 rNfhjuj;Jt r%f ePjp Nguit uapyhu; efu; kJiu – 18 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

48 Xkpaj;,d;];l;bba+l; bu];l; mQ;Rkd; tshfk; 16. B.N.nul;b rhiy North Boag Road, T.efu; nrd;id - 17 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

49 MEPCOT P.Box. No –3 jpUkq;fyk; kJi - 625106 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

50 MEASI The New College Campus Peters Road Chennai -14 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

51 SIET K.B.Dasan Road Teynampet Chennai – 18 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

52 Haji. S.Ahamed Meeran M.D.Professional Couriers 22.Maharaja Surya Rao Road Alwarpet Chennai – 18 Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

53 TAMCO 807- Anna Salai 5 th Floor Chennai – 02 www.minorityaffairs. tn.gov.in.minorityaffairs Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

54 TAMAM PostBox No- 1263 Muttah,114 Sultanate of Oman Prof.S.A i deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com

55 Maulana Azad Education Foundation Social Justice Service Centre, Mahila Imdad Committee, Opposite New Delhi Railway Reservation Centre, Chelmsford Road, New Delhi - 110055; Phone/Fax: 011-23583788, 23583789 Application for Maulana Azad National Scholarship for Girls can be submitted in between 1st July to 30th September every year. Maulana Azad Education Foundation

56 Islamic Development Bank [Jeddah, Saudi Arabia] Daily Star, 103, St John's Church Road, Bangalore - 560005 Criteria: Merit-cum-means Scheme: Islamic Development Bank grants scholarship for poor Muslim students of India seeking admission in degree courses of Medicine, Engineering (all branches), Agriculture, Fisheries, Forestry, food Tech. Business Administration and Accountancy, interest Free Loan Scholarship refundable in easy installments when employment starts. For 3 yeears PhD in Science & Technology in IDB member countries. Contact: Muslim Education Trust E-3, Abul Fazal Enclave Jamia Nagar, New Delhi-110 025 email: metdelhi@rediffmail.commetdelhi@rediffmail.com

57 By S.ABIDEEN 944 3610 350 abideen222270@yahoo.com


Download ppt "K];ypk;fSf;F muR jUk; rYiffs; XH mwpKfk; ;… By khtl;l mstpy; njhopw;fy;tp gapYk;,uz;L khzth;fs;>,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif &. 3000."

Similar presentations


Ads by Google