Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Making the Links Athrawon Bro ESIS. Datblygu’r Gymraeg Welsh Language Development For extend language patterns use the grids provided on the course.

Similar presentations


Presentation on theme: "Making the Links Athrawon Bro ESIS. Datblygu’r Gymraeg Welsh Language Development For extend language patterns use the grids provided on the course."— Presentation transcript:

1 Making the Links Athrawon Bro ESIS

2 Datblygu’r Gymraeg Welsh Language Development For extend language patterns use the grids provided on the course

3 Uned 2

4 Hen Wlad Fy Nhadau is the Welsh national anthem The words are about pride in Wales and its language The tune and words were the work of the father and son team of Evan James (1809 - 1878) and James James (1833 - 1902). Both residents of Pontypridd, in January 1856. The earliest written copy survives and is part of the collections of the National Museum of Wales Hen Wlad fy Nhadau

5 Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri; Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwr tra mad, Dros ryddid collasant eu gwaed. CYTGAN Gwlad! Pleidiol wyf i’m gwlad. Tra’n môr yn fur i’r bur hoff bau, O bydded i’r hen iaith barhau. Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd, Pob dyffryn, pob clogwyn, i’m golwg sydd hardd; Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si Ei nentydd, afonydd, i mi. Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed, Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed, Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad, Na thelyn berseiniol fy ngwlad. cytgan

6 Cyfieithiad Translation The old land of my fathers is dear to me, A land of poets and singers, famous people of renown Its brave warriors, great patriots, For freedom they lost their blood Chorus Country, country, I'm partial to my country, While the sea is a wall for the pure, dear country, O may the "old language" continue Old mountainous Wales, paradise of the poet, Every valley, every cliff is beautiful in my sight; Through patriotic feeling, more enchanting is the murmur Of her streams and rivers to me. If the enemy violated my country underfoot, The "old language" of the Welsh is alive as ever, The spirit wasn't hindered by the awful, treacherous hand Nor the sweet harp of my country. Chorus

7 Patrymau Iaith/ Language Patterns Rhyfelwyr Warriors These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Pa fath o d ŷ sy, da ti? Pat fath o d ŷ oedd ‘da’r Rhufeiniaid/Celtiaid? Which type of house do you have? Which type of house did the Romans /Celts have? Ble oedd y Celtiaid/Rhufeiniaid yn byw?Where did the Celts/Romans live? Oedd……….da’r Rhufeiniad/Celtiaid? Oedd, Nag oedd Did the Romans/Celts have……..? Yes, No Oedd y Rhufeiniaid/Celtiaid yn hoffi …?/i fwyta ….?Did the Romans/Celts like….?/to eat? Beth oedd y Rhufeiniaid/Celtiaid yn (hoffi) (g)wisgo/yn (b)fwyta? Roedd y Rhufeiniaid/Celtiaid yn (hoffi) gwisgo/bwyta…. What did the Romans/Celt like to wear/to eat.? The Romans/Celts like to wear/eat. Pa ddefnyddiau oedd y Rhufeiniad/ Celtiaid yn defnyddio? Pa liwiau oedd y defnyddiau? Which materials did the Roman/Celts used? Which colours were the materials? Beth mae e/hi/yn gallu wneud? Beth oedd y Rhufeiniaid/Celtiaid yn gallu wneud? What can he/she/do? What could the Romans/Celts do? Roedd y Rhufeiniaid /Celtiaid yn gallu…. achos….ond doedden nhw ddim yn gallu.. achos The Romans /Celts could…. because…. but they could not …..because…… Sut wyt ti’n teithio i’r ysgol? Sut oedd y Rhufeiniaid/Celtiaid yn teithio? Roedd y Rhufeiniad/ Celtiaid yn teithio,,, How do you travel to school? How did the Romans/Celts travel ? The Romans/ Celts travelled ….. DyluniwchDesign YsgrifennwchWrite GwnewchMake Edrychwch ar….Look at Peintiwch eich..(part of the body)Paint your…..

8 Uned 3

9 Calon Lân Nid wy’n gofyn bywyd moethus, Aur y byd na’i berlau mân; Gofyn rwyf am galon hapus, Calon onest, calon lân. CYTGAN Calon lân yn llawn daioni, Tecach yw na’r lili dlos; Dim ond calon lân all ganu Canu’r dydd a chanu’r nos. Pe dymunwn olud bydol, Chwim adenydd iddo sydd; Golud calon lân rinweddol Yn dwyn bythol elw fydd. Hwyr y bore fy nymuniad; Esgyn ar adenydd cân, Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad Roddi imi galon lân Calon Lân is a Welsh hymn Welsh hymns date back to the middle of the 17th century; in the 18th and 19th centuries they were the ‘pop’ songs of the day The singer in this hymn asks for a pure heart, full of goodness, which will last for ever

10 Patrymau Iaith/ Language Patterns Calon Lân These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Ble mae..? Dyma Ble mae e’n/ hi’n byw? Mae e’n/hi’n byw yn mewn carafán yn Aber Mae e’n byw yn Abercynon mewn tŷ teras Mae hi’n byw ym Merthyr mewn byngalo Where is….? Here Where does he/she live? He/She lives in a caravan in Aber. He lives in Abercynon in a terraced house She lives in Merthyr in a bungalow. Beth ydy dy gyfeiriad? 20, Tref Eilian, Y Rhath, Caerdydd What’s your address? 20, Tref Eilian, Y Rhath, Caerdydd Ble wyt ti wedi bod yng Nghymru? Dw i wedi bod i Gaerdydd. Wyt ti wedi bod i Gaerdydd? Ydw, dw i wedi bod i Gaerdydd gyda Dad Nag ydw, dw i ddim wedi bod i Gaerdydd, ond dw i wedi bod yng Nghaernarfon. Ydy Dewi wedi bod i Langrannog? Ydy, mae Dewi wedi bod i Langrannog Nag ydy, dydy Dewi ddim wedi bod i Langrannog,ond mae e wedi bod i Lanelwedd. Mae Siân wedi bod yn Aberystwydd gyda’u theulu ar wyliau Where in Wales have you been ? I’ve been to Cardiff Have you been to Cardiff? Yes, I been to Cardiff with Dad. No, I haven't been to Cardiff but I have been to Caernarfon Has Dewi been to Llangrannog? Yes, Dewi has been to Llangrannog? No, Dewi has not been to Llangrannog but he has been to Builth Siân has been to Aberystwyth with here family on holiday Ble est ti ddydd Sadwrn? Es i i’r sinema / Ganolfan Hamdden Sut //Faint o’r gloch /Pa fis est ti ar dy wyliau? Es i mewn awyren am 10.00 y bore ym mis Chwefror i America gyda Dad a Mam.Roedd hi’n yn wych. Where did you go Saturday? I went to the cinema/Leisure Centre How/What time/Which month did you go on holiday? I went on an aeroplane at 10.00 in the morning in February,I went to America with Mum and Dad.It was wonderful. Sut mae’r tywydd ym Mhen-y-bont? Mae hi’n bwrw glaw Sut oedd y tywydd ddoe? Roedd hi’n….a/ac doedd hi ddim yn… Sut fydd y tywydd fory? Bydd hi’n wlyb.Ddydy Mam ddim yn hoffi tywydd gwlyb.Mae hi’n hoffi tywydd sych ac oer. How the weather in Bridgend? It's raining. How was the weather yesterday? It was…. And it wasn’t… How will the weather be tomorrow? It will be wet. Mum doesn’t like wet weather she likes it dry and cold. Beth wyt ti’n gallu wneud? Beth mae Mam yn gallu wneud? What can you do? What can Mum do?

11 Ble mae …?

12 Uned 4

13 Patrymau Iaith/ Language Patterns Y Creadur Bach Creature Comforts These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Pa anifail/aderyn wyt ti’n hoffi?Which animal/ bird do you like? Oes anifail anwes ‘da ti?Have you a pet? Sawl anifail anwes sy’ da ti?How many pets do you have? Ble mae ci /cadno yn byw? Mae’r mochyn yn byw mewn twlc.Where does a dog live/fox? The pig lives in a sty. Sawl anifail sy’n neidio/cerdded/hopian.? Sawl coes/adenydd//toed sy ‘da’r anifail/ aderyn? How many animals can jump/walk/hop? How many legs/wings/feet doese this animal/bird have? Beth wyt ti eisiau? Dw i eisiau.. Wyt ti eisiau ….? Ydw, nag ydw Pa ddefnydd wyt ti eisiau? Ydy defnydd yn gryf/hyblyg/gwrth-ddŵr? What do you want? I want… Do you want….? Yes, no Which material do you want? Is the material/strong/durable/waterproof? DosbarthwchSort DyluniwchDesign

14 Uned 5

15 Patrymau Iaith/ Language Patterns Fy Milltir Sgwâr A View Through a Window These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Sut mae’r tywydd? ( gweler Calon Lan)How the weather?( see Calon Lan) DymaThis is Ga i..?May I have….? Pwy wyt ti?Who are you? Sut wyt ti?How are you? Es iI went Beth wyt ti eisiau? Wyt ti eisiau afal? Ydw dw i eisiau afal/ Nag ydw, ‘dw i ddim eisiau afal. Dw i eisiau afal a/ac oren. Dw i ddim eisiau… a/ac… Beth mae John eisiau? Mae John eisiau…. Dydy John ddim eisiau… Ydy e/hi eisiau …? Ydy/Nag ydy What do you want? I want… Do you want….? Yes, I want an apple/ No, I don’t want an apple. I want an apple and an orange. I don’t want……and…… What does John want? John wants….. Jon does not want…. Does he/she want..? Yes/ No Beth wyt ti’n wneud yn dy amser hamdden?What do you do in your spare time? ArhoswchWait GwrandewchListen Trowch i’r chwith/dde/syth ymlaenTurn left/right/straight ahead GwnewchMake a Pa siâp…..?Which shape…..,?

16 Uned 6

17 Twll Bach y Clo out of “Can Di Bennill “ gan D Geraint Lewis a Delyth Hopkin Evans gyda chaniat â d Y Lolfa

18 Patrymau Iaith/ Language Patterns Twll Bach Y Clo-Through the Keyhole These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Beth wyt ti eisiau? Dw i eisiau rhawWhat do you want? I want a spade Oedd y bwyd yn iach? Pa fwyd oedd yn iach? Was the food healthy? Which food were healthy? Pa siâp ydy hwn? Silindr Sffêr Ciwb Ciwboid Which shape is this? Cylinder Sphere Cube Cuboid Beth oedd y Tuduriaid yn hoffi/ gallu gwneud? Roedd y Tuduriaid yn hoffi……………………….. Roedd y Tuduriaid yn …… Roedd y Tuduriaid yn gallu gwneud,,,, The Tudors liked/could do? The Tudors liked…. The Tudors did…… The Tudors could do….

19

20 Uned 7

21 Patrymau Iaith/ Language Patterns Taclo’r Taclau- Machines These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Ble mae peiriannau yn cael eu defnyddio?Where are machines used? Oes peiriant yma? Oes/ Nag oes Mae peiriannau yn yr ysgol. Oes wyneb llyfn/garw i’r siâp? Does the school have any machines? Yes/ No There are machines in school Does the shape have a smooth/rough face? Sawl cornel/ongl/wyneb/ochr sy’ i’r siâp?How many corners/angles/faces/sides does the shape have? EdrychwchLook Yn ôl, Ymlaen, I’r dde, I’r chwith, Yn ôl un cam Ymalen un cam Back Forward To the right To the left One step backwards One step forwards Rhowch gyfarwyddiadauGive instructions

22 Taclo’r Taclau - Machines Gwrthrychau MagnetigDdim yn fagnetig

23 Taclo’r Taclau Machines Ailgylchu Recycling Mae pobol y pentref yn ailgylchu Papurau, caniau a photeli. Oes rhywbeth ‘da chi i ailgylchu? Dewch â fe i ni. Oes rhywbeth ‘da chi, Mrs Gruffudd? Plastig, cardbord, papurau newydd? Oes rhywbeth ‘da chi i ailgylchu? Dewch â fe i ni. Mae pawb yn y pentref yn ailgylchu - Papur a gwydr, jariau, poteli. Oes rhywbeth ‘da chi i ailgylchu? Dewch â fe i ni.

24 Unit 8

25 Patrymau Iaith/ Language Patterns Rhandir Mwyn – The Good Life These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns O ba wlad mae’r bwyd yn dod yn wreiddiol?From which country does the food originate? Beth wyt ti’n gallu ailgylchu? Gwydr (glass) Papur (papers) Caniau (tins) Plastig What can be recycled? Glass Paper Tins Plastic Ydy e’n/hi’n fawr? Ydy e’n/hi’n fach? Mae e’n/hi’n fawr/fach Is it big? Is it small? It is big/small Dydy e ddim yn y tŷ/ tu allanIt is not in the house/outside Oes ….. da fe? Mae olwyn/ injan/ ‘da fe. Has it a …….? It has wheels/engine.

26 Uned 9

27 Patrymau Iaith/ Language Patterns Glanlanwyr - Castaways These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Beth wyt ti eisiau? Dw i eisiau……? What do you want? I want…? Beth wyt ti’n gallu wneud? Dw i’n gallu … Wyt ti’n gallu…? Ydw/Nag ydw Dw i’n gallu …/Dw i ddim yn gallu … What can you do? I can Can you…. ? Yes/No I can../ I can't … Ga i,,,os gwelwch yn dda? Cei, Na chei Beth wyt ti’n defnyddio? Dw i’n defnyddio…… What are you using..? I’m usng… Beth wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi What do you like? I Like Oes… gyda ti? Oes/nag oesHave you got a...? Yes I have/ No I haven’t Wyt ti wedi gorffen? Ydw/ Nag ydw Have you finished Yes/No

28 Defnyddio gwybodaethi ddatblygu cyflwyniad ar y lleoliad hwn - PowerPoint, llyfryn teithio, poster Use information to develop a presentation on this locality e.g. PowerPoint, travel brochure, poster. Pa fath o le ydy…?

29 Uned 10

30 Patrymau Iaith/ Language Patterns Aur Du – Black Gold These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Pa flwyddyn ydy hi? Pa ganrif ydy hi? Which year is it? Which Century is it ? Sawl canrif yn ôl?How many year ago? Celtiaid Tuduriaid Yr Oes Fodern The Celts The Tudors Modern Times C O C Degawd Canrif Mileniwm B C A D Decade, Century Millennium 90- Nawdeg gradd i’r chwith 45 Pedwardeg pump gradd i’r dde 90 degrees to the left 45 degrees to the right Beth oedd y Tuduriaid yn wisgo?What did the Celt wear?

31 Gorchmynion penodol ynglŷn â Phrintio Specific commands relating to Print Making Tynnwch eich dyluniad Draw your design Defnyddiwch inc Use ink Defnyddiwch inc heddiwUse ink today Ewch i nôl rholerGo and get a roller Tynnwch eich / Tynna dy ddyluniadDraw your design Defnyddiwch / Defnyddia incUse ink Defnyddiwch / Defnyddia inc heddiwUse ink today Ewch / Cer i nôl rholerGo and get a roller Dw i’n printioI am printing Dw i wedi printioI have printed Dw i’n gallu printioI can print Dw i’n hoffi’r llun ynaI like that picture Dw i’n defnyddio incI am using ink Dyna brint daThat’s a good print Does dim digon o incThere’s not enough ink Dw i wedi printio... I have printed a... Printiais i... I printed a...

32 Uned 11

33 Patrymau Iaith/ Language Patterns Amser a Ddengys- Time Lord These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Beth ydy hwn?What’s this Pa gyfnod?Which period? Gwrandewch ar …. Gerddoriaeth glasurol./ Gerddoriaeth swing/ Cerddoriaeth roc a rôl Listen to Classical music. Swing music/ rock and role music Pa un wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi…..achos …..Which one do you like? I like… because it is… Beth ydy dy enw di? Ann ydw i.What you're name.? My name is Ann Ble rwyt ti’n byw? Dw i’n byw yn…Where do you live? I live in….. Oes …da ti? Oes, Nog oesHave you a……? Yes, No Beth wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi… ond dw i ddim yn hoffi….What do you like? I like…. but I dislike…… Wyt ti’n gallu..? Dw i’n gallu… Dw i ddim yn galluCan you… Yes I can… I can’t… Pa fath o d ŷ sy ‘da ti? Mae t ŷ …..da fi.What type of house do you have? I have a………. Faint ydy dy oed di? Dw i’n …..oed.How old are you? I am …….

34 Uned 12

35 Patrymau Iaith/ Language Patterns Syllu ar y Sêr- Tomorrow’s World These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Ble mae’r …? Dyma’r …… Where’s the …? Here’s the….. Ga i’r paent, os gwelwch yn ddaMay I have the paint please? Dw i eisiau …I want … PeintiwchPaint GludwchGlue Dw i eisiauI want……. Oes…da ti?Have you a…?

36 Cân : ‘Seren Ddisglair’ Ble mae’r seren ddisglair? Ble mae’r seren nawr? Dyma’r seren ddisglair, Yn yr awyr fawr. Ble mae’r seren ddisglair Heno yn y nos? Dyma’r seren ddisglair, Dyma’r seren dlos. Song: ‘Shiny Star’ Where’s the shiny star? Where’s the star right now? Here is the shiny star, In the big sky. Where’s the shiny star Tonight? Here is the shiny star, There’s a pretty star.

37 Uned 13

38 Patrymau Iaith/ Language Patterns Croesi’r FFin- Bringing Down The Borders These language could be use with a number of cross curriculum activities related to the above theme Use the grids to extend the language patterns Ble mae …? Ble yn y byd mae …? Beth ydy …? Where is …? Where in the world is …? Disgrifiwch yr ardal/y tywydd/yr hinsawdd. Edrychwch ar y map/lluniau. Describe the area/weather/climate Look at the map/pictures Beth wyt ti eisiau? Bwyta’n iach What do you want? Healthy eating Pa fath le ydy e? Beth sydd yn …? What is it like? What is in …? Pa mor bell /uchel ydy …?How far/high is …? Pa gyfeiriad? Sut mae’r ardal wedi newid? Sut mae … yn newid? Pam mae … yn newid? Which direction? How has the area changed? How does … change Why does … change?

39

40

41


Download ppt "Making the Links Athrawon Bro ESIS. Datblygu’r Gymraeg Welsh Language Development For extend language patterns use the grids provided on the course."

Similar presentations


Ads by Google