Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Les questions orales.  ____________________________________________  ferai  _____________________________________  ________________________________________________.

Similar presentations


Presentation on theme: "Les questions orales.  ____________________________________________  ferai  _____________________________________  ________________________________________________."— Presentation transcript:

1 Les questions orales

2  ____________________________________________  ferai  _____________________________________  ________________________________________________  exemples: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

3  _______________________________________

4  ____________________________________________  exemples: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

5  ____________________________________________  exemples: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

6  ____________________________________________  exemples: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________


Download ppt "Les questions orales.  ____________________________________________  ferai  _____________________________________  ________________________________________________."

Similar presentations


Ads by Google