Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ryan Ellsworth Multiplication Scramble! 8 x 6 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ryan Ellsworth Multiplication Scramble! 8 x 6 1."— Presentation transcript:

1

2 Ryan Ellsworth Multiplication Scramble!

3 8 x 6 1

4 Ryan Ellsworth 4 x 6 2

5 Ryan Ellsworth 7 x 7 3

6 Ryan Ellsworth 2 x 6 4

7 Ryan Ellsworth 5 x 5 5

8 Ryan Ellsworth 9 x 7 6

9 Ryan Ellsworth 3 x 5 7

10 Ryan Ellsworth 4 x 4 8

11 Ryan Ellsworth 2 x 8 9

12 Ryan Ellsworth 3 x 4 10

13 Ryan Ellsworth 7 x 4 11

14 Ryan Ellsworth 8 x 8 12

15 Ryan Ellsworth 6 x 9 13

16 Ryan Ellsworth 9 x 5 14

17 Ryan Ellsworth 2 x 9 15

18 Ryan Ellsworth 6 x 6 16

19 Ryan Ellsworth 2 x 2 17

20 Ryan Ellsworth 8 x 3 18

21 Ryan Ellsworth 9 x 9 19

22 Ryan Ellsworth 4 x 8 20

23 Ryan Ellsworth 2 x 3 21

24 Ryan Ellsworth 3 x 6 22

25 Ryan Ellsworth 5 x 4 23

26 Ryan Ellsworth 8 x 9 24

27 Ryan Ellsworth 7 x 2 25

28 Ryan Ellsworth 4 x 2 26

29 Ryan Ellsworth 9 x 4 27

30 Ryan Ellsworth 5 x 6 28

31 Ryan Ellsworth 3 x 3 29

32 Ryan Ellsworth 5 x 2 30

33 Ryan Ellsworth 8 x 7 31

34 Ryan Ellsworth 8 x 4 32

35 Ryan Ellsworth 3 x 9 33

36 Ryan Ellsworth 7 x 6 34

37 Ryan Ellsworth 5 x 7 35

38 Ryan Ellsworth 3 x 7 36

39 Ryan Ellsworth Stop

40 Ryan Ellsworth Trade papers with a partner!

41 8 x 6 = 36

42 Ryan Ellsworth 4 x 6 = 24

43 Ryan Ellsworth 7 x 7 = 49

44 Ryan Ellsworth 2 x 6 = 12

45 Ryan Ellsworth 5 x 5 = 25

46 Ryan Ellsworth 9 x 7 = 63

47 Ryan Ellsworth 3 x 5 = 15

48 Ryan Ellsworth 4 x 4 = 16

49 Ryan Ellsworth 2 x 8 = 16

50 Ryan Ellsworth 3 x 4 = 12

51 Ryan Ellsworth 7 x 4 = 28

52 Ryan Ellsworth 8 x 8 = 64

53 Ryan Ellsworth 6 x 9 = 54

54 Ryan Ellsworth 9 x 5 = 45

55 Ryan Ellsworth 2 x 9 = 18

56 Ryan Ellsworth 6 x 6 = 36

57 Ryan Ellsworth 2 x 2 = 4

58 Ryan Ellsworth 8 x 3 = 24

59 Ryan Ellsworth 9 x 9 = 81

60 Ryan Ellsworth 4 x 8 = 32

61 Ryan Ellsworth 2 x 3 = 6

62 Ryan Ellsworth 3 x 6 = 18

63 Ryan Ellsworth 5 x 4 = 20

64 Ryan Ellsworth 8 x 9 = 72

65 Ryan Ellsworth 7 x 2 = 14

66 Ryan Ellsworth 4 x 2 = 8

67 Ryan Ellsworth 9 x 4 = 36

68 Ryan Ellsworth 5 x 6 = 30

69 Ryan Ellsworth 3 x 3 = 9

70 Ryan Ellsworth 5 x 2 = 10

71 Ryan Ellsworth 8 x 7 = 56

72 Ryan Ellsworth 8 x 6 = 48

73 Ryan Ellsworth 3 x 9 = 27

74 Ryan Ellsworth 7 x 6 = 42

75 Ryan Ellsworth 5 x 7 = 35

76 Ryan Ellsworth 3 x 7 = 21

77 Ryan Ellsworth End


Download ppt "Ryan Ellsworth Multiplication Scramble! 8 x 6 1."

Similar presentations


Ads by Google