Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã. ÔããªÀ‡ãŠ¦ãó Ôããñ½ã¶ãã©ã ØãËãâ¡ñ ¾ããñ¦ããè ããÀßãè.

Similar presentations


Presentation on theme: "¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã. ÔããªÀ‡ãŠ¦ãó Ôããñ½ã¶ãã©ã ØãËãâ¡ñ ¾ããñ¦ããè ããÀßãè."— Presentation transcript:

1 ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã

2 ÔããªÀ‡ãŠ¦ãó Ôããñ½ã¶ãã©ã ØãËãâ¡ñ ¾ããñ¦ããè ããÀßãè

3 ¹ã㥾ããÞãñ ¹ãð©ÌããèÌãÀãèË ¹ãƽãã¥ã

4 ¹ã㥾ããÞãñ ãäÌããäÌã£ã Ô¨ããñ¦ã ¦ãßñ ¶ãªãè ãäÌãÖãèÀ ¢ãÀñ Ôã½ãì³

5 ¹ã㥾ããÞããè „¹ã¾ããñãäØã¦ãã

6 ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã- Ôãâ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ̾ã㌾ãã - ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã ½Ö¥ããñ ããèÌã¶ã ¶ãÓ› ‡ãŠÁ Îã‡ãŠ¦ããèË ‚ã©ãÌãã ãäÌãÔ‡ãŠßãè¦ã ‡ãŠÁ Îã‡ãŠ¦ããèË ‚ãÔãñ Ü㛇㊠¹ã㥾ãã¦ã ‚ãããä¥ã ¼ãî¹ãƪñÎãã¦ã ãä½ãÔãߥãñ. Ôãâ‡ãŠÊ¹ã¶ãã- ¹ã㥾ãã¦ã ãä½ãÔãߥããÀñ ãäÌãÓããÀãè Ìãã¾ãî,ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ ¹ãªã©ãÃ, ‡ãŠãÖãè £ãã¦ãî ‚ãÎãã ¹ãƇãŠãÀÞ¾ãã ããèÌãÔãðÓ›ãèËã ‚ã¹ãã¾ã‡ãŠãÀ‡ãŠ Ü㛇ãŠãâÞãã ¹ãÆãªì¼ããÃÌã ¢ãã˾ãã¶ãñ ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ããÞããè Ôã½ãÔ¾ãã ãä¶ã½ããÃ¥ã Öãñ¦ãñ.

7 ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ããÞããè ‡ãŠãÀ¥ãñ

8 ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ããÞãã ÔãããèÌãÔãðÓ›ãèÌãÀãèË ¹ããäÀ¥ãã½ã ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ããÞãã ÔãããèÌãÔãðÓ›ãèÌãÀãèË ¹ããäÀ¥ãã½ã आपल्या देशात शहरीकरण, औद्योगिकरण, कारखानदारी आदी कारणामुळे जंगलतोड होत आहे. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. तसेच, कारखान्याचे रासायनिक दूषित पाणी नदीत सोडले जात आहे. त्या जलप्रदूषणामुळे अनेक साथीचे रोगही निर्माण होत आहेत. उदा. डेंग्यू, मलेरिया यासारखे संसर्गजन्य रोग होतात. यामुळे प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशाप्रकारे प्रदूषण होत गेले तर मानवी जीवन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

9 ¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã Ôã½ãÔ¾ãñÌãÀ „¹ãã¾ã ¾ããñã¶ãã 1. ÔããÌãÃããä¶ã‡ãŠ ã䟇ãŠã¥ããè ¹ã㥾ããÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ ›ãߥãñ. 2.‡ãŠãÀŒã㶾ãã¦ããèË Ôãã⡹ã㥾ããÞããè ¾ããñؾã ãäÌãÊÖñÌãã› ËãÌã¥ãñ. 3.ªîãäÓã¦ã ¹ã㥾ããÌãÀ ¹ãÆãä‡ãÆŠ¾ãã ‡ãŠÁ¶ã ãËÎã죪ãè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠÀ¥ãñ. 4.¶ãªãè ÌããÞãÌãã ÔããÀŒ¾ãã ¾ããñã¶ãã ÀãºããäÌã¥ãñ. 5.¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã ãä¶ã½ãîÃ˶ããÔããŸãè ã¶ãããØãð¦ããè ‡ãŠÀ¥ãñ.

10

11


Download ppt "¹ãã¥ããè ¹ãƪîÓã¥ã. ÔããªÀ‡ãŠ¦ãó Ôããñ½ã¶ãã©ã ØãËãâ¡ñ ¾ããñ¦ããè ããÀßãè."

Similar presentations


Ads by Google