Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I. Brzozowska-Gonciarz

Similar presentations


Presentation on theme: "I. Brzozowska-Gonciarz"— Presentation transcript:

1 I. Brzozowska-Gonciarz
rz czy ż ? I. Brzozowska-Gonciarz

2 rz ż d ewa

3 d ewa rz

4 ż k ewy rz

5 k ewy rz

6 ż rz ko eń

7 ko eń rz

8 b oza rz ż

9 b oza rz

10 ż rz wie ba

11 wie ba rz

12 ż rz ja ębina

13 ja ębina rz

14 ż rz eka

15 ż eka rz

16 rz mo e ż

17 mo e rz

18 b eg rz ż

19 b eg rz

20 rz ż t cina

21 t cina rz

22 ż rz je

23 je ż

24 rz ż

25 ż

26 mija ż rz

27 mija ż

28 aba rz ż

29 aba ż

30 yrafa ż rz

31 yrafa ż

32 ółw ż rz

33 ółw ż

34 ba ant ż rz

35 ba ant ż

36 ż rz ubr

37 ubr ż

38 w os ż rz

39 w os rz

40 ż rz g yby

41 g yby rz

42 wa ywa ż rz

43 wa ywa rz

44 ż rz odkiewka

45 odkiewka rz

46 rz ż o echy

47 o echy rz

48 rz ż je yny

49 je yny ż

50 ż rz po eczka

51 po eczka rz

52 b oskwinia ż rz

53 b oskwinia rz

54 ch an rz ż

55 ch an rz

56 ż rz bu a

57 bu a rz


Download ppt "I. Brzozowska-Gonciarz"

Similar presentations


Ads by Google