Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Polymorfismus DNA Magdaléna Gajdulová Tatiana Gajdošová Petra Galgonková.

Similar presentations


Presentation on theme: "Polymorfismus DNA Magdaléna Gajdulová Tatiana Gajdošová Petra Galgonková."— Presentation transcript:

1 Polymorfismus DNA Magdaléna Gajdulová Tatiana Gajdošová Petra Galgonková

2 Definice polymorfismu Jedná se o molekulární projev variací v genomu Z části DNA kódující proteiny (5% celkového genomu DNA) je počet polymorfních míst 1 na 2500 párů bází Ze zbývajících 95%DNA tvoří polymorfní místa 1 z 1000 párů bází

3 ak je niektorá alela tak častá,že sa nachádza na viac než 1% chromozómov v celej populácii,hovoríme o polymorfizme alely s frekvenciou nižšou než 1% nazývame vzácne varianty Odchýlky sekvencie DNA nachádzajúce sa v kódujúcich sekvenciách génov sposobujú tvorbu odlišných variant proteínov-rozdielne fenotypy

4 štúdium odchýliek proteínov namiesto štúdia sekvencií DNA,ktoré ich kódujú,má praktický význam,pretože za odlišné fenotypy je nakoniec vždy zodpovedný proteínový produkt polymorfnej alely,nie zmena sekvencie samotnej DNA rozdíly mezi jednotlivými druhy polymorfismu spočívají pouze ve frekvencích jednotlivých alel, poloze polymorfismu v genu a jejich případných patologických následcích

5 Polymorfismus délky restrikčních fragmentů (RFLP) angl.- restriction fragment length polymorphism Vznik restrikčních fragmentů působením restrikčních enzymů v místech štěpení příčiny vzniku RFLP- změna jednotlivých nukleotidů, delece, inzerce DNA- dojde ke změně délky fragmentu,

6 změny v sekvenci geonomové DNA mohou vést ke vzniku nebo zániku určitého štěpného místa- dojde ke změně délky jednoho nebo více fragmentů každý člověk má různé rozmístění míst štěpení restrikčními enzymy odlišnosti v restrikčních místech dané variabilitou DNA a detekovatelné Southernovým přenosem = RFLP

7 Jednonukleotidový polymorfismus (SNP) Angl.- single nucleotid polymorphism způsobené změnou v místě štěpení určitým enzymem (restrikční endonukleáza) rozložené rovnoměrně podél celého geonomu- užitečné pro tvorbu genetických map Většinou pouze dvě alely odpovídající dvěma bázím na určité pozici

8 Polymorfismus VNTR Polymorfismus mikrosatelitů a minisatelitů variabilní počet tandemových repetic (VNTR): zvláštní třída polymorfismů způsobena tandemovou inzercí několika kopií sekvence DNA o délce 10 až 100 párů bází (=minisatelity) do sekvence DNA mezi dvěma restrikčními místy charakterizována větším počtem alel, délka fragmentu obsahujícího minisatelit závisí na tom,kolik kopií minisatelitu je přítomno identická dvojčata mají totožný vzor, takže detekce VNTR polymorfismů je nazývána otisk DNA (DNA fingerprinting)

9 Mikrosatelitové markery Úseky DNA tvorené opakovaním jednotky s dĺžkou dvoch,troch alebo štyroch nukleotidov Počet opakovaní nukleotidových jednotiek obsiahnutých v mikrosatelite sa može líšiť medzi dvoma homologickými chromozómami jednotlivca aj medzi jednotlivcami v populácii Mikrosatelit sa teda rovná polymorfnému lokusu,počty opakovaní tvoria alely tohto lokusu

10 Základné vlastnosti Vysoký počet alel(dĺžok opakovaní)- zvýšená pravdepodobnosť,že jedinec je v danom lokuse heterozygot Ich genotypovanie si narozdiel od RFLP a VNTR nevyžaduje využitie metódy Southernovho prenosu V ľudskom genóme je popísané množstvo mikrosatelitových polymorfných lokusov,minimum oblastí genómu nemoze byť mapované metódami genetickej vazby s využitím týchto markerov

11 Heterozygotná výhoda  heterozygoti sú v selekčnej výhode oproti obom typom homozygotov  epidemiologicky prípadom HV u človeka je kosáčikovitá(srpkovitá) anémia  u homozygotov HbA/HbA je výskyt ochorenia v porovnaní s HbA/HbS heterozygotmi častejší v pomere 1,46:1

12  Histokopmpatabilný komplex(HLA- komplex – Human Leucocyte Antigen – na chromozóme 6 )  HLA-proteíny - enormná alelická bohatosť HLA-génov  Odolnosť voči infekciám stúpa so vzrastastjúcou heterozygotnosťou

13 Kryptický polymorfizmus (kryptos - skrytý) týka sa znakov : chromozomálna prestavba, rozdiely v elektroforetickej mobilite proteínov, rozdiely v nukleotidovej sekvencii DNA … krvné skupiny – špeciálny prípad polymorfizmu - na detekciu musí existovať antigénny rozdiel

14 Relatívne rizko niektorých ochorení u jedincov s rozdielnymi krvnymi skupinami Ochorenie Krvná skupina A Krvná skupina B dvanástnikový vred1,351,00 zhubná anémia1,001,25 rakovina žalúdka1,001,22 žalúdočný vred1,171,00

15 Využitie polymorfizmu v lekárskej genetike Prenatálna diagnostika Testovanie paternity Identifikácia pozostatkov obetí zločinu Tkanivová typizácia při orgánových transplantáciách Porovnávanie DNA podozrivého s DNA páchateľa

16 Těšilo nás!


Download ppt "Polymorfismus DNA Magdaléna Gajdulová Tatiana Gajdošová Petra Galgonková."

Similar presentations


Ads by Google