Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cuestionarios de autoavaliación na Plataforma TEMA Universidade de Vigo Julia Carballo Rodríguez e María José Pérez Álvarez Facultade de Ciencias Campus.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cuestionarios de autoavaliación na Plataforma TEMA Universidade de Vigo Julia Carballo Rodríguez e María José Pérez Álvarez Facultade de Ciencias Campus."— Presentation transcript:

1 Cuestionarios de autoavaliación na Plataforma TEMA Universidade de Vigo Julia Carballo Rodríguez e María José Pérez Álvarez Facultade de Ciencias Campus de Ourense Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

2 Contexto Hixiene dos Alimentos I (Microbioloxía e Parasitoloxía Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Troncal: 7,5 Créditos (non ECTS): 4,5A + 3L 20-30 alumnos Universidade de Vigo

3 Contexto Programa teórico: 31 temas en 6 seccións Sección III: Bacterias productoras de enfermedades transmitidas por alimentos 14 temas de estructura similar 25 bacterias patóxenas Experiencia previa: presentación e discusión Universidade de Vigo

4 Innovación Cuestionario de autoavaliación na Plataforma TEMA Dende o curso 2005-2006 Carácter voluntario Universidade de Vigo

5 Innovación Actividades Elección dun tema dos propostos Acordo dun calendario Tutorías Presentación e formulación de dúas preguntas Elaboración do cuestionario para a Plataforma TEMAcuestionario Enquisa Universidade de Vigo

6 Innovación Universidade de Vigo AGRADECERÍACHE QUE ME CONTESTASES, DE FORMA ANÓNIMA, AS SEGUINTES PREGUNTAS ACERCA DO CUESTIONARIO INTRODUCIDO NA PLATAFORMA TEMA 1. ¿Fixeches o cuestionario?Sí □ Non□ 2. ¿Foiche útil para estudiar a materia?Sí □ Non□ 3. ¿Foiche útil para repasar a materia estudiada?Sí □ Non□ 4. ¿Crees que o cuestionario é útil para aclarar/fixar conceptos? Sí □ Non□ 5. ¿Tuveches algún problema coa Plataforma TEMA (para conectarte, para utilizar os documentos alí deixados, para cubrir o cuestionario, etc…)Sí □ Non□ 6. ¿Crees que este tipo de actividades poden ser interesantes para cursos posteriores? Sí □ Non □ 7. ¿Crees que este tipo de actividades poden ser interesantes para outras asignaturas? Sí □ Non □ 8. ¿Qué destacarías como positivo desta experiencia? 9. ¿Qué destacarías como negativo desta experiencia? 10. ¿Qué debería ser mellorado? GRACIAS POLA TÚA AXUDA

7 Resultados Universidade de Vigo Tres cursos de experiencia: 2005-06, 2006-07, 2007-2008 Alta participación nas actividades: 92%, 90%, 100% En comparación cos tres cursos anteriores: incremento do número de aprobados (91% v 86%) calificacións máis altas (7,8 v 6,5) Valoración moi positiva do cuestionario pola súa utilidade para a aprendizaxe e a posibilidade de autocorrección Suxerencia de ampliación do cuestionario a toda a materia e introducir breve explicación das respostas

8 Valoración final Universidade de Vigo Experiencia moi positiva Compromiso de responder ás suxerencias dos estudiantes en canto a ampliación do cuestionario e introducción de aclaracións ás respostas


Download ppt "Cuestionarios de autoavaliación na Plataforma TEMA Universidade de Vigo Julia Carballo Rodríguez e María José Pérez Álvarez Facultade de Ciencias Campus."

Similar presentations


Ads by Google