Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2 0 1 1 – 8 5 0 1 3 P A R E I D O L I A KATHLEEN C. ALORAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "2 0 1 1 – 8 5 0 1 3 P A R E I D O L I A KATHLEEN C. ALORAN."— Presentation transcript:

1 2 0 1 1 – 8 5 0 1 3 P A R E I D O L I A KATHLEEN C. ALORAN

2 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

3 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

4 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

5 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

6 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

7 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

8 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

9 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

10 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

11 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

12 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

13 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

14 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

15 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

16 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

17 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

18 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

19 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

20 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

21 Tankertanker Design © KATHLEEN ALORAN

22 Tankertanker Design P A R E I D O L I A 2 0 1 1 – 8 5 0 1 3 KATHLEEN C. ALORAN S P C O M 1 3 8–V I S C O M


Download ppt "2 0 1 1 – 8 5 0 1 3 P A R E I D O L I A KATHLEEN C. ALORAN."

Similar presentations


Ads by Google