Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

M i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d SESI 01 Mia Damayanti (201411136)

Similar presentations


Presentation on theme: "M i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d SESI 01 Mia Damayanti (201411136)"— Presentation transcript:

1 m i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d SESI 01 Mia Damayanti (201411136)

2 m i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d  Isi text (normal)  Isi text (bold)  Isi text (italic)  Isi text (underline)  Isi text (bold, italic, underline)

3 m i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d  Isi text normal  Isi text bold

4 m i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d TABELGRAFIK Data1234 A10203040 B15304560 C20253550 D25405570

5 m i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d


Download ppt "M i a d a m a y a n t i 2 0 1 4 1 1 1 3 6. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d SESI 01 Mia Damayanti (201411136)"

Similar presentations


Ads by Google