Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013

Similar presentations


Presentation on theme: "Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013"— Presentation transcript:

1 Oct • Nov • Dec 2013 http://clarovicente.weebly.com
Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013 powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. PLEASE USE AS IS. Adult Sabbath School Bible Study Guide
An Appeal Dear User…. This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, change fonts, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Martin Pröbstle Principal Contributor
the Sanctuary Ang Santuwaryo Martin Pröbstle Principal Contributor

4 The Sanctuary Contents 2. “Heaven” on Earth 3. Sacrifices
1. The Heavenly Sanctuary 2. “Heaven” on Earth 3. Sacrifices 4. Lessons From the Sanctuary 5. Atonement: Purification Offering 6. The Day of Atonement Christ, Our Sacrifice 8. Christ, Our Priest 9. The Pre-Advent Judgment 10. The Eschatological Day of Atonement 11. Our Prophetic Message 12. The Cosmic Conflict Over God’s Character 13. Exhortations From the Sanctuary Ikalawa sa huling liksyon.

5 The Great Controversy 488 Our Goal {169} “THE SANCTUARY in heaven is the very center of Christ’s work in behalf of men. … It opens to view the plan of redemption, bringing us down to the very close of time and revealing the triumphant issue of the contest between righteous and sin. Ang Ating Mithiin. “Ang santuwaryo sa langit ang pinakasentro ng gawain ni Cristo sa kapakanan ng tao. … Bumubukas ito para makita ang panukala ng kaligtasan, ibinababa tayo sa pinakakatapusan ng panahon at inihahayag ang matagumpay na isyu ng tagisan sa pagitan ng banal at kasalanan. ¶ Napakahalaga na lahat ay dapat na lubos na suriin ang mga paksang ito.” It is of the utmost importance that all should thoroughly investigate these subjects.”

6 The Cosmic Conflict Over God’s Character
The Sanctuary Lesson 12, December 21 The Cosmic Conflict Over God’s Character Ang Pangsansinukob na Labanan Dahil sa Karakter ng Diyos

7 The Cosmic Conflict Over God’s Character
Key Text Revelation 16:7 “AND I heard another out of the altar say, Even so Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.” Susing Talata. “ At narinig ko ang dambana na nagsasabi, Oo, Oh Panginong Dios, na Makapangyarhan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol.”

8 The Cosmic Conflict Over God’s Character
Initial Words {303} The great controversy is the grand, overarching story that helps to explain our world and what happens in it. Central to this controversy is the sanctuary. The sanctuary message also helps to illustrate God’s character, which Satan has been attacking since the great controversy first began in heaven. Panimulang Salita. Ang malaking tunggalian ay ang malawak at sumasaklaw na kuwento na tumutulong para ipaliwanag ang ating daigdig at ang nangyayari rito. ¶ Sentro sa tunggaliang ito ay ang santuwaryo. Ang mensahe ng santuawaryo ay tumutulong din para ilarawan ang karakter ng Diyos, na inaatake ni Satanas mula nang unang magpasimula ang malaking tunggalian sa langit.

9 1. The ACCUSATIONS (Genesis 3:1-5)
The Cosmic Conflict Over God’s Character Quick Look 1. The ACCUSATIONS (Genesis 3:1-5) 2. The VINDICATIONS (Romans 3:21-26) 3. The GLORIFICATION (Matthew 5:14-16) 1. Ang mga Pagpaparatang 2. Ang Pagwawalang-sala 3. Ang Pagluluwalhati

10 and you will be like God, knowing good and evil.’ ”
The Cosmic Conflict Over God’s Character 1. The Accusations Genesis 3:1-5 NKJV “ ‘HAS GOD indeed said, “You shall not eat of every tree of the garden”?’ … ‘You will not surely die. For God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.’ ” 1. Ang mga Pagpaparatang. “ ‘Sinabi ba ng Diyos, “Huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punungkahoy sa halamanan?” ’ … ‘Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo’y kumain noon ay mabubuksan ang iyong mga mata, ¶ at kayo’y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama.’ ”

11 EZEKIEL 28:12 is referring to Satan.
1. The Accusations Revolt in the Heavenly Sanctuary {304} EZEKIEL 28:12 is referring to Satan. 1. The anointed cherub “who covers.” 2. Also walked in the midst of the fiery stones; that is, on the “holy mountain of God” and in the center of “Eden, the garden of God.” 3. The covering of 9 precious stones. All are reference to the sanctuary. Ang Rebelyon sa Santuwaryo sa Langit. Ang Ezekiel 28:12 ay tumutukoy kay Satanas. ¶ 1. Ang pinahirang kerubin “na tumatakip.” ¶ 2. Lumakad din sa gitna ng mga batong apoy, ibig sabihin, sa “banal na bundok ng Diyos” at sa gitna ng “eden, ang halamanan ng Diyos.” ¶ 3. Ang pantakip na 9 na mahahalagang bato. ¶ Lahat ay tumutukoy sa santuwaryo.

12 Isaiah 14:12–15, the “son of the morning” (Latin lucifere, Lucifer).
1. The Accusations Revolt in the Heavenly Sanctuary {304} Isaiah 14:12–15, the “son of the morning” (Latin lucifere, Lucifer). Verses 12 and 13 are in past tense, verse 15 is future. This change in time signals that there was first a fall from heaven to earth (vs 12) and that there will be a second fall, from earth to Sheol (the grave), sometime in the future (vs 15). Sa Isaias 14:12-15, ang “anak ng umaga” (Latin lucifere, Lucifer). ¶ Ang talatang 12 at 13 ay nasa pangnagdaan at ang talatang 15 ay panghinaharap. ¶ Ang pagbabagong ito sa panahon ay naghuhudyat na meron munang pagbagsak mula sa langit patungong lupa (talatang 12) at magkakaron ng ikalawang pagbagsak, mula sa lupa patungong Sheol (ang libingan), isang araw sa hinaharap (talatang 15).

13 1. The Accusations The Justice of God {305} After his fall from heaven, Satan attempted to distort and slander God’s character. He did this in Eden, in the first “sanctuary” on earth. He planted the idea that God was depriving Adam and Eve of something that would be good for them, that He was holding something back that they should have. Ang Katarungan ng Diyos. Matapos ang kanyang pagbagsak mula sa langit, nagtangka si Satanas na baluktutin at siraang-puri ang karakter ng Diyos. Ginawa niya ito sa Eden, sa unang “santuwaryo” sa lupa ¶ Itinanim niya ang ideya na inaalisan ng Diyos sina Adan at Eva ng isang bagay na magiging mabuti para sa kanila, na pinagkakaitan Niya ng dapat ay meron sila.

14 1. The Accusations The Justice of God {305} The question behind all accusations is whether or not God is fair and just in His dealings. God’s character is on trial. Is it fair when God saves sinners? Is God just when He declares the unrighteous to be righteous? If He is just, He must punish the unrighteous; if He is gracious, He must forgive them. How can God be both? Ang tanong sa likod ng lahat ng pagpaparatang ay kung ang Diyos ay patas at makatarungan o hindi sa Kanyang mga pakikitungo. Nasa paglilitis ang karakter ng Diyos. Patas ba kapag iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan? ¶ Makatarungan ba ang Diyos kapag ideneklara Niya na matuwid ang di-matuwid? Kung Siya’y makatarungan, kailangan Niyang parusahan ang di-matuwid; kung Siya’y mapagbiyaya, kailangan Niyang patawarin sila. Paanong ganito pareho ang Diyos?

15 The Cosmic Conflict Over God’s Character
2. The Vindications Romans 3:21-26 NKJV “BUT NOW the righteousness of God…is revealed…through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe…. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus…to demonstrate His righteousness…passed over sins that were previously committed.” 2. Ang Pagpapawalang-sala. “Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos…sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo sa lahat ng mga sumasampalataya…. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay ¶ Cristo Jesus…upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos…pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan.”

16 2. The Vindications At the Cross {306} God’s character of love and justice has been revealed in its fullest manifestation by the death of Christ. By paying in Himself the penalty for violating the law, God showed His justice: the demands of the law had to be met. They were met at the cross, but in the person of Jesus. Sa Krus. Ang karakter ng Diyos na pag-ibig at katarungan ay naihayag sa kanyang kapuspusang pagpapakita sa pamamagitan ng kamatayan ni Cristo. ¶ Sa pagbabayad sa Kanyang sarili ng parusa para sa paglabag sa kautusan, ipinakita ng Diyos ang Kanyang katarungan: ang mga kahilingan ng kautusan ay kailangang maibigay. Naibigay ang mga ito sa krus, ngunit sa katauhan ni Jesus.

17 2. The Vindications At the Cross {306} By this act of justice, God was also able to reveal His grace and love, because Jesus’ death was substitutionary. He died in our stead. God Himself would bear in Himself the punishment that His own justice demanded, the punishment that legitimately belonged to us. Sa pamamagitan nitong pagkilos ng katarungan, naihayag din ng Diyos ang Kanyang biyaya’t pag-ibig, dahil ang kamatayan ni Jesus ay pamalit. Namatay Siya sa ating lugar. ¶ Ang Diyos mismo ay papasanin sa Kanyang sarili ang parusa na hinihingi ng sarili Niyang katarungan, ang parusa na marapat na sa atin.

18 2. The Vindications In the Judgment {307} The judgment is not only for us It also serves the purpose of vindicating God before the entire universe. God’s character will be revealed in His judgment. Even Satan, the archenemy of Christ, will acknowledge God’s justice and bow to the supremacy of Christ Sa Paghuhukom. Ang paghuhukom ay di lang para sa atin. Nagsisilbi rin ito sa layunin ng pagwawalang-sala sa Diyos sa harap ng buong sansibukob. Ang karakter ng Diyos ay mahahayag sa Kanyang paghuhukom. ¶ Kahit si Satanas, ang pangunahing kaaway ni Cristo, ay kikilalanin ang katarungan ng Diyos at yuyukod sa pangingibabaw ni Cristo.

19 2. The Vindications In the Judgment {307} The different phases of judgment, with their open-book investigation, make sure that the angels (in the pre-Advent judgment) and the righteous (in the millennial judgment) can prove and be reassured that God is just in His dealings with humanity and that He has been merciful in each case. Ang iba’t ibang bahagi ng paghuhukom, kasama ang kanilang bukas-aklat na pagsisiyasat, ay titiyaking ang mga anghel (sa paghuhukom bago ang Pagdating) at ang mga banal (sa milenyong paghuhukom) ay mapapatunayan at muling matitiyak na ang Diyos ay makatuwiran sa Kanyang pakikitungo sa sangkatauhan at naging maawain sa bawat kaso.

20 “ ‘YOU ARE the light of the world. …
The Cosmic Conflict Over God’s Character 3. The Glorification Matthew 5:14-16 NKJV “ ‘YOU ARE the light of the world. … Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.” 3. Ang Pagluluwalhati. “ ‘Kayo ang ilaw ng sanlibutan. … ¶ Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.”

21 3. The Glorification The Cosmic Spectacle {308} DURING THE Sermon on the Mount, Jesus utters these amazing words: “Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven” (Matt. 5:16). It tells how, as followers of Christ, we can bring glory or shame to God by our actions. Ang Panoorin sa Sansinukob. Sa panahon ng Sermon sa Bundok, binigkas ni Jesus itong mga kahanga-hangang salita: “Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit” (Mateo 5:16). ¶ Sinasabi nito kung paano, bilang mga tagasunod ni Cristo, madadala natin ang kaluwalhatian o kahihiyan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kilos.

22 Ezekiel 36. God desires a dramatic transformation among His people.
3. The Glorification The Cosmic Spectacle {308} Ezekiel 36. God desires a dramatic transformation among His people. 1. He will cleanse them (vs. 25). 2. Grant them a new heart and a new spirit (vs. 26). 3. Justify and sanctify believers so that by their lives they will honor God for who He is and what He does (vs. 23). Sa Ezekiel 36 ay gusto ng Diyos ang isang dramatikong pagbabago sa Kanyang bayan. ¶ 1. Lilinisin Niya sila (talatang 25). ¶ 2. Pagkalooban sila ng isang bagong puso at espiritu (talatang 26). ¶ 3. Pawawalang-sala at pababanalin ang mga mananampalataya upang sa pamamagitan ng kanilang buhay ay pararangalan nila ang Diyos dahil sa kung sino Siya at ano ang Kanyang ginagawa (talatang 23).

23 What kind of witness do we present?
3. The Glorification The Cosmic Spectacle {308} The New Testament followers of Christ are called a “spectacle to the world, both to angels and to men” (1 Cor. 4:9, NKJV). That is, what we do is being seen not only by other people but by heavenly intelligences, as well. What kind of witness do we present? Ang mga tagasunod ni Cristo sa Bagong Tipan ay tinawag na “panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel, at ng mga tao” (1 Corinto 4:9, NKJV) ¶ Ibig sabihin, ang ginagawa natin ay nakikita di lang ng ibang tao kundi ng mga makalangit na intelehentsya, din naman. ¶ Anong uri ng pagsaksi ang ating inihahayag?

24 Selected Messages 1:254 Final Words {309} “There stood in the world One who was a perfect representative of the Father, One whose character and practices refuted Satan’s mis-representation of God. Satan had charged upon God the attributes he himself possessed. Now in Christ he saw God revealed in His true character—a compassionate, merciful Father….” Huling Pananalita. “Naroon nakatayo sa daigdig ang Isa na sakdal na kinatawan ng Ama, Isa na ang karakter at kaugalian ay pinasinungalingan ang maling paglalarawan ni Satanas tungkol sa Diyos. Ibinintang ni Satanas sa Diyos ang mga katangiang nasa kanya mismo. Ngayon kay Cristo ay nakita niya ang Diyos na nahayag sa Kanyang tunay na karakter—isang mahabagin at maawaing Ama….”


Download ppt "Adult Bible Study Guide Oct • Nov • Dec 2013"

Similar presentations


Ads by Google