Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sumber Jurnal : TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2011, volume 10 Issue 3 Tajuk : A USABILITY STUDY OF INTERACTIVE WEB-BASED.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sumber Jurnal : TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2011, volume 10 Issue 3 Tajuk : A USABILITY STUDY OF INTERACTIVE WEB-BASED."— Presentation transcript:

1 Sumber Jurnal : TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2011, volume 10 Issue 3 Tajuk : A USABILITY STUDY OF INTERACTIVE WEB-BASED MODULES Penulis : Tulay Girard, Musa Pinar

2 SOALAN KAJIAN i. Mengenalpasti samada modul berasaskan laman web adalah mudah untuk digunakan. ii. Melihat samada bilangan modul yang digunakan mempengaruhi pencapaian gred kursus dan tugasan pelajar. iii. Melihat samada tahap kehadiran pelajar mempengaruhi pencapaian gred pelajar. iv. Melihat samada perbezaan jantina dan perbezaan kursus mempengaruhi pencapaian gred pelajar.

3 METODOLOGI Instrumen yang digunakan ialah kaedah soal selidik yang mengandungi 14 soalan berskala. Kajian ini melibatkan 96 pelajar kursus pemasaran.

4 DAPATAN KAJIAN i. Keseluruhan pelajar mengatakan modul mudah untuk digunakan dan membantu dalam memahami konsep pemasaran. ii. Bilangan modul adalah signifikan dan mempengaruhi gred kursus dan tugasan pelajar. Juga didapati 7 modul adalah ideal bagi pembelajaran 1 semester. iii. Rekod kehadiran pelajar juga mempengaruhi pencapaian gred pelajar. iv. Perbezaan jantina adalah tidak signifikan dan tidak mempengaruhi pencapaian gred pelajar.


Download ppt "Sumber Jurnal : TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2011, volume 10 Issue 3 Tajuk : A USABILITY STUDY OF INTERACTIVE WEB-BASED."

Similar presentations


Ads by Google