Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I + I = C II Xornada de Innovación Educativa na Universidade 14 Decembro 2007 Mª Carmen Iglesias Pérez Mª Celia Rodríguez Campos Juan José Vidal Puga Juan.

Similar presentations


Presentation on theme: "I + I = C II Xornada de Innovación Educativa na Universidade 14 Decembro 2007 Mª Carmen Iglesias Pérez Mª Celia Rodríguez Campos Juan José Vidal Puga Juan."— Presentation transcript:

1 I + I = C II Xornada de Innovación Educativa na Universidade 14 Decembro 2007 Mª Carmen Iglesias Pérez Mª Celia Rodríguez Campos Juan José Vidal Puga Juan Carlos Pardo Fernández Leticia Lorenzo Picado María Gómez Rúa Estela Sánchez Rodríguez Jacobo de Uña Alvarez José Vicente Novegil Souto Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

2 I + I = C Antecedentes e Contextualización I+I=C: Meta-acción de Innovación e Investigación para a Mellora da Calidade Docente en Estatística Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

3 I + I = C Antecedentes e Contextualización Condicions técnicas e metodolóxicas para a Investigación e Innovación en Mellora da Calidade Docente. Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

4 I + I = C Antecedentes e Contextualización 2005-2006 e-portfolio 2006-2007 “Relatorios sobre Investigación, Innovación e Calidade Docente”: 5 Relatorios sobre Accións de Innovación. Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

5 I + I = C Antecedentes e Contextualización Creación do Responsable de Calidade Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

6 I + I = C Antecedentes e Contextualización Dispersión Recoñecemento Ferramentas Metodoloxia Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

7 I + I = C Antecedentes e Contextualización 1. Poderíamos propor diferentes actuacións innovadoras recoñecidas para cada profesor? 2. Cómo evitar o problema da dispersión física e crear dinámicas de traballo? 3. Cómo conseguir máis formación para Investigar as Accións de Innovación? Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

8 I + I = C Material e Método Creacion dun Espazo Virtual para e-working: Claroline http://faitic1.uvigo.es/tema0708/claroli ne/course/index.php Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

9 I + I = C Material e Método Investigación + Innovación Integradas en Accións de Mellora da Calidade I + I = C Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

10 I + I = C Material e Método Investigación baseada no Deseño Formativo Design Research Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

11 I + I = C Material e Método ACCIONS DE MELLORA DA CALIDADE  Integración no EEES.  Aluno: Información-Orientación-Formación.  Recollida de Información.  Integración co Entorno. Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

12 I + I = C Resultados Curso 2007-2008 14 Accións de Innovación-Calidade 9 Profesores/as 11 titulacións Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

13 I + I = C Resultados Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

14 I + I = C Resultados Elaboración de Planos de Avaliación para as Actividades de aprendizaxe. Propostas innovadoras que permitan a consecución dos obxectivos do EEES Incorporación de novas metodoloxias que fomenten Actitudes positivas cara á estatística. Charlas ou cursos sobre Innovación-Investigación-Calidade Docente Learning Objects Proposta de Accións Innovadoras de Titorización Practicas con software disponible para os estudantes Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

15 I + I = C Resultados Elaboración de Planos de Avaliación para as Actividades de aprendizaxe. Rúbricas BancoTest Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

16 I + I = C Resultados Propostas innovadoras que permitan a consecución dos obxectivos do EEES Traballo Colaborativo E-portfolio TIC Valoracíón Temporal Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

17 I + I = C Resultados Incorporación de novas metodoloxias que fomenten Actitudes positivas cara á estatística. Charlas de Profisionais Podcast (audio-vídeo), Cinema Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

18 I + I = C Resultados Charlas ou cursos sobre Innovación-Investigación- Calidade Docente Charlas Cuatrimestrais Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

19 I + I = C Resultados Learning Objects: personalización adquisición das competencias. Creación-Utilización de Learning Objects Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

20 I + I = C Resultados Proposta de Accións Innovadoras de Titorización Video-Conferencia, e-portfolio, titorización asíncrona Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

21 I + I = C Resultados Practicas con software disponible para os estudantes EXCEL XL-STAT R e R-COMMANDER Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

22 I + I = C Conclusións Recoñecemento persoal da Innovación no VAD Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

23 I + I = C Conclusións Creación de Estandares de Calidade adaptados ao EEES Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

24 I + I = C Conclusións Consecución de un Marco Técnoloxico e Metodolóxico Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

25 I + I = C Conclusións Fomento da Investigación en Innovación: Mellora de Actidudes do Profesorado Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

26 I + I = C Conclusións Captación de Recursos específicos para Innovación en calidade (VAD) Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

27 I + I = C Conclusións Futuras Actuacións Propiciar a extensión a todos e cada un dos procesos docentes. Incorporar outros métodos de investigación: métodos experimentais de investigación Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

28 I + I = C Conclusións Futuras Actuacións Consolidar unha cultura de calidade que conduza unha estandarización e mellora. Potenciar máis formación específica para os profesores do departamento. Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

29 I + I = C Referencias Referencias: Collins A (2004). Design Research: Theoretical and Methodological Issues. Journal of the Learning Sciences, Vol. 13, No. 1, 15-42 Fòrum Innovació (2007), El design-research com a proposta metodològica per treballar la relació entre la innovació i la recerca. Accesible on-line en http://foruminnova.blogs.uoc.edu/. Consultado a 1/12/2007.http://foruminnova.blogs.uoc.edu/ Hannah, A-Silver, H (2005). La innovación en la enseñanza superior. Madrid: Nancea Dpto. de Estatística e Investigación Operativa

30 I + I = C Grazas!! Dpto. de Estatística e Investigación Operativa


Download ppt "I + I = C II Xornada de Innovación Educativa na Universidade 14 Decembro 2007 Mª Carmen Iglesias Pérez Mª Celia Rodríguez Campos Juan José Vidal Puga Juan."

Similar presentations


Ads by Google