Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x.

Similar presentations


Presentation on theme: "Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x."— Presentation transcript:

1 Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x 3 x 6 48 4 27 54 3 7 5 4 x 8 x 2 x 5 x 5 24 14 25 20

2 Perfect Practice – ABC Order F Ber F Jon F Hob F Fle F Dav F Che F Lub

3 Perfect Practice – ABC Order Answers F Ber F Jon F Hob F Fle F Dav F Che F Lub

4 Perfect Practice – Non Fiction 973.2 Hob 818.1 Ber 512.3 Jon 636.2 Che 599.8 Lub 398.2 Fle

5 Perfect Practice – Non-Fiction Answers 973.2 Hob 818.1 Ber 512.3 Jon 636.2 Che 599.8 Lub 398.2 Fle


Download ppt "Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x."

Similar presentations


Ads by Google