Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x.

Similar presentations


Presentation on theme: "Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x."— Presentation transcript:

1 Perfect Practice Examples x 7 x 3 x 2 x x 2 x 7 x 6 x x 3 x 8 x 5 x x 5 x 8 x 6 x x 8 x 2 x 3 x x 8 x 2 x 5 x

2 Perfect Practice – ABC Order F Ber F Jon F Hob F Fle F Dav F Che F Lub

3 Perfect Practice – ABC Order Answers F Ber F Jon F Hob F Fle F Dav F Che F Lub

4 Perfect Practice – Non Fiction Hob Ber Jon Che Lub Fle

5 Perfect Practice – Non-Fiction Answers Hob Ber Jon Che Lub Fle


Download ppt "Perfect Practice Examples 4 5 8 6 x 7 x 3 x 2 x 6 8 4 6 5 x 2 x 7 x 6 x 3 16 28 36 15 9 6 4 7 x 3 x 8 x 5 x 2 5 3 9 2 x 5 x 8 x 6 x 2 6 2 9 9 x 8 x 2 x."

Similar presentations


Ads by Google