Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ministera misahana ny : FAMBOLENA- FIOMPIANA –JONO 15 oktobra 2014

Similar presentations


Presentation on theme: "Ministera misahana ny : FAMBOLENA- FIOMPIANA –JONO 15 oktobra 2014"— Presentation transcript:

1 Ministera misahana ny : FAMBOLENA- FIOMPIANA –JONO 15 oktobra 2014
Famokarana Tantànam-pianakaviana matihanina, fanjariana ara-tsakafo sy fanatsarana ny vola miditra Ministera misahana ny : FAMBOLENA- FIOMPIANA –JONO 15 oktobra 2014

2 TANJONA ANKAPOBENY Fanampiana ireo mpamokatra mba hanatsarana ny vola miditra amin’ ireo mpamokatra ao anaty fikambanana . Tsindrina manokana ny fidiran’ny vehivavy sy ny tanora ao anatin’ny fikambanana tantsaha

3 PAIKADY Fanampiana tosika mba ho tonga matihanina ireo fikambanana mpamokatra (OP) amin’ny alalan’ny fanatsarana ny fahaiza-manaony mba haharitra ny fomba famokarany eo amin’ny seha-pihariana amin’ny ankapobeny. Fanamorana ny fahazoan’ireo mpamokatra tolotra fandraharahana mifanaraka amin’ny filàny amin’ny alàlan’ny fametrahana rafitra fampifanatonana manamora ny fihaonan’ny tolotra sy ny tinady

4 SEHA-PIHARIANA FIOMPIANA

5 NY FIOMPIANA MADINIKA AMIN’NY ANKAPOBENY
Asa fiveloman’ny ankamaroan’ny mponina ambanivohitra amin’ny ankapobeny ny fampiarahana ny fambolena sy ny fiompiana madinika indrindra ireo fiompiana haingam-pihodina Ny vehivavy no tena mibahan-toerana amin’ny fikarakarana ny fiompiana madinika (akoho amam-borona, bitro, kisoa…) Ny lehilahy no misahana ny fiompiana sy mivarotra ny omby

6 NY FANOHANANA AVY AMIN’NY MINISTERA HANATSARANA NY FIOMPIANA
Fametrahana isam-paritra ka hatrany amin’ny kaomina ireo teknisiana isan-tsokajiny mba hahafahana manatona ny tantsaha eny ifotony ka hampifantoka azy ireo bebe amin’ny famokarana sy fanatsarana ny vokatra azo Fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka (Ministera hafa, tetikasa, programa…) mba hamahana miaraka ireo olana sedrain’ny Tantsaha na Vondrona Tantsaha mpiompy

7 NY FANOHANANA AVY AMIN’NY MINISTERA HANATSARANA NY FIOMPIANA (tohiny)
Fiaraha-miasa amin’ireo rafitra efa mipetraka toy ny CSA sy FRDA hanatsarana ny fahaiza-manaon’ny tantsaha na Vondrona Tantsaha amin’ny alàlan’ireo Mpitao-raharaha (PS) afaka mamaly ny hetahetan’ireo mpamokatra Famindrana ireo asa nosahanin’ny Fanjakana mivantana teo aloha ho amin’ireo Vondrona tantsaha sy ny sehatra tsy miankina (Vétérinaire sanitaire sy ireo rafitra samihafa ACPA, ACSA, GDS)

8 NY FANOHANANA AVY AMIN’NY MINISTERA HANATSARANA NY FIOMPIANA (tohiny)
Fametrahana rafitra misahana ny seha-pihariana fiompiana toy ny : - seha-pihariana ronono (MDB), -seha-pihariana fiompiana haingam-pihodina (MPE), -seha-pihariana tantely (FENAM)

9 NY ENTIN’NY FIOMPIANA EO AMIN’NY FANATSARANA NY FIDIRAM-BOLA ISAN-TOKAN-TRANO
Fanohanana ny EAF amin’ny fampiroboroboana ny karazany zanatany (fiompiana akoho gasy, kisoa gasy natsaraina…)

10 SEHA-PIHARIANA JONO

11 NY JONO MADINIKA AMIN’NY ANKAPOBENY
Asa fiveloman’ny ankamaroan’ny mponina mipetraka amoron-driaka na amoron’ny matsabory lehibe. Ny lehilahy ao amin’ny tokantrano no mandeha miandriaka na manarato any an-dranomasina na eny amin’ny farihy. Ny vehivavy (renim-pianakaviana) no mivarotra ny vokatry ny jono eny an-tsena na eny amin’ny mpanangom-bokatra

12 NY JONO MADINIKA AMIN’NY ANKAPOBENY
Ny fanjonoana drakaka sy orita dia iarahan’ny lahy sy vavy ao amin’ny tokantranon’ny mpanjono.

13 NY ZAVATRA ENTIN’NY JONO EO AMIN’NY FANATSARANA NY FIAHIANA ARA-TSAKAFO
Fiovaovan’ny sakafo sy ny singa ara-otrik’aina azo avy aminy (fia maina, fia saly,….) Ny fahamaroan’ny vokatra an-dranomasina sy an-dranomamy dia mampitombo ny tahan’ireo sakafo azo jifain’ny mponina.

14 NY ZAVATRA ENTIN’NY JONO EO AMIN’NY FANATSARANA NY FIDIRAM-BOLA ISAN-TOKAN-TRANO
Ny fahamaroan’ny vokatra an-dranomasina sy an-dranomamy tsara tantana dia manatsara ny fidiram-bolan’ny tokantranon’ny mpanjono.

15 SEHA-PIHARIANA FAMBOLENA

16 NY EFA NATAO Fanampiana ireo mpamokatra hiditra ao anaty rafitra (appui à la structuration des producteurs) Fanomezana tolotanana amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fampidramambola (appui aux finances rurales) Fanomezana tohana ireo fifandraisana amin’ny fahazoana tolodraharaha toy ny : fanofanana, fampitaovana, fanaovana fotodrafitrasa (appui aux services agricoles)

17 VOKATRA NAHOMBY Ny fiaraha-miasa amin’ireo fianakaviana mpamokatra matihanina: toy ny fiompiana tantely, famokarana masomboly vary, sns… Ny fiaraha-miasa 3P : ny voly vary isam-pianakavina mizotra amin’ny fampitomboana ny vokatra: 2T => 5 T Ny fikojana ny foto-drafitrasa miaraka ataon’ireo vondron’ny mpampiasa rano (AUE)

18 LESOKA HITA Tsy fahombiazan’ireo asa famokarana natao tsy antsitrapon’ireo mpamokatra fa araka ny filàn’ny tetik’asa (projet) Ny famokarana tsy voadinika ho maharitra

19 VINAVINA Miainga amin’ny fanaovana DIP: fanaDiadiana Iraisann’ny mPisehatra isaky ny rafitra (Diagnostic insitutionnel participatif) Manome tohana amin’ny fametrahana sy ho amin’ny fahombiazanan’ ny lalàm-pihariana mitondra fampitombon-karena : vokatra mamaly ny filàn’ny tsena : kalitao, habetsaka, amin’ny fotoana ilàna azy Manampy mametraka rohim-pihariana mivelatra sy maharitra (mise en place de mécanisme viable et soutenable pour les agiculteurs familiaux au sein des OP, et incluant les femmes)

20 VINAVINA (tohiny) Manampy mandrafitra tetik’asa matihanina miaraka amin’ny mpisehatra rehetra isaky ny lalàm-pihariana (filière): ohatra katsaka, vary , akoho, trondro…, ao anatin’ny planina (5 taona, 10 taona) Manome tohana ireo sokajin’ny vondron’ny mpamokatra : OP sahirana, OP salasalany, OP matanjaka

21 Misaotra naharitra nihaino


Download ppt "Ministera misahana ny : FAMBOLENA- FIOMPIANA –JONO 15 oktobra 2014"

Similar presentations


Ads by Google