Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Osmanská říše Dobytí Konstantinopole. Murad I., 1354, Dardanely Bajezid I., Nikopol, 1396 %C3%A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_na_Balk.

Similar presentations


Presentation on theme: "Osmanská říše Dobytí Konstantinopole. Murad I., 1354, Dardanely Bajezid I., Nikopol, 1396 %C3%A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_na_Balk."— Presentation transcript:

1 Osmanská říše Dobytí Konstantinopole

2 Murad I., 1354, Dardanely Bajezid I., Nikopol, 1396 http://cs.wikipedia.org/wiki/Expanze_Osmansk %C3%A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_na_Balk %C3%A1n http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajezid_I

3 http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni%C3%A7eri_Oca%C4%9F%C4%B1

4

5

6

7

8

9 Konstantin XI.,1405-1453 Mehmed II. Dobyvatel, 1432-1481

10 http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni% C3%A7eri_Oca%C4%9F%C4%B1

11

12

13

14 Moháč, 1526 nalezení Ludvíka Jagellonského Ludvík II.,socha v Moháči http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Ja gellonsk%C3%BD

15 Veľkovezír Ibrahim (1493 – 1536); 1529 obléhána Vídeň ( podruhé 1683, Turci odraženi) Zdroj: http://www.britishmuseum.org


Download ppt "Osmanská říše Dobytí Konstantinopole. Murad I., 1354, Dardanely Bajezid I., Nikopol, 1396 %C3%A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_na_Balk."

Similar presentations


Ads by Google